Podmienky používania webovej stránky

Tieto Podmienky používania webových stránok boli naposledy upravené v auguste 2020

Skupina spoločností FXCM (ďalej len "FXCM") vám s potešením poskytuje informácie, obsah, nástroje, produkty a služby na webových stránkach FXCM (pojem "webové stránky FXCM" sa vzťahuje na všetky webové stránky FXCM, ako aj na ich obsah vrátane produktov a služieb). Tieto Podmienky používania webových stránok obsahujú aj dôležité informácie a informácie týkajúce sa určitých produktov a služieb. Vaše používanie stránok FXCM podlieha týmto Podmienkam používania webových stránok.

Tieto Podmienky používania webových stránok sú záväznou dohodou medzi vami a spoločnosťou FXCM. Váš prístup na túto webovú lokalitu a jej používanie predstavuje váš súhlas s týmito Podmienkami používania webovej lokality a všetkými ostatnými právnymi upozorneniami a vyhláseniami uvedenými na tejto webovej lokalite. Vaše používanie stránok FXCM sa riadi verziou Podmienok používania webových stránok platnou v deň, keď ste navštívili jednotlivé stránky FXCM.

FXCM môže tieto Podmienky používania webových stránok kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Mali by ste si prečítať najnovšiu verziu týchto Podmienok používania webových stránok tak, že navštívite Stránku FXCM a kliknete na hypertextový odkaz Podmienky používania webových stránok, ktorý sa nachádza v spodnej časti stránky. Váš ďalší prístup na túto webovú lokalitu a jej používanie predstavuje váš súhlas s týmito Podmienkami používania webovej lokality v ich upravenom znení. Jediným oznámením o zmenách alebo úpravách týchto Podmienok používania webových stránok bude uverejnenie revidovaných Podmienok používania webových stránok spoločnosťou FXCM na tejto webovej stránke; spoločnosť FXCM vás nebude osobitne informovať o žiadnych zmenách alebo úpravách.

Tieto Podmienky používania webovej lokality dopĺňajú všetky ostatné zmluvy medzi vami a spoločnosťou FXCM, vrátane akýchkoľvek zákazníckych zmlúv alebo zmlúv o účte, a všetky ostatné zmluvy, ktoré upravujú vaše používanie informácií, obsahu, nástrojov, produktov a služieb dostupných na webových lokalitách FXCM a prostredníctvom nich.

POUŽÍVANIE STRÁNOK FXCM

Stránky FXCM sú určené len na vaše osobné, nekomerčné použitie, pokiaľ ste sa so spoločnosťou FXCM písomne nedohodli inak.

DISTRIBÚCIA A ZODPOVEDNOSŤ NÁVŠTEVNÍKOV

Informácie na tejto webovej stránke nie sú určené na šírenie alebo používanie žiadnou osobou v žiadnej krajine alebo jurisdikcii, kde by takéto šírenie alebo používanie bolo v rozpore s miestnymi zákonmi alebo predpismi. Žiadna zo služieb alebo produktov uvedených na stránkach FXCM nie je dostupná osobám s bydliskom v akejkoľvek krajine, kde by poskytovanie takýchto služieb alebo produktov bolo v rozpore s miestnymi zákonmi alebo predpismi.

Je zodpovednosťou návštevníkov týchto webových stránok, aby sa presvedčili o podmienkach a dodržiavali všetky miestne zákony alebo predpisy, ktoré sa na nich vzťahujú. Nič na stránkach FXCM sa nepovažuje za výzvu na nákup alebo ponuku na predaj akéhokoľvek produktu alebo služby akejkoľvek osobe v akejkoľvek jurisdikcii, kde by takáto ponuka, výzva, nákup alebo predaj boli podľa zákonov takejto jurisdikcie nezákonné.

OBMEDZENIA PRE INVESTIČNÉ PORADENSTVO A PROFESIONÁLNE PORADENSTVO

Stránky FXCM nie sú určené na poskytovanie právneho, daňového alebo investičného poradenstva. Ste výlučne zodpovední za určenie, či je pre vás akákoľvek investícia, investičná stratégia alebo súvisiaca transakcia vhodná na základe vašich osobných investičných cieľov, finančnej situácie a tolerancie rizika. Svoju konkrétnu situáciu by ste mali konzultovať so svojím právnym alebo daňovým odborníkom.

