Osvedčené postupy úspešných obchodníkov

Správa peňazí je základným prvkom úspešného obchodovania. V tomto ohľade je potrebné do obchodného plánu zahrnúť niekoľko kľúčových zásad, ktoré zvýšia šance na úspech. Medzi ne patria:

  1. Znížte straty, nechajte ziskové obchody otvorené.
  2. Efektívne využívanie pákového efektu.
  3. Obchodujte v správnu dennú dobu.

1. zásada: Úspešní obchodníci znižujú straty a nechávajú ziskové obchody otvorené

Táto zásada je základom úspechu pri obchodovaní. Je však zároveň jedným z najnáročnejších spôsobov správania. Napriek tomu sa bez nej šance na úspech výrazne predlžujú. Pozrite sa na nasledujúcu tabuľku:

TABUĽKA 1

PERCENTUÁLNA STRATA PERCENTUÁLNY PODIEL NA HRANICI RENTABILITY
10% 11.11%
20% 25%
30% 42.86%
40% 66.67%
50% 100%
60% 150%
70% 233.34%
80% 400%
90% 900%

Čím viac obchodník stráca, tým viac potrebuje, aby sa dostal späť na hranicu rentability. Podľa Tabuľky 1 je pri príliš veľkej strate zotavenie takmer nemožné.

Breakeven percentage

Preto, aby ste sa stali úspešným obchodníkom, je dôležité nestratiť príliš veľa peňazí.

Prvá zásada je obsiahnutá v metrike označovanej ako pomer rizika a zisku.

Odmena za riziko 1 znamená, že obchodník je ochotný riskovať 1 USD, aby zarobil 1 USD, zatiaľ čo odmena za riziko 2 znamená, že obchodník je ochotný riskovať 1 USD, aby získal 2 USD. Vezmime si nasledujúci príklad:

Máme dvoch obchodníkov, Tomáš a Martin. Obaja uskutočnia 10 obchodov a obaja dosiahnu zisk v 3 z nich. Bohužiaľ, obaja tiež zaznamenajú 7 strát. Tomášov pomer rizika a zisku je 1, ale Martinov pomer je oveľa lepší, a to 3.

TABUĽKA 2

TOMÁŠ MARTIN
Strata na obchod $1 $1
Zisk na obchod $1 $3
Po siedmich stratách $7 $7
Po troch ziskoch $3 $9
Čistá pozícia po desiatich obchodoch -$4 (strata) +$2 (zisk)

Vyšší pomer rizika a zisku umožňuje Martinovi zostať ziskovým, aj keď jeho percento ziskov je 30 %.

Vynikajúci pomer rizika a zisku zmierňuje tlak, pokiaľ ide o percento úspešných obchodov obchodníka.

Existuje jasný vzťah medzi pomerom rizika a zisku a percentom úspešných obchodov. Zohľadnenie oboch týchto faktorov umožňuje obchodníkom vyladiť svoje systémy tak, aby napĺňali ich individuálne očakávania.

Breakeven Pofit Zone

Graf 1 znázorňuje minimálny podiel ziskových obchodov na osi x a zodpovedajúci pomer rizika a zisku na osi y, ktorý je potrebný na dosiahnutie zisku (bez nákladov). Obchodník musí zabezpečiť, aby obchodoval nad krivkou návratnosti za účelom udržania ziskovosti. Označenie krivky zobrazuje najskôr percentuálnu ziskovosť a potom zodpovedajúci pomer rizika a zisku. Napr. 50 % – 1 stanovuje, že pri 50 % percentách ziskovosti a riziku a zisku 1 bude obchodník na krivke rentability (bez nákladov), atď.

Z tohto zistenia vyplýva, že obchodník pod krivkou rentability znáša straty. Aby to napravil, musí upraviť svoju pozíciu na osi y alebo x. Väčšina obchodníkov hľadá lepšiu metódu, ako zvýšiť svoje percento ziskov. Profesionálni obchodníci často považujú za vhodnejší prístup prepínanie osi y a pomeru rizika a zisku. Táto preferencia je spôsobená tým, že neexistuje dokonalý systém, pričom každý z nich zažíva obdobie poklesu.

Preto v našom vyššie uvedenom príklade, ak Tomáš zlepší svoj pomer rizika a zisku, jeho čistá pozícia sa automaticky zlepší, ak sú všetky ostatné veci rovnaké. Toto zlepšenie môže dosiahnuť úpravou úrovní stop-loss a take-profit.

