Политика за поверителност

Последна актуализация: 11 август 2023

Stratos Europe Limited (или "ние", "нас", "FXCM") зачита вашето право на неприкосновеност на личния живот. Настоящата Политика за поверителност ("Политика") се отнася за личната информация, която събираме чрез нашия уебсайт на адрес www.fxcm.com/bg/, както и чрез всички други свързани сайтове и приложения. Тази Политика не се прилага за уебсайтове, управлявани от други организации, филиали и други трети страни. Политиката се прилага и за личната информация, която събираме, когато използвате или взаимодействате с нашите услуги чрез кореспонденция, водена с нас по телефон, електронна поща или по друг начин. Политиката има за цел да ви информира за вида на информацията, която събираме, с кого я споделяме, за какво я използваме, как я пазим и какви са вашите права за защита на личните данни.

Когато споменаваме "електронна поща", този метод на комуникация означава всяко текстово, гласово, звуково или картинно съобщение, изпратено по обществена комуникационна мрежа, което може да бъде съхранено в мрежата или в крайното оборудване на получателя до момента на получаването му от получателя. Той включва методи като електронна поща и незабавни съобщения.

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно използването на вашата лична информация от наша страна, моля свържете се с нас.

Какво прави FXCM?

FXCM е доставчик на онлайн търговия с чуждестранна валута (FX), търговия със CFD и свързани с това услуги. FXCM се намира в Република Кипър и има партньори и филиали в най-големите финансови центрове в света. За повече информация относно FXCM, моля, вижте раздел "За FXCM" на нашия уебсайт.

Каква лична информация събира FXCM и защо?

Личната информация, която може да събираме за вас, най-общо се разделя на следните категории:

Информация, която предоставяте доброволно

Можете да ни предоставите своите данни за самоличност, данни за контакт, финансови данни и т.н. чрез попълване на формуляри или чрез кореспонденция с нас по пощата, по телефона, по електронна поща или по друг начин. Това включва лична информация, която предоставяте, когато:

 • кандидатствате за нашите продукти или услуги
 • създавате акаунт на нашия уебсайт
 • абонирате се за наши услуги/публикации или услуги/публикации на свързани трети страни
 • поискате да Ви бъдат изпратени маркетингови материали
 • да участвате в състезание, промоция или проучване
 • ни давате обратна връзка

В допълнение към горното, някои части на нашия уебсайт могат да ви помолят да предоставите лична информация доброволно (например, за да се абонирате за маркетингови съобщения от нас и/или да ни изпратите запитвания). Личната информация, която се иска да предоставите, и причините, поради които се иска да я предоставите, ще ви бъдат разяснени в момента, в който ви помолим да предоставите личната си информация.

Информация, която събираме автоматично

Когато посещавате нашия уебсайт, ние можем да събираме определена информация от вашето устройство. В някои държави, включително държави от Европейското икономическо пространство (ЕИП), тази информация може да се счита за лична информация съгласно приложимите закони за защита на данните.

По-конкретно информацията, която събираме автоматично, може да включва информация като вашия IP адрес, тип устройство, уникален идентификационен номер на устройството, тип браузър, широко географско местоположение (например местоположение на ниво държава или град) и друга техническа информация. Можем също така да събираме информация за това как вашето устройство взаимодейства с нашия уебсайт и имейли, включително страниците, до които се осъществява достъп, и връзките, върху които е щракнато.

Събирането на тази информация ни позволява да разберем по-добре посетителите, които идват на нашия уебсайт, откъде идват и какво съдържание на нашия уебсайт представлява интерес за тях. Използваме тази информация за вътрешни аналитични цели и за подобряване на качеството и уместността на нашия уебсайт за нашите посетители.

Част от тази информация може да се събира с помощта на бисквитки и подобни технологии за проследяване. За подробна информация относно бисквитките, които използваме, и целите, за които ги използваме, вижте нашата Политика за бисквитките.

Информация, която получаваме от трети страни или публично достъпни източници

От време на време може да получаваме лична информация за вас от източници на трети страни, но само когато сме проверили, че тези трети страни имат вашето съгласие или по друг начин са законно упълномощени или задължени да ни разкриват вашата лична информация.

Използваме информацията, която получаваме от тези трети страни, за да подобрим услугите, които Ви предоставяме, като например предоставяне на курирано съдържание, което е свързано с услугите, които Ви предоставяме, или с теми, от които се интересувате.

С кого FXCM споделя личната ми информация?

