Ελεγκτικές Αρχές

Ως ένθερμος υποστηρικτής του ρυθμιστικού ελέγχου του ξένου συναλλάγματος (foreign exchange) και της αυξημένης προστασίας των επενδυτών, ο όμιλος εταιρειών της FXCM (συλλογικά, ο "Όμιλος FXCM") έχει εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες και ελέγχονται από πολλές από τις πιο εγνωσμένες ρυθμιστικές αρχές ανά τον κόσμο.

H FXCM EU LTD ("FXCM EU") είναι μία Κυπριακή Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ("ΚΕΠΕΥ" - "CIF"), εγγεγραμμένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου (HE 405643) και αδειοδοτημένη και εγκεκριμένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ("CySEC") με αριθμό άδειας 392/20. Καταγεγραμμένη διεύθυνση: DOMS Assets Business Centre, 33 Neas Engomis Street, 2409 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η FXCM EU είναι αδειοδοτημένη να προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Επενδυτικές Υπηρεσίες:

  • Λήψη και διαβίβαση εντολών σε σχέση με ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα.
  • Εκτέλεση εντολών εκ μέρους πελατών.
  • Διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό.

Παρεπόμενες Υπηρεσίες:

  • Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοοικονομικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής και συναφών υπηρεσιών όπως διαχείριση μετρητών/μετοχών
  • Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα, όπου η εταιρεία που παρέχει την πίστωση ή το δάνειο εμπλέκεται στην συναλλαγή,
  • Υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

Χρηματοοικονομικά Μέσα:

  • Κινητές Αξίες,
  • Χρηματοοικονομικά συμβόλαια επί της διαφοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

Οι λογαριασμοί με την FXCM EU είναι διαχωρισμένοι σε συμφωνία με τους κανόνες κεφαλαίων πελατών της CySEC. Ως εκ τούτου, στην απίθανη περίπτωση αφερεγγυότητας, τα κεφάλαια των πελατών που διατηρούνται σε διαχωρισμένους λογαριασμούς είναι προστατευμένα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελος άλλων πιστωτών. Μάθετε περισσότερα για την ασφάλεια των κεφαλαίων πελατών.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}