Υπήρξε πρόβλημα στην υποβολή της φόρμας.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Πάροχος Υπηρεσιών: Η FXCM είναι μια ανεξάρτητη νομική οντότητα και δεν είναι συνδεδεμένη με αυτόν τον Πάροχο Υπηρεσιών. Η FXCM δεν εγκρίνει κανένα προϊόν ή υπηρεσία του Παρόχου Υπηρεσιών. Τίποτα που σχετίζεται με αυτήν την προώθηση δεν θα θεωρείται πρόσκληση για αγορά ή προσφορά για πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας σε οποιοδήποτε άτομο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, όπου τέτοια προσφορά, πρόσκληση, αγορά ή πώληση θα ήταν παράνομη σύμφωνα με τους νόμους ή τους κανονισμούς αυτής της δικαιοδοσίας.