Vilkår og betingelser for webstedet

Disse vilkår og betingelser for webstedet blev senest ændret i august 2020

FXCM Group of companies (samlet "FXCM") er glad for at kunne tilbyde dig oplysninger, indhold, værktøjer, produkter og tjenester på FXCM-webstederne (udtrykket "FXCM-websteder" henviser til alle FXCM-websteder samt deres indhold, herunder produkter og tjenester). Disse vilkår og betingelser for webstederne indeholder også vigtige oplysninger og informationer vedrørende visse produkter og tjenester. Din brug af FXCM-webstederne er underlagt disse vilkår og betingelser for webstedet.

Disse Webstedsvilkår og betingelser er en bindende aftale mellem dig og FXCM. Din adgang til og brug af dette websted udgør din accept af disse Webstedsbetingelser og vilkår og alle andre juridiske meddelelser og erklæringer, der er indeholdt på dette websted. Din brug af FXCM-webstederne er underlagt den version af webstedsvilkårene og betingelserne, der er gældende på den dato, hvor du får adgang til hvert enkelt FXCM-websted.

FXCM kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændre disse Vilkår og betingelser for hjemmesiden. Du bør gennemgå den mest aktuelle version af disse vilkår og betingelser for webstedet ved at besøge et FXCM-websted og klikke på hyperlinket til vilkår og betingelser for webstedet nederst på siden. Din fortsatte adgang til og brug af dette websted udgør din accept af disse vilkår og betingelser for webstedet som ændret. Den eneste meddelelse om ændringer eller modifikationer af disse Vilkår og betingelser for hjemmesiden vil være ved at FXCM offentliggør reviderede Vilkår og betingelser for hjemmesiden på denne hjemmeside; FXCM vil ikke særskilt underrette dig om eventuelle ændringer eller modifikationer.

Disse Vilkår og betingelser for webstedet er et supplement til alle andre aftaler mellem dig og FXCM, herunder kunde- eller kontoaftaler og alle andre aftaler, der regulerer din brug af oplysninger, indhold, værktøjer, produkter og tjenester, der er tilgængelige på og via FXCM's websteder.

BRUG AF FXCM-SITES

FXCM-webstederne er kun beregnet til din personlige, ikke-kommercielle brug, medmindre du og FXCM har aftalt andet skriftligt.

DISTRIBUTION OG ANSVAR FOR BESØGERNE

Oplysningerne på dette websted er ikke beregnet til distribution til eller brug af personer i lande eller jurisdiktioner, hvor en sådan distribution eller brug ville være i strid med lokal lovgivning eller regulering. Ingen af de tjenester eller produkter, der henvises til på FXCM Sites, er tilgængelige for personer, der er bosiddende i et land, hvor levering af sådanne tjenester eller produkter ville være i strid med lokal lovgivning eller regulering.

Det er de besøgende på dette websted, der har ansvaret for at undersøge vilkårene for og overholde enhver lokal lov eller regulering, som de er underlagt. Intet på FXCM-webstederne skal betragtes som en opfordring til at købe eller et tilbud om at sælge et produkt eller en tjenesteydelse til en person i en jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, opfordring, køb eller salg ville være ulovligt i henhold til lovgivningen i en sådan jurisdiktion.

BEGRÆNSNINGER OM INVESTERINGSVEJLEDNING OG PROFESSIONEL RÅDGIVNING

FXCM-webstederne har ikke til formål at give juridisk, skattemæssig eller investeringsrådgivning. Du er alene ansvarlig for at afgøre, om en investering, investeringsstrategi eller relateret transaktion er passende for dig baseret på dine personlige investeringsmål, finansielle omstændigheder og risikotolerance. Du bør rådføre dig med din juridiske eller skattemæssige ekspert om din specifikke situation.

Intellektuel Ejendom

FXCM-webstederne er beskyttet af gældende love om intellektuel ejendomsret. Medmindre det udtrykkeligt er angivet heri, må du ikke uden FXCM's forudgående skriftlige tilladelse ændre, modificere, reproducere, distribuere eller kommercielt udnytte materialer, herunder tekst, grafik, video, lyd, softwarekode, brugergrænsefladedesign eller logoer, fra dette eller andre FXCM-websteder, uden FXCM's forudgående skriftlige tilladelse.

Hvis du linker fra et andet websted til et FXCM-websted, må dit websted samt selve linket ikke uden FXCM's forudgående skriftlige tilladelse antyde, at FXCM støtter, sponsorerer eller er tilknyttet et websted, en enhed, tjeneste eller et produkt, der ikke er FXCM, og må ikke gøre brug af andre FXCM-varemærker eller servicemærker end dem, der er indeholdt i teksten i linket.

