@

Πάροχοι Ρευστότητας της FXCM

Στο επίκεντρο της λειτουργίας της FXCM βρίσκεται η δέσμευσή μας προς τους πελάτες για παροχή ανταγωνιστικών spreads και Ενισχυμένης Εκτέλεσης. Η Ενισχυμένη Εκτέλεση σημαίνει απουσία re-quotes, χωρίς περιορισμούς σε stop/limit και μέχρι 87% των εντολών εκτελούνται στην ζητηθείσα τιμή αγοράς ή σε καλύτερη.1 Μάθετε Περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ FX ΠΑΡΟΧΟΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙ PRIME BROKERS ΤΗΣ FXCM;

Οι Πάροχοι Ρευστότητας της FXCM, περιλαμβάνουν διεθνείς τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους market makers. Η FXCM Group διαθέτει διάφορους παρόχους ρευστότητας που περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται στους: Barclays Bank, PLC – Citadel Securities LLC – Citibank N.A. – Deutsche Bank AG – FASTMATCH INC – XTX Markets Limited – UBS AG - Morgan Stanley & Co., LLC. – Commerzbank και HC Technologie, LLC. Η FXCM έχει επίσης μία σειρά Παρόχων Ρευστότητας που διοχετεύουν τιμές μέσω του δικτύου FastMatch Electronic Communication Network. Οι Primer Brokers περιλαμβάνουν την Citibank N.A., Barclays Bank, PLC και Jefferies Financial Services, Inc.

Πάροχοι Ρευστότητας Logo Group

Πάροχοι Ρευστότητας Logo Group Κινητό

ΠΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ;

Κάθε πάροχος ρευστότητας διοχετεύει τιμές μέσω μίας απευθείας ροής ενδεικτικών τιμών αγοράς και πώλησης στην FXCM. Ο μηχανισμός τιμών της FXCM επιλέγει τις καλύτερες τιμές αγοράς και τις καλύτερες τιμές πώλησης, οι οποίες οδηγούν στο καλύτερο διαθέσιμο spread. Τα Spreads της FXCM είναι διαφανή και εκ των χαμηλότερων στην αγορά. H FXCM είναι ο αντισυμβαλλόμενος σε όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιεί κάποιος πελάτης. Σε καμία περίπτωση ένας πάροχος ρευστότητας δεν ενεργεί ως παραγωγός ή αντισυμβαλλόμενος στο πλαίσιο οποιασδήποτε συναλλαγής με έναν πελάτη.

Πάροχοι Ρευστότητας Ανταγωνισμός

Πάροχοι Ρευστότητας Ανταγωνισμός

Πάροχοι Ρευστότητας Ανταγωνισμός

Οι πάροχοι ρευστότητας κατατάσσονται επίσης βάσει του ποσοστού απόρριψης εντολών, των spreads και της καθυστέρησης παροχής τιμών. Η FXCM αξιολογεί και παρακολουθεί συνεχώς την κατάταξη των παρόχων ρευστότητάς μας και λαμβάνει οποιεσδήποτε κατάλληλες ενέργειες, εάν χρειαστεί, με σκοπό την παροχή των καλύτερων διαθέσιμων τιμών στους πελάτες μας. Μέσω της αξιολόγησης της απόδοσης εκτέλεσης των παρόχων ρευστότητάς μας μαζί με το εσωτερικό μας πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων, η FXCM μπορεί να αντισταθμίσει την θέση απευθείας και άμεσα με έναν εξωτερικό αντισυμβαλλόμενο, να αντιστοιχήσει την θέση έναντι αυτής ενός άλλου πελάτη, να ομαδοποιήσει και αντισταθμίσει θέσεις σε τμήματα, ή να επιλέξει να κρατήσει την άλλη πλευρά της θέσης. Με το να θέτουμε τόσο υψηλά πρότυπα για εμάς και τους παρόχους ρευστότητας, προσπαθούμε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους πελάτες μας.

ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ;

Όταν ένας trader τοποθετήσει μία εντολή, και εάν η FXCM επιλέξει να αντισταθμίσει την θέση αμέσως με τον/τους πάροχο/ους ρευστότητας, μία πανομοιότυπη εντολή αποστέλλεται από την FXCM προς τον πάροχο ρευστότητας που παρείχε την καλύτερη τιμή. Επί παραδείγματι, μία εντολή αγοράς στο ανωτέρω παράδειγμα θα διοχετευόταν στον πάροχο ρευστότητας #2. Στον πάροχο ρευστότητας, όλες οι εντολές εμφανίζονται ως εντολές Market από την FXCM και δεν περιλαμβάνουν καμία πληροφορία για τον trader. Αφού τα stops, τα limits και οι εντολές εισόδου σας είναι κρυφά από τους παρόχους τιμών, δημιουργούμε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από χειραγώγηση τιμών. Συνδυάζοντας αυτό με την απουσία re-quotes, έχετε την ευκαιρία να κάνετε trading με αυτοπεποίθηση σε όλες τις συνθήκες αγοράς, ακόμη και κατά την διάρκεια σημαντικών ανακοινώσεων.