Φόρμα Αυτοπιστοποίησης CRS για Οντότητες

Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν συμπληρώσετε την φόρμα

Γιατί σας ζητείται να συμπληρώσετε αυτή την φόρμα;

Για την προστασία της ακεραιότητας των φορολογικών συστημάτων, οι κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο έχουν εισάγει για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μια απαίτηση συλλογής πληροφοριών και υποβολής αναφορών. Η εν λόγω απαίτηση είναι γνωστή ως Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (Common Reporting Standard «CRS»).

Βάσει του Κοινού Προτύπου Αναφοράς («CRS»), υποχρεούμαστε να καθορίσουμε σε ποια χώρα η κάθε οντότητα έχει «φορολογική κατοικία» (αυτή είναι συνήθως η χώρα όπου υποχρεούστε να πληρώσετε φόρους εισοδήματος εταιρειών). Ενδέχεται να παράσχουμε τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα φόρμα, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς σας, στις τοπικές φορολογικές αρχές. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί στη συνέχεια να ανταλλάσσονται μεταξύ των φορολογικών αρχών διάφορων χωρών.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας φόρμας εξασφαλίζεται ότι διατηρούμε ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία όσον αφορά τη φορολογική σας κατοικία.

Για οποιαδήποτε αλλαγή συνθηκών που καθιστά ανακριβείς τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα φόρμα, παρακαλούμε ενημερώστε μας αμέσως και υποβάλετε επικαιροποιημένη φόρμα Αυτοπιστοποίησης.

Ποιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη Φόρμα Αυτοπιστοποίησης για Oντότητες;

Η παρούσα φόρμα θα πρέπει να συμπληρωθεί από εταιρικούς πελάτες (όπου συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις, τα καταπιστεύματα και συνεταιρισμοί, με εξαίρεση τις ατομικές επιχειρήσεις).

Που να ανατρέξετε για περαιτέρω πληροφορίες

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα φόρμα, επικοινωνήστε απευθείας με τον εκπρόσωπο σας στην FXCM ή τηλεφωνήστε μας. Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις.

Μπορείτε να βρείτε τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις που συμμετέχουν στο Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (CRS) και τους οποίους έχει θεσπίσει ο «Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης» (ΟΟΣΑ), στην ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ Automatic Exchange of Information (AEOI) website.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τον προσδιορισμό του καθεστώτος φορολογικής κατοικίας σας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ ή απευθυνθείτε στον φοροτεχνικό σας, καθώς δεν μας επιτρέπεται να παρέχουμε φορολογικές συμβουλές.

Στο Παράρτημα θα βρείτε μια λίστα με τους ορισμούς των όρων.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα Μέρη 1– 3 (ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ)

ΜΕΡΟΣ 1 - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει το όνομά σας με την ίδια μορφή όπως είναι δηλωμένο το όνομα στον FXCM λογαριασμό(-ούς) σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το email που έχετε δηλωμένο στον FXCM λογαριασμό(-ούς) σας.
Συμπληρώστε έναν από τους αριθμούς λογαριασμών που έχετε με την FXCM. Οι πληροφορίες που θα μας παράσχετε θα ισχύουν για όλους τους λογαριασμούς που έχετε υπό τον όμιλο της FXCM, ακόμα και αν δεν αναγράφονται συγκεκριμένα παραπάνω.
Αριθμός μετόχων, πραγματικών δικαιούχων ή ατόμων που ελέγχουν διατηρώντας άμεσα ή έμμεσα το 25% ή περισσότερο της κυριότητας μιας εταιρείας. Συμπληρώστε μια φόρμα αυτοπιστοποίησης φορολογικής κατοικίας για φυσικά πρόσωπα για κάθε Πραγματικό Δικαιούχο που είναι φυσικό πρόσωπο.

ΜΕΡΟΣ 2 - ΤΥΠΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Διευκρινίστε το καθεστώς του Δικαιούχου Λογαριασμού επιλέγοντας ένα από τα παρακάτω:

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΕΝΕΡΓΗ ΜΧΟ ( ΜΗ-ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ )

ΜΕΡΟΣ 3 - ΧΩΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ («ΑΦΜ»)

Παρακαλούμε συμπληρώστε τη χώρα στην οποία η εταιρεία έχει τη φορολογική κατοικία της και τον ΑΦΜ της εταιρείας για κάθε φορολογική κατοικία που αναφέρεται.

Εάν η εταιρεία έχει φορολογική κατοικία σε περισσότερες από τρεις χώρες, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε νέα φόρμα δηλώνοντας την κάθε επιπρόσθετη χώρα.


