Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia: 11. augusta 2023

Spoločnosť Stratos Europe Limited (alebo "my, "nás", "FXCM") rešpektuje vaše právo na súkromie. Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "Zásady") sa vzťahujú na osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našej webovej lokality na adrese FXCM.com/sk/, ako aj akýchkoľvek iných súvisiacich lokalít a aplikácií. Tieto pravidlá sa nevzťahujú na webové stránky prevádzkované inými organizáciami, pridruženými spoločnosťami a inými tretími stranami. Tieto zásady sa vzťahujú aj na osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, keď používate naše služby alebo s nimi komunikujete prostredníctvom akejkoľvek korešpondencie s nami vedenej telefonicky, elektronická pošta alebo inak. Cieľom týchto Zásad je informovať vás o type informácií, ktoré zhromažďujeme, s kým ich zdieľame, na čo ich používame, ako ich uchovávame v bezpečí a aké sú vaše práva na ochranu osobných údajov.

Ak sa odvolávame na "elektronickú poštu", tento spôsob komunikácie znamená akúkoľvek textovú, hlasovú, zvukovú alebo obrazovú správu odoslanú prostredníctvom verejnej komunikačnej siete, ktorá môže byť uložená v sieti alebo v koncovom zariadení príjemcu, kým si ju príjemca nevyzdvihne. Zahŕňa metódy, ako sú e-mail a okamžité správy.

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa nášho používania vašich osobných údajov, kontaktujte nás.

Čo robí FXCM?

FXCM je poskytovateľom online obchodovania s devízami (FX), obchodovania s CFD a súvisiacich služieb. Spoločnosť FXCM sídli v Cyperskej republike a má partnerov a pobočky v hlavných finančných centrách sveta. Viac informácií o spoločnosti FXCM nájdete v časti "O spoločnosti FXCM" na našej webovej stránke.

Aké osobné údaje spoločnosť FXCM zhromažďuje a prečo?

Osobné údaje, ktoré o vás môžeme zhromažďovať, vo všeobecnosti patria do nasledujúcich kategórií:

Informácie, ktoré poskytujete dobrovoľne

Svoju identitu, kontaktné a finančné údaje, atď. nám môžete poskytnúť vyplnením formulárov alebo komunikáciou s nami poštou, telefonicky, elektronickou poštou alebo inak. Patria sem osobné údaje, ktoré poskytujete, keď:

 • Požiadate o naše produkty alebo služby
 • Vytvoríte si účet na našej webovej lokalite
 • Prihlásite sa na odber našich služieb alebo súvisiacich služieb alebo publikácií tretích strán
 • Požiadate o zasielanie marketingových informácií
 • Zapojiť sa do súťaže, propagačnej akcie alebo prieskumu
 • Poskytnúť nám spätnú väzbu

Okrem vyššie uvedeného vás niektoré časti našej webovej lokality môžu požiadať o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov (napríklad o prihlásenie sa na odber marketingovej komunikácie od nás a/alebo o zaslanie otázok). Osobné údaje, o ktorých poskytnutie vás žiadame, a dôvody, prečo vás o ich poskytnutie žiadame, vám budú objasnené v momente, keď vás požiadame o poskytnutie osobných údajov.

Informácie, ktoré zhromažďujeme automaticky

Keď navštívite našu webovú stránku, môžeme zhromažďovať určité informácie z vášho zariadenia. V niektorých krajinách vrátane krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) sa tieto informácie môžu považovať za osobné údaje podľa platných zákonov o ochrane údajov.

Konkrétne informácie, ktoré automaticky zhromažďujeme, môžu zahŕňať informácie, ako je vaša IP adresa, typ zariadenia, jedinečné identifikačné čísla zariadenia, typ prehliadača, široká geografická poloha (napríklad poloha na úrovni krajiny alebo mesta) a ďalšie technické informácie. Môžeme tiež zhromažďovať informácie o tom, ako vaše zariadenie interagovalo s našou webovou stránkou a elektronická pošta, vrátane navštívených stránok a kliknutí na odkazy.