INTELEKTUÁLNE VLASTNÍCTVO

Stránky FXCM sú chránené platnými zákonmi o duševnom vlastníctve. Okrem prípadov, ktoré sú výslovne uvedené v tomto dokumente, nesmiete bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti FXCM meniť, upravovať, reprodukovať, distribuovať alebo komerčne využívať žiadne materiály vrátane textu, grafiky, videa, zvuku, softvérového kódu, dizajnu používateľského rozhrania alebo loga z týchto alebo iných stránok FXCM.

Ak odkazujete z inej webovej stránky na stránku FXCM, vaša webová stránka, ako aj samotný odkaz, nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu FXCM naznačovať, že FXCM podporuje, sponzoruje alebo je prepojená s akoukoľvek webovou stránkou, subjektom, službou alebo produktom, ktoré nie sú súčasťou FXCM, a nesmie používať žiadne ochranné známky alebo servisné značky FXCM okrem tých, ktoré sú obsiahnuté v texte odkazu.

Stránky FXCM, s výnimkou obsahu tretích strán, sú pôvodnými autorskými dielami, ktoré zverejnila spoločnosť FXCM. FXCM má výhradné práva na reprodukciu, zobrazovanie, prípravu odvodených diel alebo distribúciu. Názvy, logá, ochranné známky, autorské práva a všetky ostatné práva duševného vlastníctva vo všetkých materiáloch a softvéri na týchto webových stránkach vlastní spoločnosť FXCM alebo jej poskytovatelia licencií. Všetky materiály vo vlastníctve tretích strán obsiahnuté na tejto webovej lokalite sú reprodukované so súhlasom príslušných vlastníkov.

NEPLATNÉ, AK JE TO ZAKÁZANÉ

Hoci sú stránky FXCM vrátane produktov a služieb prístupné na celom svete, nie všetky funkcie, produkty alebo služby, o ktorých sa hovorí, na ktoré sa odkazuje, ktoré sa poskytujú alebo ponúkajú prostredníctvom alebo na stránke, sú dostupné pre všetky osoby alebo vo všetkých jurisdikciách, alebo sú vhodné či dostupné na používanie v určitých jurisdikciách. FXCM si vyhradzuje právo obmedziť podľa vlastného uváženia produkty a služby, ktoré sprístupňuje, poskytovanie a množstvo pre akúkoľvek osobu.

DOSTUPNOSŤ OBSAHU

Spoločnosť FXCM si vyhradzuje právo meniť obsah, produkty a služby (vrátane oprávnenosti na konkrétne funkcie, produkty a/alebo služby) bez predchádzajúceho upozornenia.

OBSAH A VÝSKUMY TRETÍCH STRÁN

Stránky FXCM môžu obsahovať všeobecné správy a informácie, komentáre, interaktívne nástroje, kotácie, výskumné správy a údaje týkajúce sa devízových trhov, iných finančných trhov a iných tém.

Časť tohto obsahu môžu poskytovať spoločnosti, ktoré nie sú prepojené so žiadnym subjektom FXCM ("obsah tretích strán"). Zdroj všetkého obsahu tretích strán je na stránkach FXCM jasne a zreteľne označený.

Obsah tretích strán môže byť dostupný prostredníctvom orámovaných oblastí, hypertextových odkazov na webové stránky tretích strán alebo je jednoducho zverejnený na stránke. Obsah tretích strán je chránený platnými zákonmi o duševnom vlastníctve a medzinárodnými zmluvami a je vo vlastníctve poskytovateľa (poskytovateľov) obsahu tretích strán, ktorý (ktorí) je (sú) uvedený (uvedení) v licencii.

Spoločnosť FXCM výslovne ani implicitne neschvaľuje takýto Obsah tretích strán. Poskytovatelia obsahu tretích strán implicitne ani explicitne neschvaľujú ani neschvaľujú obsah tretích strán a ich obsah by sa nemal chápať ako právne, daňové alebo investičné poradenstvo.