ΜΕΡΟΣ 4 - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Υποβάλλοντας την παρούσα φόρμα, δηλώνω ότι τα αναφερόμενα στην παρούσα δήλωση είναι, εξ όσων δύναμαι να γνωρίζω και να πιστεύω, πλήρη και ακριβή.

Δεσμεύομαι να ενημερώσω την FXCM εντός 30 ημερών για οποιαδήποτε αλλαγή συνθηκών που επηρεάζει το καθεστώς φορολογικής κατοικίας του προσώπου ο οποίος αναφέρεται στο Μέρος 1 της παρούσας φόρμας ή έχει ως αποτέλεσμα να καταστούν ανακριβείς οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν και να υποβάλω στην FXCM κατάλληλα επικαιροποιημένη Φόρμα Αυτοπιστοποίησης και Δήλωσης εντός 90 ημερών από την εν λόγω αλλαγή συνθηκών.

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε την ιδιότητα με την οποία υπογράφετε την φόρμα (για παράδειγμα «Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος»). Εάν υπογράφετε το παρόν δυνάμει πληρεξουσίου, παρακαλούμε αποστείλετε επικυρωμένο αντίγραφο του πληρεξουσίου μέσω email στο admin@fxcm.gr.

Βεβαιωθείτε ότι είστε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του FXCM λογαριασμού που αναφέρεται στο Μέρος 1.

Η FXCM θα χρησιμοποιεί δεδομένα που συλλέχθηκαν με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την επικοινωνία και την αποστολή σημαντικών πληροφοριών σε εσάς. Για να μάθετε περισσότερα παρακαλούμε όπως διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ

Σημείωση: Οι παρακάτω ενδεικτικοί ορισμοί παρέχονται προς διευκόλυνσή σας για τη συμπλήρωση της παρούσας φόρμας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Κοινό Πρότυπο Αναφοράς του ΟΟΣΑ για την Αυτόματη Ανταλλαγή Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (CRS), στα σχετικά σχόλια (Commentary) επί του CRS και στις κατευθυντήριες γραμμές της εκάστοτε χώρας. Τα παραπάνω είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, απευθυνθείτε στον φοροτεχνικό σας ή στην αρμόδια εθνική φορολογική αρχή.

Ως "Δικαιούχος Λογαριασμού" νοείται το πρόσωπο που καταχωρίζεται ή ταυτοποιείται ως δικαιούχος Χρηματοοικονομικού Λογαριασμού από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που τηρεί τον λογαριασμό. Τούτο ισχύει ανεξαρτήτως εάν το εν λόγω πρόσωπο είναι φορολογικώς διαφανής οντότητα. Ως εκ τούτου, εάν, για παράδειγμα, ένα καταπίστευμα ή μια περιουσία καταχωρίζεται ως δικαιούχος ή κάτοχος Χρηματοοικονομικού Λογαριασμού, το εν λόγω καταπίστευμα ή η περιουσία είναι ο Δικαιούχος Λογαριασμού και όχι ο καταπιστευματοδόχος ή οι ιδιοκτήτες ή οι δικαιούχοι του καταπιστεύματος. Ομοίως, εάν ένας συνεταιρισμός καταχωρίζεται ως δικαιούχος ή κάτοχος Χρηματοοικονομικού Λογαριασμού, ο εν λόγω συνεταιρισμός είναι ο Δικαιούχος Λογαριασμού και όχι οι εταίροι του συνεταιρισμού. Ένα πρόσωπο, άλλο από Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, που τηρεί Χρηματοοικονομικό Λογαριασμό προς όφελος ή για λογαριασμό άλλου προσώπου ως αντιπρόσωπος, θεματοφύλακας, εντολοδόχος, υπογράφων, σύμβουλος επενδύσεων ή ενδιάμεσος δεν λογίζεται δικαιούχος του λογαριασμού, και το άλλο πρόσωπο θα λογίζεται ως δικαιούχος του λογαριασμού.

