Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Tι είναι οι διαχωρισμένοι λογαριασμοί;

Ως ελεγχόμενη από την CySEC οντότητα, η FXCM συμμορφώνεται με την Οδηγία της CySEC ΟΔ87-01 για την Προστασία των Χρηματοοικονομικών Μέσων και Κεφαλαίων που ανήκουν σε πελάτες. Η FXCM συμμορφώνεται με την ρυθμιστική υποχρέωση να διαχωρίζει τα Κεφάλαια Πελατών, σύμφωνα με τους Κανόνες της CySEC, από τα ίδια κεφάλαια για να αποφύγει τον κίνδυνο χρησιμοποίησης αυτών των κεφαλαίων για δικό της λογαριασμό, καθώς και την απαίτηση να ενεργεί έντιμα, δίκαια και επαγγελματικά, σύμφωνα με το καλύτερο συμφέρον των πελατών όταν διαμορφώνει την δραστηριότητά της ώστε οι υποχρεώσεις υπό τους κανόνες κεφαλαίων πελατών να μην επηρεάζονται.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}