Приложения за търговия на FXCM

Разгледайте нашите приложения на FXCM1 и персонализирайте изживяването си при търговия с приложенията Standalone или Trading Station, които просто правят търговията по-гладка. С приложенията на FXCM можете да:

  • Бъдете информирани за последните новини и тенденции
  • Оптимизирате търговията си
  • Отключите нови функции за търговия

Подобрете опита си в търговията още днес!

Specialty Apps

Безплатни приложения

Име на приложението Платформа Тип Описание Изтегляне

ОБРАБОТКА НА ПЛАЩАНИЯ

FXCM може да Ви предостави различни методи за обработка на плащания, за да улесни закупуването на продукти от Страницата с приложения на FXCM. Вие трябва да спазвате всички съответни условия или други правни споразумения, независимо дали с FXCM или с трета страна, които уреждат използването на даден метод за обработка на плащания. Вие се съгласявате да платите за всички продукти, които поръчвате, и че FXCM може да таксува Вашата кредитна карта или друга форма на плащане, която сте посочили, за всички поръчани продукти, заедно с всички допълнителни суми (включително всички данъци). Вие се съгласявате, че носите пълната отговорност за всички такси, свързани с покупките, които правите на Страницата на приложението на FXCM.

Международните транзакции се обработват от Forex Capital Markets Limited (UK), 20 Gresham Street, 4th Floor, London EC2V 7JE, United Kingdom.

ПЛАЩАНИЯ И ПОЛИТИКА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Сайтовете на FXCM използват трети страни, обработващи плащания ("Обработващи плащания"), за онлайн плащания, обработка на поръчки, доставка на поръчки и други решения за търговци. Фактурирането се извършва в момента на вашата транзакция или малко след това. Ако за транзакцията се използва кредитна карта, FXCM може да получи предварително одобрение за сума до размера на поръчката. Вие се съгласявате, че ще платите за всички продукти, които закупувате чрез Обработващите плащания, и че FXCM може да таксува Вашата кредитна карта за всички закупени продукти.

Всички продажби на продукти са окончателни. Платените такси за продукти и услуги не подлежат на възстановяване.

Цените на продуктите, предлагани чрез Обработващите плащанията, могат да се променят по всяко време и Обработващите плащанията не предоставят защита на цените или възстановяване на суми в случай на намаление на цените или промоционално предложение.

Ако продуктът стане недостъпен след транзакцията, но преди изтеглянето му, единственото ви средство за защита е възстановяване на сумата. Ако технически проблеми възпрепятстват или необосновано забавят доставката на вашия продукт, вашето изключително и единствено средство за защита е или замяна, или възстановяване на платената цена, както е определено от FXCM.

ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ НА СОФТУЕРА FXCM

STRATOS GLOBAL SERVICES LLC, ("FXCM"), И ВСЕКИ ОТ НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ И ПОДДЪРЖАНИ ДРУЖЕСТВА (наричани общо "FXCM") Е ГОТОВ ДА ВИ ЛИЦЕНЗИРА СОФТУЕРА (дефиниран по-долу) САМО ПРИ УСЛОВИЕТО, ЧЕ ПРИЕМАТЕ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩОТО ДОГОВОРНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ ("ЛСКП"). ТОВА ЕУА Е ПРАВНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ВАС И FXCM. ПРОЧЕТЕТЕ Я ВНИМАТЕЛНО, ПРЕДИ ДА ЗАВЪРШИТЕ ПРОЦЕСА НА ИНСТАЛИРАНЕ И/ИЛИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СОФТУЕРА. КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ СОФТУЕРА, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ УСЛОВИЯТА НА ЕУЛА И СТЕ СЪГЛАСНИ С ТЯХ. АКО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ ОТ ИМЕТО НА КОМПАНИЯ ИЛИ ДРУГО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, ВИЕ ЗАЯВЯВАТЕ, ЧЕ ИМАТЕ ЗАКОННИТЕ ПРАВОМОЩИЯ ДА ОБВЪРЖЕТЕ ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ. АКО НЯМАТЕ ТАКИВА ПРАВОМОЩИЯ ИЛИ АКО НЕ ЖЕЛАЕТЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С УСЛОВИЯТА, НЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СОФТУЕРА, ПОСОЧЕН ПО-ДОЛУ, ИЛИ ДРУГ НОСИТЕЛ, НА КОЙТО СЕ СЪДЪРЖА СОФТУЕРЪТ.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