Ως "Ενεργή ΜΧΟ" νοείται οποιαδήποτε ΜΧΟ πληροί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια. Συνοπτικά, τα κριτήρια αυτά αφορούν:

 • ενεργές ΜΧΟ λόγω εισοδήματος ή περιουσιακών στοιχείων∙
 • εισηγμένες ΜΧΟ∙
 • Κρατικές Οντότητες, Διεθνείς Οργανισμούς, Κεντρικές Τράπεζες ή Οντότητες που τους ανήκουν εξολοκλήρου∙
 • ΜΧΟ που είναι εταιρείες συμμετοχών και είναι μέλη μη χρηματοοικονομικού ομίλου∙
 • νεοφυείς ΜΧΟ∙
 • ΜΧΟ που τελούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης ή εξέρχονται από διαδικασία πτώχευσης∙
 • ταμειακά κέντρα (treasury centers) που είναι μέλη μη χρηματοοικονομικού ομίλου∙ ή
 • μη κερδοσκοπικές ΜΧΟ.

Μια οντότητα θεωρείται Ενεργή ΜΧΟ εφόσον πληροί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια:

 • το ποσοστό του παθητικού εισοδήματος για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή άλλη κατάλληλη περίοδο δήλωσης στοιχείων είναι μικρότερο του 50% του ακαθάριστου εισοδήματος της ΜΧΟ και το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων που παράγουν παθητικό εισόδημα ή διακρατούνται για την παραγωγή παθητικού εισοδήματος κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή άλλη αντίστοιχη περίοδο υποβολής στοιχείων είναι μικρότερο του 50% των περιουσιακών στοιχείων της ΜΧΟ∙
 • οι μετοχές της ΜΧΟ αποτελούν αντικείμενο τακτικής διαπραγμάτευσης σε αναγνωρισμένη αγορά κινητών αξιών ή η ΜΧΟ είναι Συνδεόμενη Οντότητα μιας Οντότητας οι μετοχές της οποίας αποτελούν αντικείμενο τακτικής διαπραγμάτευσης σε αναγνωρισμένη αγορά τίτλων αξιών∙
 • η ΜΧΟ είναι Κρατική Οντότητα, Διεθνής Οργανισμός, Κεντρική Τράπεζα ή Οντότητα που ανήκει εξολοκλήρου σε μία ή περισσότερες από τις εν λόγω οντότητες∙
 • κατ' ουσίαν, όλες οι δραστηριότητες της ΜΧΟ συνίστανται στην κατοχή (εν όλω ή εν μέρει) των εν κυκλοφορία τίτλων κεφαλαίου μιας ή περισσότερων θυγατρικών με δραστηριότητες σε επιχειρηματικούς κλάδους ή τομείς άλλους από αυτούς των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ή στην παροχή χρηματοδότησης και υπηρεσιών προς αυτήν ή αυτές· στην κατηγορία αυτή δεν δύναται να υπαχθεί Οντότητα η οποία λειτουργεί (ή εμφανίζεται) ως επενδυτικό κεφάλαιο, όπως για παράδειγμα ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο, εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου ή κεφάλαιο εξαγορών μέσω μόχλευσης ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός επενδύσεων σκοπός του οποίου είναι να αποκτήσει ή να χρηματοδοτήσει εταιρείες και να διατηρεί στη συνέχεια δικαιώματα στις εταιρείες αυτές ως τίτλους κεφαλαίου για επενδυτικούς σκοπούς∙
 • η ΜΧΟ δεν έχει ακόμη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχει προηγούμενο ιστορικό λειτουργίας («νεοφυής ΜΧΟ»), αλλά επενδύει κεφάλαιο σε περιουσιακά στοιχεία με σκοπό την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας άλλης από αυτήν των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, εφόσον η εν λόγω εξαίρεση δεν εφαρμόζεται στη ΜΧΟ μετά την πάροδο 24 μηνών από την ημερομηνία αρχικής σύστασης της ΜΧΟ∙
 • η ΜΧΟ δεν υπήρξε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα κατά τα τελευταία πέντε έτη και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ρευστοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων ή η ΜΧΟ αναδιοργανώνεται με σκοπό να εξακολουθήσει να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί εκ νέου σε επιχειρηματικό τομέα άλλον από αυτόν των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων∙
 • η ΜΧΟ ασκεί κυρίως δραστηριότητες χρηματοδότησης και αντιστάθμισης κινδύνου με ή για Συνδεόμενες Οντότητες που δεν είναι Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και δεν παρέχει υπηρεσίες χρηματοδότησης ή αντιστάθμισης κινδύνου σε Οντότητα που δεν είναι Συνδεόμενη Οντότητα, εφόσον ο όμιλος οποιασδήποτε τέτοιας Συνδεόμενης Οντότητας δραστηριοποιείται κυρίως σε χώρο άλλο από αυτόν των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων∙ ή
 • η ΜΧΟ πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις («μη κερδοσκοπική ΜΧΟ»):

