Условия за ползване на уебсайта

Тези Общи условия за ползване на уебсайта са последно променени август 2020

Групата компании FXCM (наричани заедно "FXCM") има удоволствието да Ви предостави информация, съдържание, инструменти, продукти и услуги на сайтовете на FXCM (терминът "сайтове на FXCM" се отнася за всички уебсайтове на FXCM, както и за тяхното съдържание, включително продукти и услуги). Настоящите Условия за ползване на уебсайта включват и важни разкрития и информация, свързани с определени продукти и услуги. Използването на Сайтовете на FXCM от Ваша страна е предмет на настоящите Общи условия за ползване на Уебсайта.

Настоящите Общи условия за ползване на Уебсайта са обвързващо споразумение между Вас и FXCM. Вашият достъп до и използването на този уебсайт означава, че приемате настоящите Условия за ползване на уебсайта и всички други правни известия и изявления, съдържащи се на този уебсайт. Вашето използване на сайтовете на FXCM се урежда от версията на Условията за ползване на уебсайта, която е в сила на датата, на която всеки сайт на FXCM е достъпен от Вас.

FXCM може да променя тези Условия за ползване на Уебсайта по всяко време и без предварително уведомление. Трябва да се запознаете с най-актуалната версия на тези Условия за ползване на уебсайта, като посетите даден Сайт на FXCM и кликнете върху хипервръзката Условия за ползване на уебсайта, разположена в долната част на страницата. Продължаването на достъпа Ви до и използването на този уебсайт означава, че приемате настоящите Условия за ползване на уебсайта, както са изменени. Единственото известие за промени или модификации на тези Условия за ползване на уебсайта ще бъде публикуването от FXCM на преработените Условия за ползване на уебсайта на този уебсайт; FXCM няма да Ви уведомява отделно за каквито и да било промени или модификации.

Настоящите Условия за ползване на уебсайта са в допълнение към всички други споразумения между Вас и FXCM, включително всички споразумения с клиенти или акаунти, както и всички други споразумения, които уреждат използването от Ваша страна на информация, съдържание, инструменти, продукти и услуги, достъпни на и чрез сайтовете на FXCM.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТОВЕТЕ НА FXCM

Сайтовете на FXCM са предназначени само за Ваша лична, нетърговска употреба, освен ако Вие и FXCM не сте се договорили за друго в писмена форма.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ

Информацията на този уебсайт не е предназначена за разпространение сред или използване от лица в която и да е държава или юрисдикция, където такова разпространение или използване би било в противоречие с местните закони или разпоредби. Нито една от услугите или продуктите, посочени в сайтовете на FXCM, не е достъпна за лица, пребиваващи в която и да е държава, в която предоставянето на такива услуги или продукти би било в противоречие с местните закони или разпоредби.

Отговорност на посетителите на този уебсайт е да се уверят в условията и да спазват всички местни закони или разпоредби, на които са подчинени. Нищо в сайтовете на FXCM не може да се счита за покана за покупка или оферта за продажба на продукт или услуга на лице в юрисдикция, в която такава оферта, покана, покупка или продажба би била незаконна съгласно законите на тази юрисдикция.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО РЪКОВОДСТВО И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ

Сайтовете на FXCM нямат за цел да предоставят правни, данъчни или инвестиционни съвети. Вие сте единствено отговорни за определянето на това дали дадена инвестиция, инвестиционна стратегия или свързана с нея транзакция е подходяща за Вас въз основа на Вашите лични инвестиционни цели, финансови обстоятелства и толерантност към риск. Трябва да се консултирате с Вашия правен или данъчен специалист относно Вашата конкретна ситуация.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Сайтовете на FXCM са защитени от приложимите закони за интелектуална собственост. Освен ако не е изрично посочено тук, нямате право без предварителното писмено разрешение на FXCM да променяте, модифицирате, възпроизвеждате, разпространявате или използвате с търговска цел каквито и да било материали, включително текст, графики, видео, аудио, софтуерен код, дизайн на потребителския интерфейс или лога, от този или от който и да било друг Сайт на FXCM.

Ако свързвате линк от друг уебсайт към Сайт на FXCM, Вашият уебсайт, както и самият линк, не могат, без предварителното писмено разрешение на FXCM, да внушават, че FXCM одобрява, спонсорира или е свързана с който и да е уебсайт, организация, услуга или продукт, който не е на FXCM, и не могат да използват никакви търговски марки или знаци за услуги на FXCM, различни от тези, които се съдържат в текста на линка.

