Περιορισμένη Εξουσιοδότηση Συναλλαγών

Για να επιτρέψετε το copy trading μέσω της Capitalise στον FXCM trading λογαριασμό σας, παρακαλούμε συμπληρώστε αυτήν την φόρμα εξουσιοδότησης συναλλαγών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εύκαιρο τον αριθμό του FXCM λογαριασμού σας.
Παρακαλούμε σημειώστε: Εάν είστε υφιστάμενος πελάτης της FXCM, ενδέχεται να δημιουργήσουμε έναν νέο λογαριασμό συναλλαγών εκ μέρους σας. Θα λάβετε ειδοποίηση μέσω email. Εάν πράγματι δημιουργήσουμε έναν νέο λογαριασμό, μπορείτε να μεταφέρετε το υπόλοιπο του υφιστάμενου λογαριασμού συναλλαγών σας στο νέο Capitalise λογαριασμό συναλλαγών, υποβάλλοντας αίτημα Μεταφοράς Κεφαλαίων μέσω του MyFXCM.com αφού λάβετε τα νέα στοιχεία του λογαριασμού συναλλαγών σας.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΟΡΜΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Πάροχος Υπηρεσιών: Η FXCM είναι μια ανεξάρτητη νομική οντότητα και δεν είναι συνδεδεμένη με αυτόν τον Πάροχο Υπηρεσιών. Η FXCM δεν εγκρίνει κανένα προϊόν ή υπηρεσία του Παρόχου Υπηρεσιών. Τίποτα που σχετίζεται με αυτήν την προώθηση δεν θα θεωρείται πρόσκληση για αγορά ή προσφορά για πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας σε οποιοδήποτε άτομο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, όπου τέτοια προσφορά, πρόσκληση, αγορά ή πώληση θα ήταν παράνομη σύμφωνα με τους νόμους ή τους κανονισμούς αυτής της δικαιοδοσίας.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}