  • έχει συσταθεί και λειτουργεί στη δικαιοδοσία όπου έχει την κατοικία της αποκλειστικά για θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς, επιστημονικούς, καλλιτεχνικούς, πολιτιστικούς, αθλητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς· ή έχει συσταθεί και λειτουργεί στη δικαιοδοσία όπου έχει την κατοικία της και αποτελεί επαγγελματική οργάνωση, σύλλογο επιχειρήσεων, εμπορικό επιμελητήριο, οργάνωση εργαζομένων, οργάνωση αγροτικών ή οπωροκηπευτικών εκμεταλλεύσεων, ένωση πολιτών ή οργάνωση που λειτουργεί αποκλειστικά για την προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας∙
  • απαλλάσσεται από φόρο εισοδήματος στη δικαιοδοσία όπου έχει την κατοικίας της∙
  • δεν διαθέτει μετόχους ή μέλη που έχουν δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί των εσόδων ή των περιουσιακών της στοιχείων∙
  • η ισχύουσα νομοθεσία της δικαιοδοσίας όπου έχει την κατοικία της η ΜΧΟ ή τα συστατικά έγγραφα της ΜΧΟ δεν επιτρέπουν οποιαδήποτε διανομή εσόδων ή περιουσιακών στοιχείων της ΜΧΟ σε φυσικό πρόσωπο ή μη φιλανθρωπική οντότητα ή τη χρήση των εσόδων ή περιουσιακών στοιχείων προς όφελος τους, εκτός αν η διανομή ή χρήση αυτή γίνεται στα πλαίσια της άσκησης των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων της ΜΧΟ ή ως πληρωμή εύλογης αμοιβής για την παροχή υπηρεσιών ή ως πληρωμή τιμήματος για την πραγματική εμπορική αξία ιδιοκτησίας που αγόρασε η ΜΧΟ∙ και
  • η ισχύουσα νομοθεσία της δικαιοδοσίας όπου έχει την κατοικία της η ΜΧΟ ή τα συστατικά έγγραφα της ΜΧΟ απαιτούν, σε περίπτωση εκκαθάρισης ή διάλυσης, να διανέμονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία της ΜΧΟ σε Κρατική Οντότητα ή σε άλλη μη κερδοσκοπική οργάνωση ή να περιέρχονται στη δικαιοδοσία όπου έχει την κατοικία της η ΜΧΟ ή σε άλλη πολιτική υποδιαίρεση.

Σημείωση: Ορισμένες οντότητες (όπως οι Μη Χρηματοοικονομικές Οντότητες της Αλλοδαπής εδαφικών διαμερισμάτων των ΗΠΑ) ενδέχεται να πληρούν τις προϋποθέσεις για να λογίζονται ως Ενεργές Μη Χρηματοοικονομικές Οντότητες της Αλλοδαπής (ΜΧΟΑ-NFFE) βάσει των διατάξεων του FATCA αλλά όχι ως Ενεργές ΜΧΟ βάσει του CRS.

Ο "Έλεγχος" επί Οντότητας ασκείται γενικά από το/τα φυσικό(-ά) πρόσωπο(-α) που εν τέλει έχουν ελέγχουσα συμμετοχή (κατά κανόνα επί τη βάσει συγκεκριμένου ποσοστού (π.χ. 25%) στην Οντότητα. Όταν κανένα φυσικό πρόσωπο δεν ασκεί έλεγχο μέσω κυριότητας, τα Ελέγχοντα Πρόσωπα της Οντότητας είναι τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν έλεγχο στην Οντότητα με άλλα μέσα. Όταν δεν υφίσταται κανένα φυσικό πρόσωπο που να προσδιορίζεται ότι ασκεί έλεγχο επί της Οντότητας μέσω κυριότητας, τότε, σύμφωνα με το CRS, ως Δηλωτέο Πρόσωπο λογίζεται το φυσικό πρόσωπο που κατέχει τη θέση του ανώτερου διοικητικού στελέχους.

Ως "Ελέγχον(-τα) Πρόσωπο(-α)" νοούνται το/τα φυσικό(-ά) πρόσωπο(-α) που ασκούν έλεγχο επί οντότητας. Όταν η εν λόγω οντότητα λογίζεται ως Παθητική Μη Χρηματοοικονομική Οντότητα («Παθητική ΜΧΟ»), το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα οφείλει να προσδιορίζει κατά πόσον τα εν λόγω Ελέγχοντα Πρόσωπα είναι Δηλωτέα Πρόσωπα. Ο εν λόγω ορισμός αντιστοιχεί στον όρο «πραγματικός δικαιούχος» (beneficial owner) όπως περιγράφεται στη σύσταση 10 των συστάσεων της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) (όπως εγκρίθηκαν τον Φεβρουάριο του 2012).

