Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποιος καλύπτεται;

Η Πολιτική Ασφάλισης καλύπτει τον Επιλέξιμο Αιτητή πλέον του ορίου αποζημίωσης του ΤΑΕ (το οποίο επί του παρόντος είναι €20,000 έως μέγιστο ποσό του €1,000,000 ανά πελάτη). Οι πελάτες της FXCM που θα ήταν επιλέξιμοι να αιτηθούν υπό το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών («ΤΑΕ») έχουν επίσης την δυνατότητα να αιτηθούν υπό την Πολιτική Ασφάλισης «Επιλέξιμοι Αιτητές»).

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}