  • Софтуер. Софтуерът се дефинира като платформите и API на FXCM, които могат да бъдат изтеглени, включително, но не само, Trading Station II, Active Trader, Trading Station Gateway, Strategy Trader, както и всеки друг софтуер, актуализации или корекции на грешки, предоставени от FXCM, и всички свързани данни, носители, файлове, ръководства за потребителя, ръководства за програмиране, сигнали, съобщения, предупреждения и друга документация, предоставена ви от FXCM или разпространена по друг начин от FXCM.
  • Лиценз. Лицензът се дефинира като ограничено, отменяемо, неподлежащо на лицензиране, неизключително и непрехвърляемо право за използване на Софтуера, предоставено на вас.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗ.

FXCM Ви предоставя правото да инсталирате, използвате, имате достъп, показвате и стартирате Софтуера на всеки компютър или мобилно устройство, когато е приложимо, което притежавате или контролирате, за лична употреба с нетърговска цел, освен ако Вие и FXCM не сте се договорили за друго в писмена форма, и при условие че спазвате всички условия на настоящото ЛСКП.

ОБХВАТ И ОГРАНИЧЕНИЯ.

Нямате право да отдавате под наем, лизинг, заем, да продавате, разпространявате, използвате повторно, препредавате, сублицензирате или използвате Софтуера, включително текста на Софтуера, графиките, видеото, аудиото, кодовете, дизайна на потребителския интерфейс или логовете. Нямате право да копирате (освен ако това не е изрично разрешено от настоящото ЛСКП), декомпилирате, разработвате с обратен инженеринг, разглобявате, опитвате се да извлечете изходния код, модифицирате или създавате производни произведения на Софтуера, всякакви актуализации или части от него, включително, но не само, текста на Софтуера, графиките, видеото, аудиото, кодовете, дизайна на потребителския интерфейс или регистрите. Всеки опит да се направи това е нарушение на правата на FXCM. Условията на ЛСКП ще се прилагат за всички актуализации, предоставени от FXCM, които заменят и/или допълват оригиналния Софтуер, освен ако такава актуализация не е придружена от отделен лиценз, в който случай ще се прилагат условията на този лиценз.

Софтуерът не е предназначен за разпространение или използване от лица в държави или юрисдикции, където такова разпространение или използване би било в противоречие с местното законодателство или разпоредби. Ваша отговорност е да се уверите в условията на ЛСКП и да спазвате всички местни закони или разпоредби, на които сте подвластни. Нямате право да използвате или да разрешавате на когото и да било да използва Софтуера за каквато и да било незаконна или неразрешена цел.

Информацията, предоставена ви в Софтуера, е изключителна собственост на FXCM и, когато е приложимо, на нейните доставчици, лицензодатели и свързаните с тях лица. Нищо в настоящото ЛСКП не ви предоставя права на собственост върху Софтуера или върху информацията, предоставена ви в Софтуера.

РИСКОВЕ.

Като условие за този Лиценз вие разбирате и се съгласявате, че изтеглянето и/или използването на Софтуера ще ви изложи на рискове, свързани с изтеглянето и/или използването на софтуер, който може да не е съвместим с вашето компютърно оборудване. С настоящото се съгласявате да приемете такива рискове, включително, но не само, повреда или повреждане на хардуер, софтуер, комуникационни линии или системи и/или друго компютърно оборудване. FXCM изрично се отказва от всякаква отговорност по отношение на горепосоченото и Вие се съгласявате да обезщетите напълно, да защитавате и да предпазите FXCM от всякакви щети, задължения, загуби, разходи и разноски, които могат да възникнат от това.

СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИТЕ.

Вие се съгласявате, че FXCM може да събира и използва технически данни и свързана информация, включително, но не само, техническа информация за Вашия компютър, системен и приложен софтуер и периферни устройства, която се събира периодично, за да улесни предоставянето на актуализации на Софтуера, поддръжка на продукта и други услуги за Вас (ако има такива), свързани с настоящото ЛСКП.

ВРЪЗКИ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ.

