Πάροχοι Ρευστότητας της FXCM

Στο επίκεντρο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της FXCM βρίσκεται η δέσμευσή μας να προσφέρουμε στους πελάτες μας ανταγωνιστικά spreads και γρήγορη εκτέλεση —χωρίς re-quotes και χωρίς περιορισμούς σε stop/limit.

Η FXCM EU βασίζεται σε τρίτους παρόχους τιμών ως τιμή αναφοράς για την εκτέλεση εντολών.

Η FXCM EU ενεργεί ως αντισυμβαλλόμενος στη συναλλαγή του πελάτη, αντιστοιχίζοντας ταυτόχρονα τις εντολές τoυ πελάτη σε μια άλλη οντότητα του ομίλου. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών της FXCM EU για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τόπους εκτέλεσης του ομίλου FXCM Group.

Η FXCM EU δεν εκτίθεται ποτέ στον κίνδυνο της αγοράς καθόλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της συναλλαγής. Σε αυτό το πλαίσιο, η FXCM EU δεν θα αποφασίσει ποτέ να μην αντιστοιχίσει συνακόλουθα τις εντολές της και να αναλάβει τον κίνδυνο διακράτησης θέσης ενάντια στον πελάτη.

Σε μια ασταθή αγορά, λόγω της αναπόφευκτης χρονικής υστέρησης στο σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών (κυρίως μεταξύ της πρόσβασης του πελάτη στο διαδίκτυο και του διακομιστή της FXCM EU), η προσφερόμενη τιμή ενδέχεται να έχει μετακινηθεί προτού ληφθεί η οδηγία της εντολής.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)