@

Ποιότητα Εκτέλεσης

Από τον Απρίλιο του 2018 η FXCM θα δημοσιεύει Αναφορές Βέλτιστης Εκτέλεσης σε τριμηνιαία βάση, οι οποίες περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για το πώς οι εντολές σας διαχειριστήκαν και που εκτελέσθηκαν.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ FXCM