Úplná verzia Odmietnutie zodpovednosti

Tieto materiály predstavujú marketingovú komunikáciu a nezohľadňujú vašu osobnú situáciu, investičné skúsenosti ani aktuálnu finančnú situáciu. Obsah je poskytovaný ako všeobecný komentár k trhu a nemal by sa chápať ako obsahujúci akýkoľvek druh investičného poradenstva, investičného odporúčania a/alebo výzvy na akékoľvek investičné transakcie. Táto trhová komunikácia neznamená ani vám neukladá povinnosť vykonať investičnú transakciu a/alebo kúpiť investičné produkty alebo služby. Tieto materiály neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nepodliehajú žiadnemu zákazu obchodovania pred šírením investičného prieskumu.

Spoločnosť FXCM ani žiadna z jej pridružených spoločností nenesie žiadnu zodpovednosť za nepresnosti, chyby alebo opomenutia, bez ohľadu na príčinu, v obsahu týchto materiálov, ani za akékoľvek škody (priame alebo nepriame), ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania týchto materiálov, služieb a ich obsahu. V dôsledku toho každá osoba, ktorá s nimi pracuje, tak robí výlučne na vlastné riziko. Vypracované informácie nezohľadňujú žiadnu individuálnu osobu a nezohľadňujú jej znalosti, výkonnosť a osobné okolnosti.

Napriek tomu, že tento komentár nie je vypracovaný z nezávislého zdroja a nie je výsledkom objektívneho výskumu, spoločnosť FXCM podniká všetky dostatočné kroky, aby vylúčila alebo zabránila akémukoľvek konfliktu záujmov vyplývajúcemu z vypracovania a šírenia tohto oznámenia. Zamestnanci spoločnosti FXCM sa zaväzujú konať v najlepšom záujme klientov a zastupovať ich názory bez toho, aby zavádzali, klamali alebo inak obmedzovali schopnosť klientov prijímať informované investičné rozhodnutia. Viac informácií o vnútorných organizačných a administratívnych opatreniach FXCM na predchádzanie konfliktom nájdete v Zásadách riadenia konfliktov spoločnosti.

Vyhlásenie o odmietnutí záruk:
Spoločnosť FXCM ani jej pridružené spoločnosti neposkytujú žiadnu záruku, výslovnú ani implicitnú, pokiaľ ide o presnosť, aktuálnosť alebo úplnosť tohto obsahu alebo pokiaľ ide o výsledky, ktoré dosiahnete vy alebo iné osoby používaním tohto obsahu. Týmto beriete na vedomie, že neexistujú žiadne výslovné ani implicitné záruky vlastníckeho práva, predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel alebo použitie a že sa nebudete spoliehať na žiadne záruky, garancie alebo vyhlásenia spoločnosti FXCM alebo jej pridružených spoločností.

Nezodpovednosť:
Spoločnosť FXCM ani jej Pridružené spoločnosti nenesú žiadnu zodpovednosť voči Vám ani voči žiadnemu z Vašich klientov za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo opomenutia, bez ohľadu na príčinu, v obsahu poskytovanom podľa tohto dokumentu alebo za akékoľvek škody (priame alebo nepriame), ktoré z toho vyplývajú. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, FXCM voči Vám nenesie žiadnu zodpovednosť, či už zmluvnú (vrátane akéhokoľvek odškodnenia), deliktuálnu (vrátane nedbanlivosti), záručnú, zákonnú alebo inú, v súvislosti s akoukoľvek stratou alebo škodou, ktorú ste Vy alebo ktorýkoľvek z Vašich klientov utrpeli v dôsledku alebo v súvislosti s akýmikoľvek názormi, odporúčaniami, prognózami, úsudkami alebo inými závermi, alebo akýmkoľvek postupom, ktorý ste Vy alebo ktorýkoľvek z Vašich klientov určili, či už na základe tohto obsahu alebo nie.

V maximálnom rozsahu povolenom zákonom nebude mať FXCM ani jej pridružené spoločnosti za žiadnych okolností voči Vám alebo akejkoľvek tretej strane, ktorá má prostredníctvom Vás prístup k informáciám, žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu zo zmluvy (vrátane akejkoľvek náhrady škody), z deliktu (vrátane nedbanlivosti), z akejkoľvek záruky (výslovnej alebo implicitnej), zo zákona alebo inak, v každom prípade za akýkoľvek priamy nepriamych, náhodných, následných, osobitných, sankčných alebo exemplárnych škôd v súvislosti s predmetom a/alebo používaním Informácií, okrem iného aj v súvislosti so stratou zisku, stratou príjmov, stratou podnikania, stratou príležitostí bez ohľadu na to, či bolo možné takéto škody predvídať alebo im zabrániť, alebo či boli spoločnosti FXCM oznámené.