Κεφάλαια Πελατών

Η ασφάλεια των κεφαλαίων σας είναι η βασική μας προτεραιότητα. Τα κεφάλαια των πελατών διατηρούνται σε διαχωρισμένους λογαριασμούς σε κορυφαίες παγκόσμιες τράπεζες. Επιπλέον, δεσμευόμαστε για απόλυτη διαφάνεια, ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι πελάτες μας αντιλαμβάνονται την οικονομική ευρωστία μας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ

H FXCM EU LTD. είναι μία Κυπριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών («ΚΕΠΕΥ»), η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου (HE 405643) και αδειοδοτημένη και ελέγχεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («CySEC») με αριθμό άδειας 392/20.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ως ελεγχόμενη από την CySEC οντότητα, η FXCM EU συμμορφώνεται με την Οδηγία της CySEC ΟΔ87-01 για την Προστασία των Χρηματοοικονομικών Μέσων και Κεφαλαίων που ανήκουν σε πελάτες. Η FXCM EU συμμορφώνεται με την ρυθμιστική υποχρέωση να διαχωρίζει τα Κεφάλαια Πελατών, σύμφωνα με τους Κανόνες της CySEC, από τα ίδια κεφάλαια για να αποφύγει τον κίνδυνο χρησιμοποίησης αυτών των κεφαλαίων για δικό της λογαριασμό, καθώς και την απαίτηση να ενεργεί έντιμα, δίκαια και επαγγελματικά, σύμφωνα με το καλύτερο συμφέρον των πελατών όταν διαμορφώνει την δραστηριότητά της ώστε οι υποχρεώσεις υπό τους κανόνες κεφαλαίων πελατών να μην επηρεάζονται.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Η FXCM EU συμμετέχει στο Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών («ΤΑΕ») για πελάτες Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που ελέγχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ο σκοπός του ΤΑΕ είναι να εξασφαλίσει τις αξιώσεις των καλυπτόμενων πελατών έναντι εταιρειών μέσω της πληρωμής αποζημίωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποζημίωση, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών της FXCM EU.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)