Zhromažďovanie týchto informácií nám umožňuje lepšie pochopiť návštevníkov, ktorí prichádzajú na našu webovú lokalitu, odkiaľ prichádzajú a aký obsah na našej webovej lokalite ich zaujíma. Tieto informácie používame na naše interné analytické účely a na zlepšenie kvality a relevantnosti našej webovej lokality pre našich návštevníkov.

Niektoré z týchto informácií sa môžu zhromažďovať pomocou súborov cookie a podobných technológií sledovania. Podrobné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, a o účeloch, na ktoré ich používame, nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.

Informácie, ktoré získavame od tretích strán alebo z verejne dostupných zdrojov

Z času na čas môžeme získať vaše osobné údaje zo zdrojov tretích strán, ale len v prípade, že sme si overili, že tieto tretie strany majú váš súhlas alebo sú inak právne oprávnené alebo povinné nám vaše osobné údaje poskytnúť.

Informácie, ktoré dostávame od týchto tretích strán, používame na zlepšenie služieb, ktoré vám poskytujeme, napríklad na poskytovanie kurátorovaného obsahu, ktorý je relevantný pre služby, ktoré vám poskytujeme, alebo pre témy, ktoré vás zaujímajú.

Komu FXCM poskytuje moje osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • spoločnostiam našej skupiny, poskytovateľom služieb tretích strán a partnerom, ktorí nám poskytujú služby spracovania údajov (napríklad na podporu poskytovania, zabezpečenie funkčnosti alebo pomoc pri zvyšovaní bezpečnosti našej webovej stránky), alebo ktorí inak spracúvajú osobné údaje na účely, ktoré sú opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov alebo vám boli oznámené pri zhromažďovaní vašich osobných údajov.
 • akémukoľvek kompetentnému orgánu činnému v trestnom konaní, regulačnému orgánu, vládnej agentúre, súdu alebo inej tretej strane, ak sa domnievame, že zverejnenie je nevyhnutné (i) v zmysle platných zákonov alebo predpisov, (ii) na uplatnenie, stanovenie alebo obhajobu našich zákonných práv alebo (iii) na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo záujmov akejkoľvek inej osoby.
 • potenciálnemu kupujúcemu (a jeho zástupcom a poradcom) v súvislosti s akýmkoľvek navrhovaným nákupom, zlúčením alebo akvizíciou akejkoľvek časti nášho podniku za predpokladu, že kupujúceho informujeme, že vaše osobné údaje musí používať len na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.
 • akejkoľvek ďalšej osobe s vaším súhlasom so zverejnením.

Zákonný základ pre spracovanie osobných údajov

Náš zákonný základ na zhromažďovanie a používanie vyššie opísaných osobných údajov bude závisieť od príslušných osobných údajov a konkrétneho kontextu, v ktorom ich zhromažďujeme.

Zvyčajne však od vás budeme zhromažďovať osobné údaje len vtedy, ak na to máme váš súhlas, ak osobné údaje potrebujeme na plnenie zmluvy s vami alebo ak je spracovanie v našom oprávnenom záujme a neprevažujú nad ním vaše záujmy na ochranu údajov alebo základné práva a slobody. V niektorých prípadoch môžeme mať aj zákonnú povinnosť zhromažďovať od vás osobné údaje alebo môžeme osobné údaje inak potrebovať na ochranu životne dôležitých záujmov.

Ak vás požiadame o poskytnutie osobných údajov na splnenie zákonnej požiadavky alebo na plnenie zmluvy s vami, v príslušnom čase vám to jasne oznámime a informujeme vás, či je poskytnutie vašich osobných údajov povinné alebo nie (ako aj o možných dôsledkoch, ak svoje osobné údaje neposkytnete).

Podobne, ak zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov (alebo záujmov akejkoľvek tretej strany), v príslušnom čase vám objasníme, aké sú tieto oprávnené záujmy.

Ak máte otázky alebo potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa zákonného základu, na základe ktorého zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje, kontaktujte nás.