Сайтовете на FXCM, с изключение на съдържанието на трети страни, са оригинални авторски произведения, публикувани от FXCM. FXCM има изключителните права да възпроизвежда, показва, подготвя производни произведения или да разпространява. Имената, логата, търговските марки, авторските права и всички други права на интелектуална собственост върху всички материали и софтуер на този уебсайт са собственост на FXCM или на нейните лицензодатели. Всички материали, собственост на трети страни, съдържащи се на уебсайта, са възпроизведени с разрешението на съответните собственици.

НИЩОЖНИ, КОГАТО СА ЗАБРАНЕНИ

Въпреки че сайтовете на FXCM, включително продуктите и услугите, са достъпни в целия свят, не всички функции, продукти или услуги, които се обсъждат, споменават, предоставят или предлагат чрез или на сайта, са достъпни за всички лица или във всички юрисдикции, или са подходящи или достъпни за използване в определени юрисдикции. FXCM си запазва правото да ограничава, по свое усмотрение, продуктите и услугите, които предоставя, предоставянето и количеството им на всяко лице.

ДОСТЪПНОСТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО

FXCM си запазва правото да променя съдържанието, продуктите и услугите (включително правото на ползване на определени функции, продукти и/или услуги) без предизвестие.

СЪДЪРЖАНИЕ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтовете на FXCM могат да включват общи новини и информация, коментари, интерактивни инструменти, котировки, изследователски доклади и данни относно валутните пазари, други финансови пазари и други теми.

Част от това съдържание може да бъде предоставено от компании, които не са свързани с нито един субект на FXCM ("Съдържание на трети страни"). Източникът на цялото Съдържание на трети страни е ясно и забележимо посочен на Сайтовете на FXCM.

Съдържанието на трети страни може да бъде достъпно чрез рамкирани области, чрез хипервръзки към уебсайтове на трети страни или просто е публикувано на сайта. Съдържанието на трети страни е защитено от приложимите закони за интелектуална собственост и международни договори и е собственост на или е лицензирано от кредитирания(те) доставчик(ци) на Съдържанието на трети страни.

FXCM не одобрява изрично или косвено такова Съдържание на трета страна. Доставчиците на Съдържание на трети страни не одобряват или одобряват косвено или изрично Съдържанието на трети страни, нито пък тяхното съдържание трябва да се тълкува като правен, данъчен или инвестиционен съвет.

Въпреки че FXCM прави всичко възможно да предоставя точна и навременна информация, за да обслужва нуждите на потребителите, нито FXCM, нито доставчиците на Съдържание на трети страни гарантират нейната точност, навременност, пълнота или полезност и не носят отговорност за такова съдържание, включително за реклами, продукти или други материали на или достъпни от сайтове на трети страни. Съдържанието на трети страни се предоставя само с информационна цел и FXCM и доставчиците на съдържание на трети страни изрично отхвърлят всякаква отговорност за съдържанието на трети страни, налично на сайта. Вие ще използвате Съдържанието на трети страни само на свой собствен риск. Съдържанието на трети страни се предоставя във вида, в който е. Доставчиците на съдържание на трети страни изрично се отказват от всякакви гаранции, изрични или подразбиращи се, включително, без да се ограничават до гаранции за продаваемост, годност за определена цел или ненарушаване на права.

Доставчиците на съдържание на трети страни и техните компании-майки, дъщерни дружества, филиали, доставчици на услуги, лицензодатели, служители, директори или работници не носят отговорност за никакви преки, косвени, случайни, специални или последващи щети, произтичащи от или свързани с използването или невъзможността за използване на съдържанието на трети страни, включително, но не само, щети от загуба на печалба, употреба, данни или други нематериални щети, дори ако тази страна е била уведомена за възможността за такива щети.

ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Въпреки че FXCM е положила всички усилия, за да гарантира точността на информацията на този уебсайт, информацията и съдържанието на уебсайта могат да се променят без предизвестие и се предоставят единствено с цел да помогнат на търговците да вземат независими инвестиционни решения. FXCM е предприела разумни мерки, за да гарантира точността на информацията на уебсайта. Въпреки това FXCM не гарантира нейната точност и не поема отговорност за загуби или щети, които могат да възникнат пряко или косвено от съдържанието или от невъзможността да получите достъп до уебсайта, за забавяне или неуспешно предаване или получаване на инструкции или уведомления, изпратени чрез този уебсайт.

Цялото съдържание на сайтовете на FXCM е представено само към датата на публикуване или посочване и може да бъде заменено от последващи пазарни събития или по други причини. Освен това Вие носите отговорност за cache настройките на Вашия браузър, за да сте сигурни, че получавате най-новите данни.