Όταν πρόκειται για καταπίστευμα, ως Ελέγχοντα Πρόσωπα νοούνται ο ή οι καταπιστευματοπάροχοι, ο ή οι καταπιστευματοδόχοι, ο ή οι προστάτες (εφόσον υπάρχουν), ο ή οι δικαιούχοι ή οι τάξεις των δικαιούχων και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα ασκούν τον τελικό πραγματικό έλεγχο επί του καταπιστεύματος (μεταξύ άλλων, μέσω αλυσίδας ελέγχου ή κυριότητας). Σύμφωνα με το CRS, ο ή οι καταπιστευματοπάροχοι, ο ή οι καταπιστευματοδόχοι, ο ή οι προστάτες (εφόσον υπάρχουν), ο ή οι δικαιούχοι ή οι τάξεις των δικαιούχων πρέπει να λογίζονται πάντα ως Ελέγχοντα Πρόσωπα καταπιστεύματος, ανεξαρτήτως του εάν οποιοσδήποτε εξ αυτών ασκεί έλεγχο επί των δραστηριοτήτων του καταπιστεύματος.

Όταν ο ή οι καταπιστευματοπάροχοι καταπιστεύματος είναι Οντότητα, το CRS απαιτεί από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα να ταυτοποιούν επίσης τα Ελέγχοντα Πρόσωπα του ή των καταπιστευματοπαρόχων και, όταν απαιτείται, να τα αναφέρουν ως Ελέγχοντα Πρόσωπα του καταπιστεύματος.

Σε περίπτωση νομικού μορφώματος που δεν είναι καταπίστευμα, ως Ελέγχοντα Πρόσωπα νοούνται τα πρόσωπα που βρίσκονται σε ισοδύναμες ή παρόμοιες θέσεις.

Ως "Ίδρυμα Θεματοφυλακής" νοείται κάθε Οντότητα που αναπτύσσει δραστηριότητα της οποίας ουσιώδης πτυχή είναι η φύλαξη Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων για λογαριασμό τρίτων. Η φύλαξη Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων για λογαριασμό τρίτων συνιστά ουσιώδη πτυχή της δραστηριότητας οντότητας εάν το ακαθάριστο εισόδημα της Οντότητας από τη φύλαξη χρηματοοικονομικών στοιχείων και συναφείς χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του ακαθάριστου εισοδήματός της κατά το βραχύτερο από τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα: i) την τριετία που λήγει την 31η Δεκεμβρίου (ή την τελευταία ημέρα μη ημερολογιακής ετήσιας λογιστικής περιόδου) πριν από το έτος του προσδιορισμού ή ii) το διάστημα κατά το οποίο υφίσταται η Οντότητα.

Ως "Ίδρυμα Καταθέσεων" νοείται κάθε Οντότητα που δέχεται καταθέσεις στο σύνηθες πλαίσιο τραπεζικών ή παρεμφερών δραστηριοτήτων.

Ως "FATCA" νοούνται οι διατάξεις για την επιβολή φορολογίας στους λογαριασμούς της αλλοδαπής οι οποίες θεσπίστηκαν στις ΗΠΑ στο πλαίσιο του νόμου για την παροχή κινήτρων για τις προσλήψεις (νόμος «HIRE») της 18ης Μαρτίου 2010. Με τις εν λόγω διατάξεις θεσπίζεται νέο καθεστώς αναφοράς πληροφοριών και φόρου παρακράτησης για τις πληρωμές που καταβάλλονται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκτός ΗΠΑ και άλλες οντότητες εκτός ΗΠΑ.

Ως "Οντότητα" νοείται νομικό πρόσωπο ή νομικό μόρφωμα, όπως κεφαλαιουχική εταιρεία, οργανισμός, συνεταιρισμός, καταπίστευμα ή ίδρυμα. Ο όρος αυτός καλύπτει κάθε πρόσωπο που δεν είναι φυσικό πρόσωπο.

Ως "Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα" νοείται κάθε «Ίδρυμα Θεματοφυλακής», «Ίδρυμα Καταθέσεων», «Επενδυτική Οντότητα» ή «Καθορισμένη Ασφαλιστική Εταιρεία». Για περαιτέρω ορισμούς κατηγοριών που ισχύουν για τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ανατρέξτε στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της εκάστοτε χώρας και στο CRS.