Účel, na ktorý budeme používať vaše osobné údaje

Slúži vám ako klientovi

Typ údajov : Identita, kontaktné údaje, národný identifikátor, sociálno-demografické údaje, transakčné, finančné, zmluvné, dokumentačné údaje, komunikácia s vami

Účel

Prijatie nového klienta
Zriadenie a poskytnutie prístupu k vášmu obchodnému účtu
Dodávanie našich produktov a služieb
Zjednodušenie vašich výberov, vkladov a prevodov finančných prostriedkov
Odpovedanie na vaše otázky prostredníctvom chatu, elektronická pošta a telefónu

Právny základ

( pre spracovanie vrátane základu oprávneného záujmu )
Plnenie zmluvy s vami (klientom)

Správa našich činností a podnikania

Typ údajov : Transakčné, finančné, zmluvné, technické, lokalizačné údaje, údaje o používaní

Účel

Riadenie našej rizikovej expozície a finančnej pozície
Záťažové testovanie našich systémov a kontrolných mechanizmov
Preskúmanie a zlepšenie našich procesov
Vykonávanie auditov
Vyberanie a vymáhanie peňazí, ktoré sú nám dlžné
Testovať nové produkty a služby
Nadviazanie vzťahov s inými spoločnosťami, ktoré vám poskytujú služby a pomáhanie im pri správe ich prevádzky a podnikania, na účely uvedené v tomto dokumente

Právny základ

( pre spracovanie vrátane základu oprávneného záujmu )
Vykonávanie zmluvy s vami (klientom)
Právny záväzok
Oprávnený záujem
- dodržiavanie pravidiel a usmernení regulačných orgánov
- Byť efektívni v spôsobe, akým vykonávame svoju činnosť
- Byť inovatívni a vyvíjať nové produkty prispôsobené potrebám našich klientov

Riadenie rizík, prevencia finančnej kriminality, reakcia na regulačné požiadavky a právne nároky

Typ údajov : Transakčné údaje, finančné údaje, údaje o totožnosti

Účel

Odhaľovať, vyšetrovať, oznamovať a snažiť sa predchádzať finančnej trestnej činnosti
Riadiť riziko pre nás a našich zákazníkov
aby sme boli v súlade s platnými zákonmi a predpismi
Reagovať na sťažnosti a snažiť sa ich vyriešiť
Posudzovať váš profil pred a počas nášho vzťahu s vami
Predloženie informácií regulačným orgánom podľa potreby na účely vyšetrovania

Právny základ

( pre spracovanie vrátane základu oprávneného záujmu )
Verejný záujem, ktorý je stanovený zákonom
Zákonná povinnosť
Oprávnený záujem
- Oprávnený záujem - dodržiavanie pravidiel a usmernení regulačných orgánov
- Predchádzanie podvodom, praniu špinavých peňazí, finančnej trestnej činnosti a ochrana verejného záujmu

Marketing

Typ údajov : kontaktné, súhlasy, lokalizačné, technické, behaviorálne, komunikačné

Účel

Vyvíjať a vykonávať marketingové aktivity
Poskytovať poradenstvo alebo usmernenie o našich produktoch a službách

Právny základ

( pre spracovanie vrátane základu oprávneného záujmu )
Súhlas
Oprávnený záujem
- zistiť a pochopiť, aké sú potreby našich klientov
- Byť inovatívny a vyvíjať nové produkty
- Preskúmať nové segmenty trhu a vyvíjať produkty podľa ich záujmu

Ako FXCM uchováva moje osobné údaje v bezpečí?

Na ochranu osobných údajov, ktoré o vás zhromažďujeme a spracúvame, používame vhodné technické a organizačné opatrenia. Opatrenia, ktoré používame, sú navrhnuté tak, aby poskytovali úroveň bezpečnosti primeranú riziku spracovania vašich osobných údajov.Najmä:

 • Uchovávame osobné údaje v zabezpečených zariadeniach a v prípade, že sú informácie uchovávané elektronicky, na zabezpečených serveroch.
 • Používame šifrované prenosové spojenia vždy, keď je to možné.
 • Používame ďalšie ochranné opatrenia, ako sú firewally, systémy overovania (napr. heslá) a mechanizmy kontroly prístupu na kontrolu neoprávneného prístupu k systémom a údajom.
 • Pravidelne kontrolujeme naše postupy zhromažďovania, uchovávania a spracovania informácií vrátane opatrení fyzickej bezpečnosti, aby sme sa chránili pred neoprávneným prístupom do systémov.
 • Obmedziť prístup k osobným údajom na našich zamestnancov, dodávateľov a zástupcov, ktorí potrebujú poznať tieto údaje, aby ich mohli pre nás spracovať, a ktorí podliehajú prísnym zmluvným záväzkom mlčanlivosti. Spoločnosť FXCM môže disciplinárne potrestať alebo ukončiť pracovný pomer s osobami, ktoré zlomyseľne získajú informácie bez toho, aby boli oprávnené na ich prístup.

Niektoré súbory cookie, ktoré FXCM nastavuje pri návšteve ktorejkoľvek z našich webových stránok, sú nevyhnutné pre fungovanie stránky. Bez týchto súborov cookie by ste nemohli chatovať online, vyplniť žiadosť o obchodovanie alebo vkladať finančné prostriedky. Súbory cookie týkajúce sa výkonu sú ďalším typom súborov cookie, ktoré spoločnosť FXCM používa, aby vám poskytla lepší používateľský zážitok a zlepšila spôsob prezentácie obsahu na našich webových stránkach. Marketingové súbory cookie nastavujú zvyčajne aj reklamné siete tretích strán, aby sme zabezpečili, že vám budeme poskytovať cielené reklamy, ktoré sú pre vás a vaše záujmy relevantnejšie. Ak nechcete dostávať nepovinné súbory cookie, môžete spravovať svoje preferencie tu.

Medzinárodné prenosy údajov

Za určitých podmienok môžeme vaše osobné údaje preniesť tretej strane v krajinách mimo EHP na ďalšie spracovanie v súlade s účelmi uvedenými v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Za týchto okolností podľa požiadaviek platných právnych predpisov zabezpečíme primeranú ochranu vašich práv na ochranu osobných údajov vhodnými technickými, organizačnými, zmluvnými alebo inými zákonnými prostriedkami. Patrí medzi ne zavedenie dohôd o prenose údajov pre prenosy osobných údajov medzi spoločnosťami našej skupiny, ktoré vyžadujú, aby všetky spoločnosti skupiny chránili osobné údaje, ktoré spracúvajú z EHP, v súlade s právom Európskej únie o ochrane údajov. Podobné primerané ochranné opatrenia sme zaviedli aj u našich poskytovateľov služieb a partnerov z radov tretích strán a ďalšie podrobnosti vám môžeme poskytnúť na požiadanie.

Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na plnenie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov (pokiaľ zákon nevyžaduje dlhšie uchovávanie). Po uplynutí tohto obdobia však nebudeme uchovávať žiadne vaše osobné údaje a uchovávanie vašich osobných údajov bude podliehať pravidelnej kontrole. Môžeme uchovávať anonymizovanú formu vašich osobných údajov, ktorá sa už na vás nebude vzťahovať bez časového obmedzenia, v rozsahu, v akom na tom máme oprávnený a zákonný záujem.

Automatizované rozhodovanie

V niektorých prípadoch môže naše používanie vašich osobných údajov viesť k automatizovanému rozhodovaniu (vrátane profilovania), ktoré sa vás právne týka alebo vás podobne významne ovplyvňuje.

Automatizované rozhodnutia znamenajú, že rozhodnutie týkajúce sa vás sa prijíma automaticky na základe počítačového určenia (pomocou softvérových algoritmov) bez našej ľudskej kontroly.

Automatizované rozhodnutia robíme pri otvorení účtu, keď na základe informácií, ktoré nám poskytnete, overujeme, či sú ponúkané produkty alebo služby pre vás vhodné. Môžeme napríklad použiť informácie o vašej finančnej situácii alebo sociálno-demografické informácie, aby sme posúdili, či ste vhodní a chápete riziko spojené s obchodovaním s našimi produktmi.

