Декларация за изключване на отговорност - Пълна версия

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не отчитат вашите лични обстоятелства, инвестиционен опит или текущо финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа по тях, прави това изцяло на свой риск. Изготвената информация не взема под внимание всяко отделно лице и не отчита знанията, резултатите и личните обстоятелства на лицето.

Въпреки че този коментар не е изготвен от независим източник и не е резултат от обективно проучване, FXCM предприема всички достатъчни мерки, за да отстрани или предотврати всякакви конфликти на интереси, произтичащи от изготвянето и разпространението на това съобщение. Служителите на FXCM се задължават да действат в най-добрия интерес на клиентите и да представят своите възгледи, без да подвеждат, заблуждават или по друг начин да намаляват способността на клиентите да вземат информирани инвестиционни решения. За повече информация относно вътрешните организационни и административни мерки на FXCM за предотвратяване на конфликти, моля, вижте Политиката на фирмата за управление на конфликти.

Отказ от гаранции:
Нито FXCM, нито нейните Свързани лица дават каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се, за точността, навременността или пълнотата на това съдържание или за резултатите, които ще бъдат постигнати от Вас или други лица от използването на съдържанието. С настоящото Вие потвърждавате, че няма изрични или подразбиращи се гаранции за собственост, продаваемост или годност за конкретна цел или употреба и че няма да разчитате на никакви гаранции, гаранции или изявления, направени от FXCM или неговите Свързани лица.

Не носим отговорност:
Нито FXCM, нито нейните Свързани лица по какъвто и да е начин носят отговорност пред Вас или пред някой от Вашите клиенти за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието, предоставено по този документ, или за каквито и да е щети (преки или косвени), произтичащи от тях. Без да се ограничава горното, FXCM няма да носи никаква отговорност пред Вас, независимо дали по договор (включително обезщетение), по деликт (включително небрежност), по гаранция, по закон или по друг начин, по отношение на загуби или щети, претърпени от Вас или от Ваши клиенти в резултат на или във връзка с мнения, препоръки, прогнози, преценки или други заключения, или определен курс на действие от Вас или от Ваши клиенти, независимо дали се основават на това съдържание или не.

В най-пълната степен, позволена от закона, при никакви обстоятелства FXCM или неговите Свързани лица няма да носят каквато и да е отговорност пред Вас или пред която и да е трета страна, която получава достъп до Информацията чрез Вас, произтичаща от договор (включително по силата на обезщетение), от деликт (включително небрежност), по силата на каквато и да е гаранция (изрична или подразбираща се), по силата на закон или по друг начин, във всеки случай за всяка пряка, непреки, случайни, последващи, специални, наказателни или примерни щети по отношение на предмета и/или използването на Информацията, включително, но не само, по отношение на всяка загуба на печалба, загуба на приходи, загуба на бизнес, загуба на възможности, независимо дали тези щети са могли да бъдат предвидени или предотвратени или препоръчани на FXCM.