Hoci sa spoločnosť FXCM snaží poskytovať presné a aktuálne informácie, aby slúžili potrebám používateľov, ani spoločnosť FXCM, ani poskytovatelia obsahu tretích strán nezaručujú ich presnosť, aktuálnosť, úplnosť alebo užitočnosť a nenesú zodpovednosť za takýto obsah vrátane akejkoľvek reklamy, produktov alebo iných materiálov na stránkach tretích strán alebo dostupných z týchto stránok. Obsah tretích strán sa poskytuje len na informačné účely a spoločnosť FXCM a poskytovatelia obsahu tretích strán sa výslovne zriekajú akejkoľvek zodpovednosti za obsah tretích strán dostupný na stránke. Obsah tretích strán budete používať len na vlastné riziko. Obsah tretích strán sa poskytuje v stave, v akom sa nachádza. Poskytovatelia obsahu tretích strán výslovne odmietajú všetky záruky akéhokoľvek druhu, výslovné alebo implicitné, vrátane, ale bez obmedzenia, záruky predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušenia práv.

Poskytovatelia obsahu tretích strán a ich materské spoločnosti, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, poskytovatelia služieb, poskytovatelia licencií, vedúci pracovníci, riaditelia alebo zamestnanci nenesú zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, náhodné, osobitné alebo následné škody vyplývajúce z používania alebo neschopnosti používať obsah tretích strán alebo s ním súvisiace, okrem iného vrátane škôd za stratu zisku, používania, údajov alebo iných nehmotných škôd, a to ani v prípade, že takáto strana bola na možnosť takýchto škôd upozornená.

PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ

Hoci spoločnosť FXCM vynaložila maximálne úsilie na zabezpečenie presnosti informácií na tejto webovej stránke, informácie a obsah webovej stránky sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a sú poskytované výlučne s cieľom pomôcť obchodníkom pri prijímaní nezávislých investičných rozhodnutí. Spoločnosť FXCM prijala primerané opatrenia na zabezpečenie presnosti informácií na tejto webovej stránke. Spoločnosť FXCM však nezaručuje ich presnosť a nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu, ktorá môže priamo alebo nepriamo vzniknúť v dôsledku obsahu alebo vašej nemožnosti prístupu na webové sídlo, za akékoľvek oneskorenie alebo zlyhanie prenosu alebo prijatia akýchkoľvek pokynov alebo oznámení zaslaných prostredníctvom tohto webového sídla.

Všetok obsah na webových stránkach FXCM je prezentovaný len k dátumu zverejnenia alebo uvedenia a môže byť nahradený následnými udalosťami na trhu alebo z iných dôvodov. Okrem toho ste zodpovední za nastavenie vyrovnávacej pamäte vo svojom prehliadači, aby ste zabezpečili prijímanie najnovších údajov.

ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Keďže všetky servery majú obmedzenú kapacitu a používa ich veľa ľudí, nepoužívajte stránky FXCM spôsobom, ktorý by mohol poškodiť alebo preťažiť akýkoľvek server FXCM alebo akúkoľvek sieť pripojenú k akémukoľvek serveru FXCM. Stránky FXCM nepoužívajte spôsobom, ktorý by mohol brániť inej strane v používaní stránok FXCM.

POUŽÍVANIE ODKAZOV

Webové stránky FXCM môžu obsahovať odkazy na webové stránky prevádzkované inými stranami. Spoločnosť FXCM nekontroluje obsah ani presnosť informácií na takýchto webových stránkach a ani inak neschvaľuje materiál umiestnený na takýchto stránkach. Odkazy sú uvedené len na vašu orientáciu a spoločnosť FXCM vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za obsah alebo fungovanie týchto webových stránok tretích strán.

VYLÚČENIE ZÁRUK

Spoločnosť FXCM neposkytuje žiadne výslovné ani implicitné záruky týkajúce sa webových stránok FXCM vrátane, ale nielen, implicitných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušenia práv. Stránky FXCM sú vám sprístupnené "tak, ako sú" a "ako sú k dispozícii" a FXCM nezaručuje, že akékoľvek chyby alebo nepresnosti budú odstránené.

