Φόρμα Αυτοπιστοποίησης CRS για Φυσικά Πρόσωπα

Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν συμπληρώσετε την φόρμα

Γιατί σας ζητείται να συμπληρώσετε αυτή την φόρμα;

Για την προστασία της ακεραιότητας των φορολογικών συστημάτων, οι κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο έχουν εισάγει για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μια απαίτηση συλλογής πληροφοριών και υποβολής αναφορών. Η εν λόγω απαίτηση είναι γνωστή ως Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (Common Reporting Standard «CRS»).

Βάσει του Κοινού Προτύπου Αναφοράς («CRS»), υποχρεούμαστε να καθορίσουμε σε ποια χώρα η κάθε οντότητα έχει «φορολογική κατοικία» (αυτή είναι συνήθως η χώρα όπου υποχρεούστε να πληρώσετε φόρους εισοδήματος εταιρειών). Ενδέχεται να παράσχουμε τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα φόρμα, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς σας, στις τοπικές φορολογικές αρχές. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί στη συνέχεια να ανταλλάσσονται μεταξύ των φορολογικών αρχών διάφορων χωρών.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας φόρμας εξασφαλίζεται ότι διατηρούμε ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία όσον αφορά τη φορολογική σας κατοικία.

Για οποιαδήποτε αλλαγή συνθηκών που καθιστά ανακριβείς τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα φόρμα, παρακαλούμε ενημερώστε μας αμέσως και υποβάλετε επικαιροποιημένη φόρμα Αυτοπιστοποίησης.

Ποιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη Φόρμα Αυτοπιστοποίησης για Φυσικά Πρόσωπα;

Η παρούσα φόρμα θα πρέπει να συμπληρωθεί από επενδυτές ατομικού και κοινού λογαριασμού. Στην περίπτωση κοινού λογαριασμού, κάθε δικαιούχος θα πρέπει να συμπληρώσει την φόρμα.

Που να ανατρέξετε για περαιτέρω πληροφορίες

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα φόρμα, επικοινωνήστε απευθείας με τον εκπρόσωπο σας στην FXCM ή τηλεφωνήστε μας. Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις.

Μπορείτε να βρείτε τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις που συμμετέχουν στο Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (CRS) και τους οποίους έχει θεσπίσει ο «Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης» (ΟΟΣΑ), στην ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ Automatic Exchange of Information (AEOI) website.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τον προσδιορισμό του καθεστώτος φορολογικής κατοικίας σας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ ή απευθυνθείτε στον φοροτεχνικό σας, καθώς δεν μας επιτρέπεται να παρέχουμε φορολογικές συμβουλές.

Στο Παράρτημα θα βρείτε μια λίστα με τους ορισμούς των όρων.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα Μέρη 1– 3 (ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ)

ΜΕΡΟΣ 1 - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει το όνομά σας με την ίδια μορφή όπως είναι δηλωμένο το όνομα στον FXCM λογαριασμό(-ούς) σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το email που έχετε δηλωμένο στον FXCM λογαριασμό(-ούς) σας.
Συμπληρώστε έναν από τους αριθμούς λογαριασμών που έχετε με την FXCM. Οι πληροφορίες που θα μας παράσχετε θα ισχύουν για όλους τους λογαριασμούς που έχετε υπό τον όμιλο της FXCM, ακόμα και αν δεν αναγράφονται συγκεκριμένα παραπάνω.

ΜΕΡΟΣ 2 - ΧΩΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ («ΑΦΜ»)

Παρακαλούμε συμπληρώστε τη χώρα στην οποία ο Δικαιούχος Λογαριασμού έχει τη φορολογική κατοικία του και τον ΑΦΜ του Δικαιούχου Λογαριασμού για κάθε φορολογική κατοικία που αναφέρεται.

Εάν ο Δικαιούχος Λογαριασμού έχει φορολογική κατοικία σε περισσότερες από τρεις χώρες, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε νέα φόρμα δηλώνοντας την κάθε επιπρόσθετη χώρα.


ΜΕΡΟΣ 3 - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Υποβάλλοντας την παρούσα φόρμα, δηλώνω ότι τα αναφερόμενα στην παρούσα δήλωση είναι, εξ όσων δύναμαι να γνωρίζω και να πιστεύω, πλήρη και ακριβή.

Δεσμεύομαι να ενημερώσω την FXCM εντός 30 ημερών για οποιαδήποτε αλλαγή συνθηκών που επηρεάζει το καθεστώς φορολογικής κατοικίας του προσώπου ο οποίος αναφέρεται στο Μέρος 1 της παρούσας φόρμας ή έχει ως αποτέλεσμα να καταστούν ανακριβείς οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν και να υποβάλω στην FXCM κατάλληλα επικαιροποιημένη Φόρμα Αυτοπιστοποίησης και Δήλωσης εντός 90 ημερών από την εν λόγω αλλαγή συνθηκών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ

Σημείωση: Οι παρακάτω ενδεικτικοί ορισμοί παρέχονται προς διευκόλυνσή σας για τη συμπλήρωση της παρούσας φόρμας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Κοινό Πρότυπο Αναφοράς του ΟΟΣΑ για την Αυτόματη Ανταλλαγή Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (CRS), στα σχετικά σχόλια (Commentary) επί του CRS και στις κατευθυντήριες γραμμές της εκάστοτε χώρας. Τα παραπάνω είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm

Ως "Δικαιούχος Λογαριασμού" νοείται το πρόσωπο που καταχωρίζεται ή ταυτοποιείται ως δικαιούχος Χρηματοοικονομικού Λογαριασμού. Ένα πρόσωπο, άλλο από Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, που τηρεί Χρηματοοικονομικό Λογαριασμό προς όφελος άλλου προσώπου ως αντιπρόσωπος, θεματοφύλακας, εντολοδόχος, υπογράφων, σύμβουλος επενδύσεων, ενδιάμεσος ή νόμιμος κηδεμόνας δεν λογίζεται δικαιούχος του λογαριασμού, και το άλλο πρόσωπο θα λογίζεται ως δικαιούχος του λογαριασμού. Για παράδειγμα, σε περίπτωση σχέσης γονέα-παιδιού κατά την οποία ο γονέας ενεργεί ως νόμιμος κηδεμόνας, Δικαιούχος Λογαριασμού θεωρείται το παιδί. Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, κάθε συνδικαιούχος λογίζεται ως Δικαιούχος Λογαριασμού.

Ως "Ελέγχον Πρόσωπο" νοείται το φυσικό πρόσωπο που ασκεί έλεγχο επί οντότητας. Όταν η εν λόγω οντότητα-Δικαιούχος Λογαριασμού λογίζεται ως Παθητική Μη Χρηματοοικονομική Οντότητα («Παθητική ΜΧΟ»), το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα οφείλει να προσδιορίζει κατά πόσο τα εν λόγω Ελέγχοντα Πρόσωπα είναι Δηλωτέα Πρόσωπα. Ο εν λόγω ορισμός αντιστοιχεί στον όρο «πραγματικός δικαιούχος» (beneficial owner) όπως περιγράφεται στη σύσταση 10 των συστάσεων της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) (όπως εγκρίθηκαν τον Φεβρουάριο του 2012).

Ως "Οντότητα" νοείται νομικό πρόσωπο ή νομικό μόρφωμα, όπως κεφαλαιουχική εταιρεία, οργανισμός, συνεταιρισμός, καταπίστευμα ή ίδρυμα.

Ως "Χρηματοοικονομικός Λογαριασμός" νοείται λογαριασμός που διατηρείται σε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα. Στον όρο περιλαμβάνονται: Καταθετικοί Λογαριασμοί, Λογαριασμοί Θεματοφυλακής, Συμμετοχικά και συνδεόμενα με οφειλή δικαιώματα επί ορισμένων Επενδυτικών Οντοτήτων, Ασφαλιστήρια Συμβόλαια με Αξία Εξαγοράς και Συμβόλαια Προσόδων.

Ως "Συμμετέχουσα Δικαιοδοσία" νοείται δικαιοδοσία με την οποία έχει συναφθεί συμφωνία σύμφωνα με την οποία η εν λόγω δικαιοδοσία θα παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής χρηματοοικονομικών πληροφοριών όπως ορίζονται στο Κοινό Πρότυπο Αναφοράς.

Ως "Δηλωτέος Λογαριασμός" νοείται λογαριασμός που διατηρείται με δικαιούχους ένα ή περισσότερα Δηλωτέα Πρόσωπα ή Παθητική ΜΧΟ με ένα ή περισσότερα Ελέγχοντα Πρόσωπα που είναι Δηλωτέα Πρόσωπα.

Ως "Δηλωτέα Δικαιοδοσία" νοείται δικαιοδοσία με την οποία υφίσταται υποχρέωση παροχής χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Ως "Δηλωτέο Πρόσωπο" νοείται φυσικό πρόσωπο με φορολογική κατοικία σε Δηλωτέα Δικαιοδοσία σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία της εν λόγω δικαιοδοσίας. Τα φυσικά πρόσωπα με διπλή κατοικία μπορεί να προσφεύγουν στην καθοριστική διάταξη της εκάστοτε φορολογικής σύμβασης (εφόσον συντρέχει περίπτωση) στο πλαίσιο της επίλυσης υποθέσεων διπλής κατοικίας για τον προσδιορισμό της φορολογικής κατοικίας τους.

"ΑΦΜ" (συμπεριλαμβανομένου του «λειτουργικού ισοδύναμου»): Ως «ΑΦΜ» νοείται ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή λειτουργικό ισοδύναμο αν δεν υπάρχει ΑΦΜ. Ο ΑΦΜ είναι ένας μοναδικός συνδυασμός γραμμάτων ή αριθμών ο οποίος δίδεται από μια δικαιοδοσία σε ένα φυσικό πρόσωπο ή μια Οντότητα και χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου ή της Οντότητας για σκοπούς επιβολής της φορολογικής νομοθεσίας της εν λόγω δικαιοδοσίας.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους αποδεκτούς ΑΦΜ παρέχονται στην παρακάτω διεύθυνση http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν εκδίδουν ΑΦΜ. Ωστόσο, οι εν λόγω δικαιοδοσίες χρησιμοποιούν συχνά κάποιον άλλο αριθμό υψηλής ακεραιότητας που παρέχει ισοδύναμο επίπεδο Ταυτοποίησης («λειτουργικό ισοδύναμο»). Παραδείγματα τέτοιου είδους αριθμών είναι, μεταξύ άλλων, για τα φυσικά πρόσωπα, ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, ο αριθμός/κωδικός αναγνώρισης πολιτών/προσωπικός αριθμός αναγνώρισης/υπηρεσίας και ο αριθμός μητρώου κατοίκων.


${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)