Οι τριπλοί κινητοί μέσοι όροι του χρυσού αναζητούν να σχηματίσουν ανοδική πορεία

Πριν από δύο ημέρες, ο χρυσός διέγραψε ένα κηροπήγιο με το χαμηλότερο χαμηλό σε τουλάχιστον τρία κεριά (μπλε βέλος). Το χθεσινό κερί έκλεισε πάνω από το υψηλό της αναφοράς του μπλε βέλους. Αυτή η δράση των τιμών ολοκλήρωσε ουσιαστικά ένα χαμηλό swing. Βλέπουμε τώρα ότι ο πράσινος γρήγορος απλός κινητός μέσος όρος (SMA) συγκλίνει με τον πορτοκαλί μέσο SMA (μαύρη έλλειψη). Μια ανοδική διασταύρωση θα θέσει τους τρεις μέσους όρους σε ανοδικό σχηματισμό με τον πράσινο γρήγορο SMA πάνω από τον πορτοκαλί SMA και τον μεσαίο πορτοκαλί SMA πάνω από τον κόκκινο αργό SMA. Εάν αυτοί αναπτύξουν γωνία και διαχωρισμό προς τα πάνω, μια υποκείμενη ανοδική δυναμική θα επεκταθεί στο ημερήσιο διάγραμμα.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}