Можем да разкрием вашата лична информация на следните категории получатели:

 • на нашите дружества от групата, трети страни доставчици на услуги и партньори, които ни предоставят услуги за обработка на данни (например, за да подпомогнат доставката, да осигурят функционалност или да помогнат за повишаване на сигурността на нашия уебсайт), или които по друг начин обработват лична информация за целите, описани в настоящата Политика за поверителност или за които сте уведомени, когато събираме Вашата лична информация.
 • на всеки компетентен правоприлагащ орган, регулаторен орган, правителствена агенция, съд или друга трета страна, когато считаме, че разкриването е необходимо (i) като въпрос на приложимото законодателство или разпоредби, (ii) за упражняване, установяване или защита на нашите законни права, или (iii) за защита на Вашите жизнени интереси или тези на друго лице.
 • на потенциален купувач (и неговите агенти и консултанти) във връзка с предложена покупка, сливане или придобиване на която и да е част от нашия бизнес, при условие че информираме купувача, че трябва да използва вашата лична информация само за целите, разкрити в настоящата Политика за поверителност.
 • на всяко друго лице с Вашето съгласие за разкриването.

Правно основание за обработка на лична информация

Нашето правно основание за събиране и използване на описаната по-горе лична информация ще зависи от съответната лична информация и от конкретния контекст, в който я събираме.

Обикновено обаче ще събираме лична информация от Вас само когато имаме Вашето съгласие за това, когато личната информация ни е необходима за изпълнение на договор с Вас или когато обработката е в наш легитимен интерес и няма преимущество пред Вашите интереси за защита на данните или основните Ви права и свободи. В някои случаи може да имаме и законово задължение да събираме лична информация от Вас или по друг начин да се нуждаем от личната информация, за да защитим жизненоважни интереси.

Ако поискаме от Вас да предоставите лична информация, за да спазим законово изискване или за да изпълним договор с Вас, ще изясним това в съответния момент и ще Ви уведомим дали предоставянето на личната Ви информация е задължително или не (както и за възможните последици, ако не предоставите личната си информация).

По подобен начин, ако събираме и използваме Вашата лична информация въз основа на нашите легитимни интереси (или тези на трета страна), ще Ви разясним в съответния момент какви са тези легитимни интереси.

Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителна информация относно законното основание, въз основа на което събираме и използваме вашата лична информация, моля свържете се с нас.

Цел, за която ще използваме вашата лична информация

Обслужване на клиенти

Тип на данни : Самоличност, данни за контакт, национален идентификатор, социално-демографски данни, данни за транзакции, финансови данни, данни за договори, документални данни, комуникация с вас

ЦЕЛ

Подготвяне на информацията за вас като нов клиент
Настройване и предоставяне на достъп до Вашата сметка за търговия
Доставяне на нашите продукти и услуги
Улесняване на вашите тегления, депозити и прехвърляне на средства
Отговаряне на вашите запитвания чрез чат, електронна поща и телефон

Правно основание

( за обработка, включваща основи на легитимен интерес )
Изпълнение на договор с вас (клиента)

Администриране на нашите операции и бизнес

Тип на данни : Данни за транзакции, финансови данни, договорни данни, технически данни, данни за местоположението, данни за използването

ЦЕЛ

Управление на рисковата експозиция и финансовата ни позиция
Стресово тестване на нашите системи и контроли
Преглед и подобряване на нашите процеси
Провеждане на одити
За събиране и възстановяване на парични средства, които ни се дължат
Тестване на нови продукти и услуги
Установяване на взаимоотношения с други дружества, които ви предоставят услуги, и оказване на съдействие при администрирането на техните операции и бизнес, за целите, включени тук

Правно основание

( за обработка, включваща основи на легитимен интерес )
Изпълнение на договор с вас (клиента)
Законово задължение
Легитимен интерес
- Спазване на правилата и указанията на регулаторните органи
- Да бъдем ефективни в начина, по който извършваме нашата дейност
- Да бъдем иновативни и да разработваме нови продукти, съобразени с нуждите на нашите клиенти

Управление на риска, предотвратяване на финансови престъпления, реагиране на регулаторни изисквания и правни претенции

Тип на данни : Транзакционни, финансови, данни за самоличност

ЦЕЛ

Да разкрива, разследва, докладва и да се стреми да предотвратява финансови престъпления
За да управляваме риска за нас и нашите клиенти
За да се съобразяваме с приложимите закони и разпоредби
Да отговаря на жалби и да се стреми да ги разрешава
Оценка на вашия профил преди и по време на взаимоотношенията ни с вас
Предоставяне на информация на регулаторни органи, когато това е необходимо за целите на разследването

