Περιορισμένη Εξουσιοδότηση Συναλλαγών

Για να επιτρέψετε το copy trading μέσω της Capitalise στον FXCM trading λογαριασμό σας, παρακαλούμε συμπληρώστε αυτήν την φόρμα εξουσιοδότησης συναλλαγών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εύκαιρο τον αριθμό του FXCM λογαριασμού σας.
Παρακαλούμε σημειώστε: Εάν είστε υφιστάμενος πελάτης της FXCM, ενδέχεται να δημιουργήσουμε έναν νέο λογαριασμό συναλλαγών εκ μέρους σας. Θα λάβετε ειδοποίηση μέσω email. Εάν πράγματι δημιουργήσουμε έναν νέο λογαριασμό, μπορείτε να μεταφέρετε το υπόλοιπο του υφιστάμενου λογαριασμού συναλλαγών σας στο νέο Capitalise λογαριασμό συναλλαγών, υποβάλλοντας αίτημα Μεταφοράς Κεφαλαίων μέσω του MyFXCM.com αφού λάβετε τα νέα στοιχεία του λογαριασμού συναλλαγών σας.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΟΡΜΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Η ZuluTrade είναι μία ανεξάρτητη νομική οντότητα που ενεργεί ως Πάροχος Υπηρεσιών για την FXCM και δεν σχετίζεται με την FXCM. Η FXCM δεν εγκρίνει κανένα προϊόν ή υπηρεσία του Παρόχου Υπηρεσίας και δεν είναι υπόλογη για τυχόν λάθη, παραλείψεις, καθυστερήσεις ή ενέργειες ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτού του Παρόχου Υπηρεσιών. Οτιδήποτε σχετίζεται με αυτόν τον Πάροχο Υπηρεσιών δεν θα πρέπει να θεωρείται ως προτροπή για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας σε οποιοδήποτε άτομο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου τέτοια προσφορά, προτροπή, αγορά ή πώληση θα ήταν παράνομη υπό την νομοθεσία και τους κανονισμούς αυτής της δικαιοδοσίας. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι συναλλαγές θα οδηγήσουν σε κέρδη ή ότι δεν θα οδηγήσουν σε απώλειες.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)