Keď o vás urobíme automatizované rozhodnutie, máte právo toto rozhodnutie napadnúť, vyjadriť svoj názor a požadovať preskúmanie rozhodnutia človekom. Toto právo môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na adrese dataprotection@fxcm.com. Upozorňujeme, že možno budete musieť preukázať svoju totožnosť, aby sme vám mohli poskytnúť služby.

Vaše práva na ochranu údajov

Za určitých podmienok poskytuje zákon o ochrane údajov jednotlivcom práva vrátane práva na: prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, odvolanie súhlasu, vymazanie, obmedzenie, prepravu a vznesenie námietky proti spracovaniu. Fyzické osoby majú tiež právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu informácií, ak sa domnievajú, že ich osobné údaje sa nespracúvajú v súlade so zákonom. Ďalšie informácie o vašich právach sú uvedené nižšie:

 • Právo získať kópiu svojich osobných údajov. Máte právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame.
 • Právo na opravu. Môžete nás požiadať o opravu nepresných a/alebo doplnenie neúplných osobných údajov. Následne opravíme svoje záznamy a oznámime to všetkým tretím stranám, ktorým mohli byť takéto osobné údaje odovzdané, ako je uvedené vyššie.
 • Právo na prenosnosť údajov. Môžete požiadať o kópiu všetkých osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, po čom tieto údaje zašleme inému správcovi údajov podľa vášho výberu.
 • Právo na odmietnutie marketingovej komunikácie. Toto právo môžete uplatniť kliknutím na odkaz "Odhlásiť sa" alebo "Odhlásiť sa" v marketingových elektronická pošta, ktoré vám zasielame.
 • Právo na odvolanie súhlasu. Svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Takéto odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania založeného na vašom predchádzajúcom súhlase. Upozorňujeme, že ak svoj súhlas odvoláte, možno nebudete môcť využívať niektoré funkcie služby, pre ktoré je spracovanie vašich osobných údajov nevyhnutné.
 • Právo namietať proti spracovaniu. Môžete nás požiadať, aby sme prestali spracúvať vaše osobné údaje. Upozorňujeme, že možno nebudete môcť využívať určité funkcie služby, pre ktoré je spracovanie vašich osobných údajov nevyhnutné.
 • Právo na vymazanie. Môžete nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov a my vám vyhovieme, pokiaľ neexistuje zákonný dôvod, prečo tak neurobiť.
 • Vaše právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Odporúčame vám, aby ste nás kontaktovali v prípade akýchkoľvek otázok alebo ak máte sťažnosť v súvislosti s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje. Máte však právo obrátiť sa priamo na príslušný dozorný orgán. Ak chcete kontaktovať Komisára pre ochranu osobných údajov na Cypre, navštívte webovú stránku Komisára, kde nájdete potrebné pokyny. Prípadne sa môžete obrátiť na orgán krajiny, v ktorej máte bydlisko. Ďalšie podrobnosti nájdete tu.

Ak si želáte niektoré z týchto práv uplatniť, kontaktujte nás na adrese dataprotection@fxcm.com. Upozorňujeme, že na to, aby sme vás mohli obslúžiť, môžete byť požiadaní o preukázanie totožnosti. Na všetky žiadosti, ktoré dostaneme od osôb, ktoré chcú uplatniť svoje práva na ochranu údajov, reagujeme v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.

Aktualizácie týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady môžeme z času na čas aktualizovať v reakcii na meniaci sa právny, technický alebo obchodný vývoj. Pri aktualizácii našich Zásad prijmeme vhodné opatrenia, aby sme vás informovali v súlade s významom vykonaných zmien.

Kedy boli tieto Zásady naposledy aktualizované, zistíte tak, že skontrolujete dátum "poslednej aktualizácie" zobrazený v hornej časti týchto Zásad.

Ako nás môžete kontaktovať

Otázky, pripomienky a žiadosti týkajúce sa vašich údajov alebo týchto zásad ochrany osobných údajov sú vítané a mali by ste nám ich adresovať písomne na adresu: DOMS Assets Business Centre, 33 Neas Engomis Street, 2409 Engomi, Nikózia, Cyprus alebo e-mailom dataprotection@fxcm.com.
Stratos Europe Limited je správcom vašich osobných údajov.