2. zásada: Efektívne využívanie pákového efektu

Mnohí obchodníci prichádzajú na devízový trh kvôli širokej dostupnosti pákového efektu – možnosti kontrolovať obchodnú pozíciu, ktorá je výrazne väčšia, ako ich dostupný kapitál. Avšak hoci používanie veľkej finančnej páky má potenciál zvýšiť vaše zisky, môže najmä rovnako rýchlo zväčšiť vaše straty.

V tejto súvislosti sa vraciame k Tabuľke 1. Ak má pákový efekt za následok výraznú stratu, je dosiahnutie percentuálnej hranice rentability oveľa ťažšie. Okrem toho pákový efekt môže mať za následok takú veľkú stratu, že sa ňou znemožní adekvátne zotavenie.

Vzhľadom na asymetriu medzi stratami a ziskami by nemalo byť prekvapením, že ziskovosť má tendenciu klesať s rastúcou efektívnou pákou. Pozrime sa bližšie na tento príklad:

Tomáš a Martin si otvoria účet s 10 000 USD a chcú obchodovať EUR/USD (MMR 26 USD za 1 000 USD). Obaja používajú pomer rizika a zisku 1:2 so stopom na úrovni 100 a limitom na úrovni 200. Používajú však dva rôzne pákové pomery.

TOMÁŠ MARTIN
Pákový efekt 30:1 Pákový efekt 10:1
Nákup: 300 000 USD Nákup: 100 000 USD
MMR: $7,800 MMR: $2,600
Použiteľná marža: $2,200 Použiteľná marža: $7,400
Hodnota pipu: $30 Hodnota pipu: $10

ALE EUR/USD SA OBCHODUJE NADOL, KLESÁ O 60 PIPOV. NA KONCI OBCHODNÉHO DŇA:

TOMÁŠ MARTIN
Strata: $1,800 Strata: $600
Zostávajúca použiteľná marža: $400 Zostávajúca použiteľná marža: $6,800

Obchod Tomáša a Martina zaznamenal rovnaký pokles pipov. Tomášova pozícia je však vysoko zadlžená a utrpela oveľa väčšiu stratu. Zotavenie z tejto pozície bude pre Tomáša ťažšie ako pre Martina.

U KTORÉHO OBCHODNÍKA JE VÄČŠIA PRAVDEPODOBNOSŤ, ŽE SA ODCHÝLI OD PÔVODNÉHO PLÁNU?

Keď išiel trh proti Tomášovi, nemal priestor na pokles a jeho použiteľná marža rýchlo zmizla, čo ho posunulo blízko k margin call. Martin má vhodnú páku (a stopy a limity) na to, aby zabezpečil obchodu priestor na návrat do priaznivého stavu. Nakoniec ten istý pohyb na trhu stál Tomáša trojnásobok toho, čo Martina.
Čím väčšia je páka, tým vyššie je riziko pri každom obchode. Okrem finančnej záťaže bude väčšia strata pravdepodobne umocňovať aj iracionálne rozhodovanie, t. j. existuje tu aj určitá psychologická záťaž.

Keďže ziskovosť má tendenciu klesať s rastúcou efektívnou pákou, logickým výsledkom je pozitívna korelácia medzi priemerným vlastným kapitálom na účte a výkonnosťou obchodovania. Tento faktor je spôsobený tým, že podkapitalizované účty majú tendenciu prijímať príliš veľkú páku, aby ju vydržali.

Z tohto dôvodu navrhujeme vzorec riadenia peňazí na zosúladenie obchodných pozícií s veľkosťou účtu. Hoci vzorec nie je absolútny a existujú aj iné metódy riadenia rizík, je dobrým východiskom pre obchodníkov na otestovanie ich potenciálnej expozície:

(veľkosť obchodného účtu x 2 %)/pipy na stop loss = # pozícia minilotu

Predpokladajme, že máme účet s 10 000 USD a stop-loss 50 pipov:

  • (10 000x2%)/50 = 4 miniloty alebo 40 000 jednotiek základnej meny.
  • 2 % predstavujú mechanizmus kontroly rizika.
  • Väčšie alebo menšie účty to môžu upraviť.
  • Nezabúdajte však, že čím je táto hodnota vyššia, tým ťažšie sa bude účet po poklese zotavovať (podľa Tabuľky 1).