Ως "Επενδυτική Οντότητα" νοούνται δύο είδη Οντοτήτων:

 • κάθε Οντότητα η οποία ασκεί κατά κύριο λόγο ως δραστηριότητα μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες εργασίες ή πράξεις για λογαριασμό ή εξ ονόματος πελάτη:

  • αγοραπωλησίες: μέσων της χρηματαγοράς (επιταγών, γραμματίων, πιστοποιητικών καταθέσεων, παραγώγων κ.λπ.)∙ συναλλάγματος∙ μέσων συνδεόμενων με συνάλλαγμα, επιτόκια και δείκτες∙ κινητών αξιών∙ ή συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί βασικών εμπορευμάτων∙
  • ατομική και συλλογική διαχείριση χαρτοφυλακίου∙ ή
  • άλλες δραστηριότητες επένδυσης ή διαχείρισης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή χρημάτων εξ ονόματος τρίτων.
  • Στις εν λόγω εργασίες ή πράξεις δεν περιλαμβάνεται η παροχή μη δεσμευτικών επενδυτικών συμβουλών σε πελάτες.
 • Το δεύτερο είδος Επενδυτικής Οντότητας («Επενδυτική Οντότητα την οποία διαχειρίζεται άλλο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα») περιλαμβάνει κάθε Οντότητα το καθαρό εισόδημα της οποίας προκύπτει κατά κύριο λόγο από επενδύσεις, επανεπενδύσεις ή αγοραπωλησίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, εάν την Οντότητα διαχειρίζεται άλλη Οντότητα που είναι Ίδρυμα Καταθέσεων, Ίδρυμα Θεματοφυλακής, Καθορισμένη Ασφαλιστική Εταιρεία ή Επενδυτική Οντότητα του πρώτου είδους.

Ως "Επενδυτική Οντότητα που βρίσκεται σε Μη Συμμετέχουσα Δικαιοδοσία και την οποία διαχειρίζεται άλλο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα" νοείται κάθε Οντότητα το καθαρό εισόδημα της οποίας προκύπτει κατά κύριο λόγο από επενδύσεις, επανεπενδύσεις ή αγοραπωλησίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, εάν η Οντότητα (i) τελεί υπό τη διαχείριση Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος και (ii) δεν είναι Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα Συμμετέχουσας Δικαιοδοσίας.

"Επενδυτική Οντότητα την οποία διαχειρίζεται άλλο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα" για μια Οντότητα νοείται ότι τη «διαχειρίζεται» άλλη Οντότητα, εάν η διαχειρίζουσα Οντότητα ασκεί, είτε άμεσα είτε μέσω άλλου παρόχου υπηρεσιών για λογαριασμό της υπό διαχείριση Οντότητας, οποιαδήποτε από τις εργασίες ή πράξεις που περιγράφονται στο στοιχείο (i) ανωτέρω στον ορισμό της «Επενδυτικής Οντότητας».

Μια Οντότητα διαχειρίζεται μια άλλη Οντότητα μόνο εάν διαθέτει τη διακριτική ευχέρεια να διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία της άλλης Οντότητας (εν όλω ή εν μέρει). Όταν την Οντότητα διαχειρίζεται ένας συνδυασμός Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, ΜΧΟ ή φυσικών προσώπων, θεωρείται ότι την Οντότητα διαχειρίζεται άλλη Οντότητα που είναι Ίδρυμα Καταθέσεων, Ίδρυμα Θεματοφυλακής, Καθορισμένη Ασφαλιστική Εταιρεία ή το πρώτο είδος Επενδυτικής Οντότητας, εάν οποιαδήποτε από τις διαχειρίζουσες Οντότητες είναι η εν λόγω άλλη Οντότητα.

Ως "ΜΧΟ" νοείται κάθε Οντότητα που δεν είναι Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.