FXCM-webstederne, med undtagelse af indhold fra tredjepart, er originale værker af forfatterskab, der er udgivet af FXCM. FXCM har eneret til at reproducere, vise, udarbejde afledte værker eller distribuere. Navne, logoer, varemærker, ophavsret og alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder til alt materiale og software på dette websted tilhører FXCM eller dets licensgivere. Alle tredjepartsejet materiale på hjemmesiden er gengivet med tilladelse fra de respektive ejere.

Ugyldig hvor forbudt

Selv om FXCM-webstederne, herunder produkterne og tjenesterne, er tilgængelige over hele verden, er ikke alle funktioner, produkter eller tjenester, der diskuteres, refereres, leveres eller tilbydes gennem eller på webstedet, tilgængelige for alle personer eller i alle jurisdiktioner, eller passende eller tilgængelige til brug i visse jurisdiktioner. FXCM forbeholder sig ret til efter eget skøn at begrænse de produkter og tjenester, som det stiller til rådighed, leveringen og mængden til enhver person.

INDHOLDETS TILGÆNGELIGHED

FXCM forbeholder sig ret til at ændre indhold, produkter og tjenester (herunder berettigelse til bestemte funktioner, produkter og/eller tjenester) uden varsel.

TIRD PARTY INDHOLD OG FORSKNING

FXCM-webstederne kan indeholde generelle nyheder og oplysninger, kommentarer, interaktive værktøjer, noteringer, forskningsrapporter og data vedrørende valutamarkederne, andre finansielle markeder og andre emner.

Noget af dette indhold kan leveres af virksomheder, der ikke er tilknyttet nogen FXCM-enhed ("Tredjepartsindhold"). Kilden til alt tredjepartsindhold er klart og tydeligt identificeret på FXCM's websteder.

Tredjepartsindhold kan være tilgængeligt via indrammede områder, via hyperlinks til tredjepartswebsteder eller er simpelthen offentliggjort på webstedet. Tredjepartsindholdet er beskyttet af gældende love om intellektuel ejendomsret og internationale traktater og ejes af eller er licenseret af den/de anerkendte udbyder(e) af tredjepartsindholdet.

FXCM hverken udtrykkeligt eller implicit støtter eller godkender sådant tredjepartsindhold. Leverandørerne af tredjepartsindholdet støtter eller godkender ikke implicit eller eksplicit tredjepartsindholdet, og deres indhold bør heller ikke opfattes som juridisk, skattemæssig eller investeringsrådgivning.

Selv om FXCM gør alt for at levere nøjagtige og rettidige oplysninger for at opfylde brugernes behov, garanterer hverken FXCM eller udbydere af tredjepartsindhold nøjagtigheden, aktualiteten, fuldstændigheden eller anvendeligheden heraf, og er ikke ansvarlige eller hæfter for sådant indhold, herunder reklamer, produkter eller andet materiale på eller tilgængeligt fra tredjepartswebsteder. Tredjepartsindhold leveres kun til informationsformål, og FXCM og udbydere af tredjepartsindhold fraskriver sig specifikt ethvert ansvar for tredjepartsindhold, der er tilgængeligt på webstedet. Du bruger kun tredjepartsindhold på egen risiko. Tredjepartsindholdet leveres på et "as-is"-grundlag. Tredjepartsleverandørerne af indhold fraskriver sig udtrykkeligt alle garantier af enhver art, udtrykkelige eller underforståede, herunder uden begrænsning enhver garanti for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af rettigheder.

Tredjepartsleverandørerne af indhold og deres moderselskaber, datterselskaber, tilknyttede selskaber, tjenesteudbydere, licensgivere, ledere, direktører eller medarbejdere er ikke ansvarlige for nogen direkte, indirekte, tilfældige, specielle eller følgeskader, der opstår som følge af eller er relateret til brugen eller manglende evne til at bruge tredjepartsindholdet, herunder, men ikke begrænset til, erstatning for tab af fortjeneste, brug, data eller andre immaterielle skader, selv om en sådan part er blevet informeret om muligheden for sådanne skader.

Nøjagtighed af oplysninger

FXCM har gjort alt for at sikre nøjagtigheden af oplysningerne på dette websted, men oplysningerne og indholdet på webstedet kan ændres uden varsel og er udelukkende tilvejebragt med det formål at hjælpe handlende med at træffe uafhængige investeringsbeslutninger. FXCM har truffet rimelige foranstaltninger for at sikre nøjagtigheden af oplysningerne på webstedet. FXCM garanterer dog ikke for nøjagtigheden og påtager sig intet ansvar for tab eller skader, der direkte eller indirekte kan opstå som følge af indholdet eller din manglende adgang til webstedet, for forsinkelser eller fejl i transmissionen eller for modtagelse af instruktioner eller meddelelser, der sendes via dette websted.

Alt indhold på FXCM-webstederne er kun præsenteret pr. den dato, der er offentliggjort eller angivet, og kan blive erstattet af senere markedsbegivenheder eller af andre årsager. Derudover er du ansvarlig for at indstille cache-indstillingerne i din browser for at sikre, at du modtager de nyeste data.

