Fuldstændig version Ansvarsfraskrivelse

Dette materiale udgør markedsføringskommunikation og tager ikke hensyn til dine personlige forhold, investeringserfaring eller nuværende finansielle situation. Indholdet leveres som generelle markedskommentarer og bør ikke opfattes som nogen form for investeringsrådgivning, investeringsanbefaling og/eller en opfordring til at foretage investeringstransaktioner. Denne markedskommunikation indebærer eller pålægger dig ikke en forpligtelse til at foretage en investeringstransaktion og/eller købe investeringsprodukter eller -tjenester. Dette materiale er ikke blevet udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der har til formål at fremme investeringsanalysers uafhængighed, og er ikke omfattet af noget forbud mod handel forud for formidling af investeringsanalyser.

FXCM og dets tilknyttede selskaber er på ingen måde ansvarlige over for dig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, uanset årsag, i indholdet af disse materialer eller for eventuelle skader (direkte eller indirekte), der måtte opstå som følge af brugen af sådanne materialer, tjenester og deres indhold. Enhver person, der handler på grundlag af dem, gør det derfor udelukkende på eget ansvar. De udarbejdede oplysninger tager ikke hensyn til den enkelte person og tager ikke hensyn til den enkeltes viden, præstationer og personlige forhold.

Selv om denne kommentar ikke er udarbejdet af en uafhængig kilde og ikke er resultatet af objektiv forskning, tager FXCM alle tilstrækkelige skridt til at eliminere eller forhindre eventuelle interessekonflikter, der opstår i forbindelse med udarbejdelsen og udbredelsen af denne meddelelse. De ansatte i FXCM forpligter sig til at handle i kundernes bedste interesse og repræsenterer deres synspunkter uden at vildlede, bedrage eller på anden måde forringe kundernes evne til at træffe informerede investeringsbeslutninger. For yderligere oplysninger om FXCM's interne organisatoriske og administrative ordninger til forebyggelse af konflikter henvises til firmaets politik for håndtering af konflikter.

Hafvisning af garantier:
Hverken FXCM eller dets tilknyttede selskaber giver nogen garanti eller garanti, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, med hensyn til nøjagtigheden, aktualiteten eller fuldstændigheden af dette indhold eller med hensyn til de resultater, som du eller andre kan opnå ved brug af indholdet. Du anerkender hermed, at der ikke er nogen udtrykkelige eller underforståede garantier for ejendomsret, salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål eller brug, og at du ikke skal stole på nogen garanti, garanti eller repræsentation fra FXCM eller dets tilknyttede selskaber.

Ingen ansvar:
Hverken FXCM eller dets Tilknyttede selskaber er på nogen måde ansvarlig over for Dig eller nogen af dine kunder for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, uanset årsag, i det indhold, der leveres herunder, eller for eventuelle skader (direkte eller indirekte) som følge heraf. Uden at begrænse ovenstående har FXCM intet ansvar over for Dem, hverken i kontrakt (herunder erstatning), i erstatningssager (herunder uagtsomhed), i henhold til en garanti, i henhold til en lov eller på anden måde, med hensyn til tab eller skade, som De eller nogen af Deres klienter har lidt som følge af eller i forbindelse med udtalelser, anbefalinger, prognoser, vurderinger eller andre konklusioner eller enhver anden konklusion, eller ethvert handlingsforløb, der er fastlagt af Dem eller nogen af Deres klienter, uanset om de er baseret på dette indhold eller ej.

I det omfang loven tillader det, vil FXCM eller dets associerede selskaber under ingen omstændigheder have noget ansvar over for Dig eller enhver tredjepart, der får adgang til oplysningerne gennem Dig, som følge af kontrakt (herunder i henhold til enhver form for erstatning), i erstatningssager (herunder uagtsomhed), i henhold til enhver garanti (udtrykkelig eller stiltiende), i henhold til lov eller på anden måde, i hvert tilfælde for enhver direkte, indirekte, tilfældige, følgeskader, specielle skader, straffeskader eller eksemplariske skader med hensyn til emnet og/eller brugen af Informationerne, herunder, men ikke begrænset til, med hensyn til tab af fortjeneste, tab af indtægter, tab af forretning, tab af muligheder, uanset om sådanne skader kunne have været forudset eller forhindret eller meddelt FXCM.