Ως "Μη Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα" νοείται κάθε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που είναι:

 • Κρατική Οντότητα, Διεθνής Οργανισμός ή Κεντρική Τράπεζα, όχι όμως όσον αφορά πληρωμή προκύπτουσα από υποχρέωση που έχει αναληφθεί σε σχέση με εμπορική χρηματοπιστωτική δραστηριότητα ανήκουσα σε είδος δραστηριότητας που ασκείται από Καθορισμένη Ασφαλιστική Εταιρεία, Ίδρυμα Θεματοφυλακής ή Ίδρυμα Καταθέσεων∙
 • Συνταξιοδοτικό Ταμείο Ευρείας Συμμετοχής∙ Συνταξιοδοτικό Ταμείο Περιορισμένης Συμμετοχής· Συνταξιοδοτικό Ταμείο Κρατικής Οντότητας, Διεθνούς Οργανισμού ή Κεντρικής Τράπεζας∙ ή εγκεκριμένος εκδότης πιστωτικών καρτών∙
 • Απαλλασσόμενος Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων∙ ή
 • Καταπίστευμα με Καταπιστευματοδόχο Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα (Trustee-Documented Trust): καταπίστευμα στον βαθμό που ο καταπιστευματοδόχος είναι Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και δηλώνει όλες τις πληροφορίες που πρέπει να δηλώνονται για όλους τους Δηλωτέους Λογαριασμούς του καταπιστεύματος∙
 • κάθε άλλη οντότητα που ορίζεται βάσει της εσωτερικής νομοθεσίας μιας χώρας ως Μη Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.

Ως "Συμμετέχουσα Δικαιοδοσία" νοείται δικαιοδοσία με την οποία έχει συναφθεί συμφωνία σύμφωνα με την οποία η εν λόγω δικαιοδοσία θα παρέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο CRS.

Ως "Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα Συμμετέχουσας Δικαιοδοσίας" νοείται

 • κάθε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που είναι κάτοικος σε Συμμετέχουσα Δικαιοδοσία, εξαιρουμένου κάθε υποκαταστήματος αυτού του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος που ευρίσκεται εκτός της Συμμετέχουσας Δικαιοδοσίας αυτής, και
 • κάθε ευρισκόμενο σε Συμμετέχουσα Δικαιοδοσία υποκατάστημα Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος το οποίο δεν είναι φορολογικός κάτοικος στη Συμμετέχουσα Δικαιοδοσία αυτή.

Ως "Παθητική ΜΧΟ", σύμφωνα με το CRS, νοείται:

 • οποιαδήποτε ΜΧΟ που δεν είναι Ενεργή ΜΧΟ και
 • οποιαδήποτε Επενδυτική Οντότητα που βρίσκεται σε Μη Συμμετέχουσα Δικαιοδοσία και την οποία διαχειρίζεται άλλο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.

Μια Οντότητα είναι "Συνδεόμενη Οντότητα" μιας άλλης Οντότητας εάν οποιαδήποτε από τις δύο Οντότητες ελέγχει την άλλη Οντότητα ή οι δύο Οντότητες τελούν υπό κοινό έλεγχο. Για τον σκοπό αυτόν, ο έλεγχος περιλαμβάνει την άμεση ή έμμεση κυριότητα ποσοστού μεγαλύτερου του 50% των δικαιωμάτων ψήφου και της αξίας της Οντότητας.

Ως "Δηλωτέος Λογαριασμός" νοείται λογαριασμός που τηρείται με δικαιούχους ένα ή περισσότερα Δηλωτέα Πρόσωπα ή Παθητική ΜΧΟ με ένα ή περισσότερα Ελέγχοντα Πρόσωπα που είναι Δηλωτέα Πρόσωπα.

Ως "Δηλωτέα Δικαιοδοσία" νοείται δικαιοδοσία με την οποία υφίσταται υποχρέωση παροχής χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Ως "Πρόσωπο Δηλωτέας Δικαιοδοσίας" νοείται Οντότητα με φορολογική κατοικία σε Δηλωτέα Δικαιοδοσία σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία της ή των εν λόγω δικαιοδοσιών - σε συνάρτηση με την εσωτερική νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη, έχει συσταθεί ή διοικείται. Οντότητες όπως συνεταιρισμοί, ετερόρρυθμες εταιρείες ή παρόμοια νομικά μορφώματα τα οποία δεν έχουν φορολογική κατοικία λογίζονται ως έχοντα την κατοικία τους στη δικαιοδοσία όπου βρίσκεται ο τόπος άσκησης της πραγματικής διοίκησής τους. Σε περίπτωση που μια τέτοια Οντότητα δεν έχει κατοικία για φορολογικούς λόγους οφείλει να συμπληρώσει την φόρμα δηλώνοντας τη διεύθυνση του κεντρικού γραφείου του.

Οι οντότητες με διπλή κατοικία μπορεί να προσφεύγουν στην καθοριστική διάταξη της εκάστοτε φορολογικής σύμβασης (εφόσον συντρέχει περίπτωση) για τον προσδιορισμό της φορολογικής κατοικίας τους.