FORBUDT ANVENDELSE

Da alle servere har begrænset kapacitet og bruges af mange mennesker, må du ikke bruge FXCM-siderne på en måde, der kan beskadige eller overbelaste en FXCM-server eller et netværk, der er forbundet til en FXCM-server. Du må ikke bruge FXCM-webstederne på en måde, der kan forstyrre andre parters brug af FXCM-webstederne.

BRUG AF LINKS

FXCM-webstedet kan indeholde links til websteder, der drives af andre parter. FXCM kontrollerer ikke indholdet eller nøjagtigheden af oplysninger på sådanne websteder og støtter ikke på anden måde det materiale, der er placeret på sådanne websteder. Linksene er kun til rådighed som reference, og FXCM udelukker ethvert ansvar og enhver form for ansvar for indholdet eller driften af disse tredjepartswebsteder.

UDELUKKENDE GARANTIER

FXCM giver ingen udtrykkelige eller underforståede garantier vedrørende FXCM-webstederne, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af rettighederne. FXCM-webstederne stilles til rådighed for dig "som de er" og "som de er tilgængelige", og FXCM garanterer ikke, at eventuelle fejl eller unøjagtigheder vil blive rettet.

FXCM garanterer ikke, at FXCM-webstederne vil opfylde dine behov, eller at de vil være uafbrudt, rettidige, sikre eller fejlfrie. FXCM garanterer heller ikke, at de resultater, der opnås ved brug af FXCM-webstederne, vil være nøjagtige eller pålidelige, eller at kvaliteten af produkter, tjenester, oplysninger eller andet materiale, som du køber eller får via FXCM-webstederne, vil leve op til dine forventninger.

ansvarsfraskrivelse og begrænsning af ansvar

I det omfang loven tillader det, er FXCM ikke ansvarlig for følgeskader, tilfældige, specielle, direkte eller indirekte skader (herunder, men ikke begrænset til tabt fortjeneste, handelstab eller skader som følge af brug eller tab af brug af FXCM-webstederne og tredjepartsindhold, ulejlighed eller forsinkelse). Dette gælder også, selv om FXCM er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader eller tab.

Medmindre andet er lovpligtigt, er FXCM ikke ansvarlig over for dig eller andre for tab som følge af en årsag, som FXCM ikke har direkte kontrol over. Dette omfatter fejl i elektronisk eller mekanisk udstyr eller kommunikationslinjer (herunder telefon, kabel og internet), uautoriseret adgang, virus, tyveri, operatørfejl, voldsomt eller ekstraordinært vejr (herunder oversvømmelse, jordskælv eller anden naturkatastrofe), brand, krig, oprør, terrorhandlinger, optøjer, arbejdskonflikter og andre arbejdsproblemer, ulykker, nødsituationer eller regeringshandlinger.

Hvis du bor i en stat, et land eller en jurisdiktion, der ikke tillader begrænsning eller udelukkelse af ansvar eller tilfældige skader eller følgeskader, gælder nogle af eller alle disse begrænsninger og udelukkelser muligvis ikke for dig.

Erstatning

Som en betingelse for din brug af FXCM-webstederne accepterer du at holde FXCM og dens tredjepartsleverandører af indhold skadesløs for alle krav, tab, ansvar, omkostninger og udgifter (herunder, men ikke begrænset til advokatsalærer), der opstår som følge af din brug af FXCM-webstederne eller som følge af din overtrædelse af disse vilkår.

Fortrolighed

Det er din pligt at holde FXCM kontonumre og adgangskoder fortrolige. Du anerkender og accepterer, at enhver instruktion eller kommunikation, der overføres til dig eller på dine vegne via et FXCM-websted, sker på egen risiko. Du bemyndiger FXCM til at stole på og handle på, og behandle enhver instruks givet til FXCM, som FXCM mener at være givet af dig eller på dine vegne af en agent eller mellemmand, som FXCM i god tro mener at have været behørigt autoriseret af dig, som fuldt ud autoriseret og bindende for dig. Du anerkender og accepterer, at FXCM har ret til at stole på dit kontonummer og/eller password for at identificere dig, og du accepterer, at du ikke vil videregive disse oplysninger til nogen, som ikke er behørigt autoriseret af dig.

Opsigelse

FXCM forbeholder sig ret til at opsige din brug af FXCM-webstederne til enhver tid og af enhver grund, med eller uden grund og uden forudgående varsel.

OPHÆVELIGHED

Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser for webstedet af en eller anden grund anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil den pågældende bestemmelse blive håndhævet i videst muligt omfang, og de resterende bestemmelser vil fortsat være fuldt ud gældende.

GÆLDENDE LOV OG RETSSYSSEL

Denne EULA og alle krav, der opstår i henhold til og i forbindelse med denne EULA, er underlagt den materielle lovgivning i Republikken Cypern og er underlagt den eksklusive jurisdiktion af domstolene i Republikken Cypern.