Чрез използването на Софтуера можете да се свързвате със съдържание на трети страни. Сайтовете на трети страни не са под контрола на FXCM и FXCM не носи отговорност за съдържанието на сайтовете на трети страни, за връзките, съдържащи се в сайтовете на трети страни, както и за промените или актуализациите на сайтовете на трети страни. Включването на която и да е връзка не означава, че FXCM одобрява сайта на третата страна.Определена информация от трети страни, предавана в Софтуера, може да изисква допълнителни одобрения от доставчика или третата страна, която предоставя тази информация. Вие сте отговорни за подаването на заявление и получаването на такова писмено одобрение от изискваната трета страна и за заплащането на всички такси или налози, когато е приложимо.

ПРЕКРАТЯВАНЕ.

Лицензът, предоставен ви по силата на това ЛСКП, може да бъде прекратен от FXCM по всяко време без предизвестие, със или без причина. FXCM си запазва правото да прекрати правата Ви по този Лиценз без предизвестие от страна на FXCM, ако не спазвате някое(и) от условията на това ЛСКП. При прекратяване на Лиценза трябва да преустановите всякакво използване на Софтуера и да унищожите всички копия, пълни или частични, на Софтуера.

Вие потвърждавате, че определена информация се предоставя от трети страни, с които FXCM е сключила споразумение. В случай че някое споразумение между трета страна, предоставяща информация или софтуер, и FXCM бъде прекратено, FXCM ще спре да Ви предоставя тази информация или софтуер незабавно и без предизвестие. В съответствие с условията на Раздел 10 нито FXCM, нито която и да е трета страна - доставчик на информация или софтуер, с която FXCM е сключила споразумение, няма да носят никаква отговорност пред Вас във връзка с такова прекратяване.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.

Вие потвърждавате, че Софтуерът е защитен от авторското право и други закони за интелектуална собственост. Освен това потвърждавате, че всички права, титли и интереси в него са изключителна собственост на FXCM и неговите лицензодатели - трети страни, където е приложимо, и че не получавате никакви права, титли или интереси в Софтуера, освен изрично посочените тук. Вие се съгласявате да не оспорвате правата на FXCM или на трето лице - лицензодател, нито да се опитвате по какъвто и да е друг начин да предявявате права върху Софтуера, освен тези, предвидени в настоящото ЛСКП.

БЕЗ ГАРАНЦИЯ.

FXCM НЕ ДАВА НИКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА СОФТУЕРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА. СОФТУЕРЪТ ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ "ТАКЪВ, КАКЪВТО Е" И "НАЛИЧЕН" И FXCM НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ВСИЧКИ ДЕФЕКТИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ ЩЕ БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ. FXCM НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ СОФТУЕРЪТ ЩЕ ОТГОВОРИ НА ВАШИТЕ НУЖДИ ИЛИ ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТО, НАВРЕМЕННО, СИГУРНО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ. FXCM СЪЩО ТАКА НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ, ЧЕ РЕЗУЛТАТИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА, ЩЕ БЪДАТ ТОЧНИ ИЛИ НАДЕЖДНИ, ИЛИ ЧЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКТИТЕ, УСЛУГИТЕ, ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ СЪС СОФТУЕРА, ЩЕ ОТГОВОРИ НА ВАШИТЕ ОЧАКВАНИЯ. НИКАКВА УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪВЕТ, ДАДЕНИ ОТ FXCM ИЛИ НЕГОВ УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, НЕ СЪЗДАВАТ ГАРАНЦИЯ. FXCM И НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ И ВСИЧКИ ТЕХНИ ФИЛИАЛИ НЕ ДАВАТ НИКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА ИЛИ НАВРЕМЕННОСТТА НА ВСЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА ЧРЕЗ СОФТУЕРА. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНОВИ ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТАКА ЧЕ ГОРНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.