3. zásada: Úspešní obchodníci obchodujú v správnu dennú dobu

Naše údaje o výkonnosti obchodníkov ukazujú, že obchodníci majú v priemere nižšie percento ziskov počas volatilných trhových hodín a pri obchodovaní na rýchlejšie sa pohybujúcich trhoch. Ale naopak, obchodníci sú na tom lepšie, keď sú priemerné pohyby pipov menšie, čo prináša vyššie percento ziskov. Tento faktor intuitívne dáva zmysel, pretože medzi rizikom a ziskom existuje pozitívna korelácia. Teda čím vyššie riziko, tým vyšší zisk. Alebo inak povedané, ak nie je prítomné žiadne riziko, nebude možné dosiahnuť zisk.

Ak teda existuje riziko, je neodmysliteľným lákadlom. Obchodníci sa zameriavajú na potenciálny zisk, nie na skutočné riziko. Riziko je však skutočnou a prítomnou premennou. Poznáme mnoho spôsobov merania rizika, pričom jedným z najobľúbenejších je štandardná odchýlka alebo volatilita.

Keď sa štandardná odchýlka finančného inštrumentu zvyšuje, zvyšuje sa jeho volatilita, t. j. zvyšuje sa jeho riziko. Počas obchodného dňa preto existujú kritické časy, kedy sa volatilita zvýši. Napríklad pri zverejnení NFP sa očakáva volatilita/riziko. Okrem toho majú menové páry svoje jedinečné rizikové charakteristiky. Napríklad volatilita JPY bude reagovať na iné kalendárne udalosti ako volatilita EUR alebo GBP.

Obchodníci by mali zvážiť dennú dobu, pretože volatilita zvyšuje pravdepodobnosť straty. Ak je volatilita extrémna, utrpená strata zaťaží zotavenie (viď. Tabuľka 1).

ZÁVER

Všetky tri zásady sú prepojené a navzájom spolu súvisia. Zohľadnenie jednej z nich bude mať priamy vplyv na ostatné. Preto keď sa obchodník sústredí na všetky tri zásady, vytvára zodpovedný prístup k obchodovaniu na trhoch. Okrem toho sa obchodovanie stáva uváženejším a odbornejším úsilím. Obchodník predsa považuje obchodovanie za podnikanie, nie za zábavu.

Zverejnenie

Tieto materiály predstavujú marketingovú komunikáciu a nezohľadňujú vašu osobnú situáciu, investičné skúsenosti ani aktuálnu finančnú situáciu. Obsah je poskytovaný ako všeobecný komentár k trhu a nemal by sa chápať ako obsahujúci akýkoľvek druh investičného poradenstva, investičného odporúčania a/alebo výzvy na akékoľvek investičné transakcie. Táto trhová komunikácia neznamená ani vám neukladá povinnosť vykonať investičnú transakciu a/alebo kúpiť investičné produkty alebo služby. Tieto materiály neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nepodliehajú žiadnemu zákazu obchodovania pred šírením investičného prieskumu.

Spoločnosť FXCM ani žiadna z jej pridružených spoločností nenesie žiadnu zodpovednosť za nepresnosti, chyby alebo opomenutia, bez ohľadu na príčinu, v obsahu týchto materiálov, ani za akékoľvek škody (priame alebo nepriame), ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania týchto materiálov, služieb a ich obsahu. V dôsledku toho každá osoba, ktorá s nimi pracuje, tak robí výlučne na vlastné riziko. Uistite sa, že ste si prečítali a pochopili naše úplné ustanovenie o odmietnutí zodpovednosti a zodpovednosti týkajúce sa vyššie uvedených informácií, ktoré je k dispozícii tu.

Pákový efekt: Pákový efekt je dvojsečný meč a môže výrazne zvýšiť vaše zisky. Rovnako dramaticky môže zvýšiť aj vaše straty. Obchodovanie s devízami/CFD s akoukoľvek úrovňou pákového efektu nemusí byť vhodné pre všetkých investorov.

Hypotetický/simulovaný výkon: Tieto výsledky sú založené na simulovaných alebo hypotetických výsledkoch, ktoré majú určité prirodzené obmedzenia. Na rozdiel od výsledkov uvedených v skutočnom zázname o výkonnosti tieto výsledky nepredstavujú skutočné obchodovanie. Neuvádza sa žiadne vyhlásenie, že akýkoľvek účet bude alebo pravdepodobne dosiahne zisky alebo straty podobné tým, ktoré sú uvedené. Simulované alebo hypotetické obchodné programy sú vo všeobecnosti navrhnuté s výhodou spätného pohľadu, nezahŕňajú finančné riziko a disponujú ďalšími faktormi, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť skutočné výsledky obchodovania.

Prognózy nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.