Общи бизнес условия

Когато определяте датите на влизане в сила на Условията за работа, моля, прегледайте таблицата по-долу. В FXCM Условията за работа влизат в сила на два етапа. Новите сметки са първите, за които се прилагат актуализираните условия, следвани от притежателите на съществуващи сметки.

ТЕКУЩИ БИЗНЕС УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКИ

Оповестяване
1

Отнася се за всички сметки, открити на или след 13 август 2021 г. (Сметките, открити преди 13 август 2021 г., ще бъдат предмет на тези условия от 12 септември 2021 г.)

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)