ДОКОЛКОТО Е ДОПУСТИМО ОТ ЗАКОНА, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ FXCM, КОЯТО И ДА Е ТРЕТА СТРАНА ДОСТАВЧИК НА СЪДЪРЖАНИЕ, КОЯТО И ДА Е ТРЕТА СТРАНА ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ ЛИЦА НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ ИЛИ КАКВИТО И ДА Е СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, КОСВЕНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ЩЕТИ ОТ ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА, ЗАГУБА НА ДАННИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ ("ЗАГУБИ"), ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНАТА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕОРИЯТА НА ОТГОВОРНОСТ (ДОГОВОР, ДЕЛИКТ ИЛИ ДРУГО) И ДОРИ АКО FXCM, КОЯТО И ДА Е ТРЕТА СТРАНА ДОСТАВЧИК НА СЪДЪРЖАНИЕ, КОЯТО И ДА Е ТРЕТА СТРАНА ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ ИЛИ КОЙТО И ДА Е ТЕХЕН ФИЛИАЛ СА БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ. ОСВЕН ТОВА, ОСВЕН АКО ЗАКОНЪТ НЕ ИЗИСКВА ДРУГО, FXCM НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ ПРЕД КОГОТО И ДА БИЛО ДРУГ ЗА ЗАГУБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИЧИНА, ВЪРХУ КОЯТО FXCM НЯМА ПРЯК КОНТРОЛ. ТОВА ВКЛЮЧВА НЕИЗПРАВНОСТ НА ЕЛЕКТРОННО ИЛИ МЕХАНИЧНО ОБОРУДВАНЕ ИЛИ КОМУНИКАЦИОННИ ЛИНИИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЛЕФОН, КАБЕЛ И ИНТЕРНЕТ), НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП, ВИРУСИ, КРАЖБА, ГРЕШКИ НА ОПЕРАТОРА, ТЕЖКИ ИЛИ ИЗВЪНРЕДНИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НАВОДНЕНИЕ, ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ ИЛИ ДРУГО ДЕЙСТВИЕ НА БОГА), ПОЖАР, ВОЙНА, ВЪСТАНИЕ, ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ, БУНТ, ТРУДОВ СПОР И ДРУГИ ТРУДОВИ ПРОБЛЕМИ, ЗЛОПОЛУКА, ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ ИЛИ ДЕЙСТВИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ ИЛИ ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА ВАС. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕР НА ТРЕТА СТРАНА СЕ УРЕЖДА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ, АКО ИМА ТАКОВА, С ТАКАВА ТРЕТА СТРАНА. FXCM НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СОФТУЕР НА ТРЕТА СТРАНА И НЯМА ДА НОСИ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТАКЪВ СОФТУЕР НА ТРЕТА СТРАНА СЪС СОФТУЕРА НА FXCM. FXCM НЕ ДАВА НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТАКЪВ СОФТУЕР НА ТРЕТА СТРАНА.

ПРИЛОЖИМИ ЗАКОНИ И ЮРИСДИКЦИЯ.

Законите на Англия и Уелс уреждат това ЛСКП и всички извъндоговорни задължения, произтичащи от или във връзка с него, както и неговото тълкуване. Английските съдилища имат изключителна юрисдикция за разрешаване на всякакви спорове, произтичащи от или във връзка с настоящото ЛСКП (включително спорове или претенции, свързани с извъндоговорни задължения, произтичащи от или във връзка с настоящото ЛСКП). При условие обаче, че нищо в настоящия документ не пречи на FXCM да предяви иск във всеки друг съд с компетентна юрисдикция. Ако по някаква причина съд с компетентна юрисдикция установи, че някоя разпоредба или част от нея е неприложима, останалата част от този Лиценз продължава да бъде в пълна сила и действие.

ЕЗИКА, НА КОЙТО СЕ ГОВОРИ.

Всеки превод на този Лиценз е направен за местните изисквания или за ваше удобство. В случай на спор между английската и неанглоезичната версия, ще се прилага английската версия на този Лиценз, доколкото това не е забранено от местното законодателство във вашата юрисдикция.

ИЗМЕНЕНИЯ НА ЕУЛА.

FXCM си запазва правото да променя условията на ЛСКП по всяко време със или без предизвестие, като публикува такива промени на уебсайта www.fxcm.com. Вие сте отговорни за редовното преглеждане на тези условия за всякакви промени и се съгласявате да бъдете обвързани с тях.

Оповестяване
1

FXCM Apps: Показаните приложения не отчитат вашите индивидуални обстоятелства и цели за търговия, поради което не следва да се считат за лична препоръка или инвестиционен съвет. Миналото представяне не е показателно за бъдещи резултати.