Правно Основание

( за обработка, включваща основи на легитимен интерес )
Обществен интерес, който е определен в закона
Законово задължение
Легитимен интерес
- Спазване на правилата и указанията на регулаторните органи
- За предотвратяване на измами, изпиране на пари, финансови престъпления и защита на обществения интерес

Маркетинг

Тип на данни : Контакти, съгласия, местоположение, технически данни, поведенчески данни, комуникации

Цел

Разработване и осъществяване на маркетингови дейности
За предоставяне на съвети или насоки относно нашите продукти и услуги

Правно основание

( за обработка, включваща основи на легитимен интерес )
Съгласие
Легитимен интерес
- Да научим и разберем какви са нуждите на нашите клиенти
- За да бъдем иновативни и да разработваме нови продукти
- Да проучват нови пазарни сегменти и да разработват продукти, които ги интересуват

Как FXCM пази личната ми информация?

Ние използваме подходящи технически и организационни мерки за защита на личната информация, която събираме и обработваме за вас. Мерките, които използваме, са предназначени да осигурят ниво на сигурност, съответстващо на риска от обработката на Вашата лична информация.По-специално, ние:

 • съхраняваме личната информация в сигурни помещения, а когато информацията се съхранява в електронен вид - на сигурни сървъри.
 • Използваме криптирани връзки за предаване, когато можем.
 • Използваме други предпазни мерки, като например защитни стени, системи за удостоверяване (напр. пароли) и механизми за контрол на достъпа, за да контролираме неоторизирания достъп до системите и данните.
 • Редовно преглеждаме нашите практики за събиране, съхранение и обработка на информация, включително мерките за физическа сигурност, за да се предпазим от неоторизиран достъп до системите.
 • Ограничаване на достъпа до лична информация до нашите служители, изпълнители и агенти, които трябва да знаят тази информация, за да я обработват за нас, и които са обект на строги договорни задължения за поверителност. FXCM може да наложи дисциплинарно наказание или да уволни лица, които злонамерено се сдобиват с информация, без да имат право на достъп до нея.

Предпочитания за бисквитки

Някои от "бисквитките", които FXCM задава, когато посещавате някой от нашите уебсайтове, са от съществено значение за работната функционалност на сайта. Без тези бисквитки няма да можете да чатите онлайн, да попълните заявление за търговия или да депозирате средства. Бисквитките за ефективност са друг вид бисквитки, които FXCM използва, за да ви осигури по-добро потребителско изживяване и да подобри начина на представяне на съдържанието на нашия уебсайт. Маркетинговите бисквитки обикновено се задават и от рекламни мрежи на трети страни, за да се гарантира, че ви предоставяме таргетирани реклами, които са по-подходящи за вас и вашите интереси. Ако не желаете да получавате незадължителни бисквитки, можете да управлявате предпочитанията си тук.

Международни трансфери на данни

При спазване на определени условия можем да прехвърлим вашата лична информация на трета страна в държави извън ЕИП за по-нататъшна обработка в съответствие с целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. При тези обстоятелства, както се изисква от приложимото законодателство, ние ще гарантираме, че правата ви на неприкосновеност на личния живот са адекватно защитени чрез подходящи технически, организационни, договорни или други законни средства. Те включват въвеждане на споразумения за прехвърляне на данни за прехвърляне на лична информация между дружествата от нашата група, които изискват от всички дружества от групата да защитават личната информация, която обработват от ЕИП, в съответствие със законодателството на Европейския съюз за защита на данните. Приложили сме подобни подходящи предпазни мерки с нашите трети страни доставчици на услуги и партньори и при поискване може да бъде предоставена допълнителна информация.

Запазване на данни

Вашата лична информация ще бъде съхранявана толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите, посочени в тази Политика за поверителност (освен ако законът не изисква по-дълго съхранение). Въпреки това няма да съхраняваме никаква Ваша лична информация след този период, а съхраняването на Вашата лична информация ще подлежи на периодичен преглед. Можем да съхраняваме анонимизирана форма на Вашата лична информация, която вече няма да се отнася до Вас без ограничение във времето, доколкото имаме легитимен и легитимен интерес да го направим.

Автоматизирано вземане на решения

В някои случаи използването на Вашата лична информация от наша страна може да доведе до вземане на автоматизирани решения (включително профилиране), които Ви засягат законово или по подобен начин Ви засягат значително.