Spoločnosť FXCM nezaručuje, že stránky FXCM budú spĺňať vaše potreby alebo že budú neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné. FXCM tiež neposkytuje žiadnu záruku, že výsledky získané používaním stránok FXCM budú presné alebo spoľahlivé, ani že kvalita akýchkoľvek produktov, služieb, informácií alebo iných materiálov, ktoré ste si zakúpili alebo získali prostredníctvom stránok FXCM, bude spĺňať vaše očakávania.

VYHLÁSENIE A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

V maximálnom rozsahu povolenom zákonom spoločnosť FXCM nezodpovedá za žiadne následné, náhodné, osobitné, priame alebo nepriame škody (okrem iného vrátane ušlého zisku, obchodných strát alebo škôd, ktoré vyplývajú z používania alebo straty používania stránok FXCM a obsahu tretích strán, nepríjemností alebo oneskorenia). To platí aj v prípade, že spoločnosť FXCM bola upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd alebo strát.

S výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon, spoločnosť FXCM nezodpovedá vám ani nikomu inému za žiadne straty vyplývajúce z príčiny, nad ktorou takáto spoločnosť FXCM nemá priamu kontrolu. To zahŕňa zlyhanie elektronického alebo mechanického zariadenia alebo komunikačných liniek (vrátane telefónu, káblovej televízie a internetu), neoprávnený prístup, vírusy, krádež, chyby operátora, nepriaznivé alebo mimoriadne poveternostné podmienky (vrátane povodní, zemetrasenia alebo inej vyššej moci), požiar, vojna, povstanie, teroristický čin, vzbura, pracovný spor a iné pracovné problémy, nehoda, mimoriadna udalosť alebo zásah vlády.

Ak žijete v štáte, krajine alebo jurisdikcii, ktorá nepovoľuje obmedzenie alebo vylúčenie zodpovednosti alebo náhodných alebo následných škôd, niektoré alebo všetky tieto obmedzenia a vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať.

ODŠKODNENIE

Podmienkou vášho používania stránok FXCM je, že súhlasíte s tým, že odškodníte spoločnosť FXCM a jej poskytovateľov obsahu tretích strán a zbavíte ich zodpovednosti za všetky nároky, straty, záväzky, náklady a výdavky (okrem iného vrátane poplatkov za právne zastupovanie), ktoré vzniknú v dôsledku vášho používania stránok FXCM alebo v dôsledku porušenia týchto podmienok.

DÔVERNOSŤ

Je vašou povinnosťou zachovávať dôvernosť čísel účtov a hesiel FXCM. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akýkoľvek pokyn alebo komunikácia, ktoré sú vám alebo vo vašom mene zasielané prostredníctvom akejkoľvek stránky FXCM, sa uskutočňujú na vaše vlastné riziko. Povoľujete FXCM, aby sa spoliehala a konala a považovala za plne oprávnené a pre vás záväzné všetky pokyny dané FXCM, o ktorých sa FXCM domnieva, že boli dané vami alebo vo vašom mene akýmkoľvek zástupcom alebo sprostredkovateľom, o ktorom sa FXCM v dobrej viere domnieva, že bol vami riadne splnomocnený. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že FXCM je oprávnená spoliehať sa na číslo vášho účtu a/alebo heslo na vašu identifikáciu, a súhlasíte s tým, že tieto informácie neposkytnete nikomu, kto nie je vami riadne splnomocnený.

Ukončenie platnosti

Spoločnosť FXCM si vyhradzuje právo ukončiť vaše používanie stránok FXCM kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu, s uvedením dôvodu alebo bez neho a bez predchádzajúceho upozornenia.

SEVERABILITA

Ak sa z akéhokoľvek dôvodu akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania webových stránok považuje za neplatné alebo nevymáhateľné, toto ustanovenie sa bude uplatňovať v maximálnom prípustnom rozsahu a ostatné ustanovenia zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

PRÁVNA ÚPRAVA A JURISDIKCIA

Táto EULA a všetky nároky vyplývajúce z tejto EULA a v súvislosti s ňou sa riadia hmotným právom Cyperskej republiky a podliehajú výlučnej právomoci súdov v Cyperskej republike.