Ως "Δηλωτέo Πρόσωπo" νοείται κάθε «Πρόσωπο Δηλωτέας Δικαιοδοσίας» εκτός από τα ακόλουθα:

 • κεφαλαιουχικές εταιρείες οι μετοχές των οποίων αποτελούν αντικείμενο τακτικής διαπραγμάτευσης σε μία ή περισσότερες αναγνωρισμένες αγορές τίτλων αξιών∙
 • οποιεσδήποτε κεφαλαιουχικές εταιρείες αποτελούν Συνδεόμενες Οντότητες κεφαλαιουχικής εταιρείας του σημείου i)
 • Κρατικές Οντότητες∙
 • Διεθνείς Οργανισμοί∙
 • Κεντρικές Τράπεζες∙ ή
 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (εκτός από τις Επενδυτικές Οντότητες που περιγράφονται στην υποπαράγραφο A(6) b) του CRS που δεν είναι Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μη Συμμετέχουσας Δικαιοδοσίας. Οι εν λόγω Επενδυτικές Οντότητες λογίζονται ως Παθητικές ΜΧΟ.)

"Κάτοικος για φορολογικούς σκοπούς" Κατά κανόνα, μια Οντότητα λογίζεται κάτοικος για φορολογικούς σκοπούς σε μια δικαιοδοσία εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της εν λόγω δικαιοδοσίας (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών συμβάσεων), είναι υπόχρεη φόρου στην εν λόγω δικαιοδοσία λόγω της έδρας, της κατοικίας, του τόπου άσκησης της διοίκησης ή του τόπου σύστασής της, ή άλλου κριτηρίου παρόμοιας φύσης, και όχι αποκλειστικά επί πηγών εισοδήματος στην εν λόγω δικαιοδοσία. Οι Οντότητες με διπλή κατοικία μπορεί να προσφεύγουν στην καθοριστική διάταξη της εκάστοτε φορολογικής σύμβασης (εφόσον συντρέχει περίπτωση) στο πλαίσιο της επίλυσης υποθέσεων διπλής κατοικίας για τον προσδιορισμό της φορολογικής κατοικίας τους. Οντότητες όπως συνεταιρισμοί, ετερόρρυθμες εταιρείες ή παρόμοια νομικά μορφώματα τα οποία δεν έχουν φορολογική κατοικία λογίζονται ως έχοντα την κατοικία τους στη δικαιοδοσία όπου βρίσκεται ο τόπος άσκησης της πραγματικής διοίκησής τους. Τα καταπιστεύματα λογίζονται ως έχοντα την κατοικία τους στη δικαιοδοσία όπου έχουν τη φορολογική κατοικία τους ένας ή περισσότεροι από τους καταπιστευματοδόχους τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φορολογική κατοικία, απευθυνθείτε στον φοροτεχνικό σας ή μεταβείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm

Ως "Καθορισμένη Ασφαλιστική Εταιρεία" νοείται κάθε Οντότητα η οποία είναι ασφαλιστική εταιρεία (ή η εταιρεία συμμετοχών που ελέγχει ασφαλιστική εταιρεία) που προσφέρει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο με Αξία Εξαγοράς ή Συμβόλαιο Προσόδων ή υποχρεούται να καταβάλλει πληρωμές δυνάμει τέτοιου είδους συμβολαίων.

"ΑΦΜ" (συμπεριλαμβανομένου του "λειτουργικού ισοδύναμου") Ως «ΑΦΜ» νοείται ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή λειτουργικό ισοδύναμο αν δεν υπάρχει ΑΦΜ. Ο ΑΦΜ είναι ένας μοναδικός συνδυασμός γραμμάτων ή αριθμών ο οποίος δίδεται από μια δικαιοδοσία σε ένα φυσικό πρόσωπο ή μια Οντότητα και χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου ή της Οντότητας για σκοπούς επιβολής της φορολογικής νομοθεσίας της εν λόγω δικαιοδοσίας. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους αποδεκτούς ΑΦΜ παρέχονται στην παρακάτω διεύθυνση: http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν εκδίδουν ΑΦΜ. Ωστόσο, οι εν λόγω δικαιοδοσίες χρησιμοποιούν συχνά κάποιον άλλο αριθμό υψηλής ακεραιότητας που παρέχει ισοδύναμο επίπεδο Ταυτοποίησης («λειτουργικό ισοδύναμο»). Παραδείγματα τέτοιου είδους αριθμών είναι, όσον αφορά τις Οντότητες, οι κωδικοί/αριθμοί μητρώου επιχείρησης/εταιρείας.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)