ЗАБРАНЕНИ ИЗПОЛЗВАНИЯ

Тъй като всички сървъри имат ограничен капацитет и се използват от много хора, не използвайте Сайтовете на FXCM по начин, който може да повреди или претовари който и да е сървър на FXCM или която и да е мрежа, свързана с който и да е сървър на FXCM. Не използвайте сайтовете на FXCM по начин, който би попречил на използването на сайтовете на FXCM от други страни.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИНКОВЕ

Уебсайтът на FXCM може да съдържа връзки към уебсайтове, управлявани от други страни. FXCM не контролира съдържанието или точността на информацията на такива уебсайтове и не одобрява по друг начин материалите, поместени на такива сайтове. Връзките се предоставят само за справка и FXCM изключва всякаква отговорност за съдържанието или функционирането на тези уебсайтове на трети страни.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИИ

FXCM не дава никакви изрични или подразбиращи се гаранции за сайтовете на FXCM, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел или ненарушаване на права. Сайтовете на FXCM ви се предоставят "както са" и "както са налични" и FXCM не гарантира, че всички дефекти или неточности ще бъдат отстранени.

FXCM не гарантира, че сайтовете на FXCM ще отговорят на Вашите нужди или че ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни или без грешки. FXCM също така не дава гаранции, че резултатите, получени от използването на сайтовете на FXCM, ще бъдат точни или надеждни, или че качеството на продуктите, услугите, информацията или другите материали, закупени или получени от Вас чрез сайтовете на FXCM, ще отговори на Вашите очаквания.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

В максималната степен, позволена от закона, FXCM няма да носи отговорност за каквито и да било последващи, случайни, специални, преки или косвени щети (включително, но не само, пропуснати ползи, търговски загуби или щети, които са резултат от използването или загубата на възможност за използване на сайтовете на FXCM и съдържанието на трети страни, неудобство или забавяне). Това важи дори ако FXCM е била уведомена за възможността за такива щети или загуби.

Освен ако законът не изисква друго, FXCM няма да носи отговорност пред Вас или пред когото и да било друг за загуби, произтичащи от причина, върху която FXCM няма пряк контрол. Това включва неизправност на електронно или механично оборудване или комуникационни линии (включително телефон, кабел и интернет), неоторизиран достъп, вируси, кражба, грешки на оператора, тежки или извънредни метеорологични условия (включително наводнение, земетресение или друго действие на Бога), пожар, война, въстание, терористичен акт, бунт, трудов спор и други трудови проблеми, злополука, извънредна ситуация или действие на правителството.

Ако живеете в държава, страна или юрисдикция, която не позволява ограничаване или изключване на отговорността или на случайните или последващите щети, някои или всички от тези ограничения и изключения може да не се прилагат за вас.

НЕЗАВИСИМОСТ

Като условие за използването на Сайтовете на FXCM, Вие се съгласявате да обезщетите и да предпазите FXCM и нейните доставчици на съдържание от трети страни от и срещу всякакви искове, загуби, отговорности, разходи и разноски (включително, но не само адвокатски хонорари), произтичащи от използването на Сайтовете на FXCM или от нарушаването на настоящите Условия.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Ваше задължение е да пазите поверителността на номерата на сметките и паролите на FXCM. Вие потвърждавате и се съгласявате, че всички инструкции или съобщения, предадени на Вас или от Ваше име чрез някой от сайтовете на FXCM, се извършват на Ваш собствен риск. Вие упълномощавате FXCM да разчита и да действа и да третира като напълно упълномощена и обвързваща за Вас всяка инструкция, дадена на FXCM, която FXCM счита, че е дадена от Вас или от Ваше име от представител или посредник, за когото FXCM добросъвестно счита, че е надлежно упълномощен от Вас. Вие потвърждавате и се съгласявате, че FXCM има право да разчита на Вашия номер на сметка и/или парола, за да Ви идентифицира, и се съгласявате, че няма да разкривате тази информация на никого, който не е надлежно упълномощен от Вас.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

FXCM си запазва правото да прекрати Вашето използване на сайтовете на FXCM по всяко време, по всякаква причина, с или без причина и без предварително уведомление.

SEVERABILITY

Ако по някаква причина някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Уебсайта бъде счетена за невалидна или неприложима, тази разпоредба ще бъде приложена в максимално допустимата степен, а останалите разпоредби ще останат в пълна сила и действие.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИДИЧЕСКА ДЪРЖАВА

Настоящото ЛСКП и всички искове, произтичащи от и във връзка с настоящото ЛСКП, се уреждат от материалното право на Република Кипър и подлежат на изключителната юрисдикция на съдилищата в Република Кипър.