Автоматизираните решения означават, че решение, отнасящо се до вас, се взема автоматично въз основа на компютърно определяне (с помощта на софтуерни алгоритми), без да се извършва наш човешки преглед.

Автоматизирани решения вземаме при откриване на сметка, когато проверяваме дали предлаганите продукти или услуги са подходящи за вас въз основа на информацията, която ни предоставяте. Например можем да използваме информация за финансовото ви състояние или социално-демографска информация, за да преценим дали сте подходящи и дали разбирате риска, свързан с търговията с нашите продукти.

Когато вземаме автоматизирано решение за вас, имате право да оспорите решението, да изразите своята гледна точка и да поискате преразглеждане на решението от човек. Можете да упражните това право, като се свържете с нас на адрес dataprotection@fxcm.com. Моля, имайте предвид, че може да се наложи да докажете самоличността си, за да можем да ви обслужим.

Вашите права за защита на данните

При спазване на определени условия законът за защита на данните предоставя на физическите лица права, включително правото на: достъп, коригиране, оттегляне на съгласието, изтриване, ограничаване, транспортиране и възразяване срещу обработването на тяхната лична информация. Физическите лица имат също така право да подадат жалба до съответния орган за защита на информацията, ако смятат, че личната им информация не се обработва в съответствие със закона. Допълнителна информация за вашите права е изложена по-долу:

 • Право да получите копие от личната си информация. Имате право да получите копие от личната информация, която съхраняваме за вас.
 • Право на коригиране. Можете да поискате от нас да коригираме всяка неточна и/или да допълним всяка непълна лична информация. След това ще коригираме записите си и ще уведомим всички трети страни, на които тази лична информация може да е била предадена, както е описано по-горе.
 • Право на преносимост на данните. Можете да поискате копие от цялата лична информация, която сте ни предоставили, след което ние ще предадем тези данни на друг администратор на данни по Ваш избор.
 • Право на отказ от маркетингови съобщения. Можете да упражните това право, като кликнете върху линка "отписване" или "отказване" в маркетинговите имейли, които ви изпращаме.
 • Право да оттеглите съгласието си. Можете да оттеглите съгласието си за обработване на личната ви информация по всяко време. Такова оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработката въз основа на предишното ви съгласие. Моля, имайте предвид, че ако оттеглите съгласието си, може да не успеете да се възползвате от някои функции на услугата, за които обработката на личната ви информация е от съществено значение.
 • Право на възражение срещу обработката. Можете да поискате да спрем обработката на Вашата лична информация. Моля, имайте предвид, че е възможно да не можете да се възползвате от някои функции на услугата, за които обработката на личната ви информация е от съществено значение.
 • Право на изтриване. Можете да поискате да изтрием Вашата лична информация и ние ще се съобразим с това, освен ако няма законна причина да не го направим.
 • Вашето право да подадете жалба до надзорния орган. Предлагаме ви да се свържете с нас по всякакви въпроси или ако имате оплакване във връзка с начина, по който обработваме вашата лична информация. Въпреки това имате право да се свържете директно със съответния надзорен орган. За да се свържете с Kомисаря за защита на личните данни в Кипър, моля, посетете следния уебсайт за инструкции. Като алтернатива можете да се свържете с органа на държавата, в която пребивавате. Моля, намерете допълнителни подробности тук.

Ако желаете да упражните някое от тези права, моля, свържете се с нас на dataprotection@fxcm.com. Моля, имайте предвид, че може да се наложи да докажете самоличността си, за да ви обслужим. Отговаряме на всички искания, които получаваме от лица, желаещи да упражнят правата си за защита на данните, в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

Актуализации на тази Политика за поверителност

Възможно е да актуализираме тази Политика от време на време в отговор на променящи се правни, технически или бизнес промени. Когато актуализираме Политиката си, ще предприемем подходящи мерки, за да ви информираме, в съответствие със значимостта на промените, които правим.

Можете да видите кога е била актуализирана тази Политика, като проверите датата "Последна актуализация", показана в горната част на тази Политика.

Как да се свържете с нас

Въпроси, коментари и искания относно вашите данни или тази политика за поверителност са добре дошли и трябва да бъдат адресирани до нас в писмен вид на адрес:
DOMS Assets Business Centre, 33 Neas Engomis Street, 2409 Engomi, Никозия, Кипър или изпратете имейл до dataprotection@fxcm.com.
Stratos Europe Limited контролира вашата лична информация.