Закон за спазване на данъчното законодателство при откриване на сметки в чужбина

Какво е FATCA?

FATCA е съкращение на Закона за спазване на данъчното законодателство при чуждестранни сметки (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA). Беше подписан през 2010 г. като част от Закона за стимулиране на наемането за възстановяване на заетостта (HIRE, на аглийски език).

Съгласно разпоредбите на FATCA чуждестранните финансови институции (ЧФИ) трябва да докладват на IRS информация за финансови сметки, притежавани от американски данъкоплатци или от чуждестранни компании, в които американските данъкоплатци притежават значителен дял от собствеността.

Как FATCA се отразява на FXCM и нейните клиенти?

За да бъде в съответствие с изискванията на FATCA, FXCM трябва да регистрира собствените си PFFs в IRS. Освен това разпоредбите на FATCA изискват от FXCM да прегледа съществуващите процеси за включване и удържане на средства и да ги усъвършенства, за да са в съответствие с разпоредбите.

Като част от усъвършенствания процес на приемане на клиенти, може да бъде поискана допълнителна документация за клиенти, които притежават сметки във FXCM. Например, на FXCM може да се наложи да изиска данъчни формуляри (т.е. документи от сериите W9/W8), както от нови, така и от съществуващи титуляри на сметки, за да идентифицира и докладва данъчната класификация на клиента.

В кои случаи е необходимо да представя на FXCM формуляр W-9/W8-BEN/W8-BEN-E?

За да определи дали е приложимо удържане на данъци, FXCM трябва да удостовери местожителството на титулярите на сметки. Например, ако сметката се държи от лице, което не е гражданин на САЩ или не е регистрирано в САЩ като търговско дружество, FXCM може да изиска удостоверение за чуждестранен статут, като формуляр W8-BEN или W8-BEN-E за сметката. По подобен начин, ако сметката е собственост на гражданин на САЩ, чужденец, пребиваващ в САЩ, или юридическо лице от САЩ, от титуляря на сметката се изисква да удостовери своя данъчен статут чрез попълване на формуляр W-9 или еквивалентен.

Как ще разбера какъв формуляр да попълня?

Гражданите на САЩ или юридическите лица могат да попълнят формуляр W-9.Инструкциите за физически или юридически лица, които не са граждани на САЩ,, могат да бъдат намерени подробно тук, а по-долу са описани най-общо за ваше улеснение:

  • W-8BEN - физическо лице, което не е гражданин на САЩ (освен ако лицето не попада в класификацията по-долу)
  • W-8BEN-E - дружество, което не е инкорпорирано в САЩ (освен ако дружеството не попада в класификацията по-долу)
  • W-8ECI - лице, което не е американски гражданин, което твърди, че доходът е ефективно свързан с извършването на търговска или стопанска дейност в Съединените щати
  • W-8IMY - неамерикански посредник, неамериканско „flow-through" дружество или неамерикански тръст.
  • W-8EXP - неамериканско правителство, международни организации, емитиращи централни банки извън САЩ, освободени от данъци организации извън САЩ, частни фондации извън САЩ или правителства на американски владения.

Представеното по-горе изложение не е изчерпателно и не се гарантира от FXCM за неговата пълнота или точност. За съдействие при избора и попълването на приложимата за вас данъчна форма, моля, консултирайте се с квалифициран данъчен специалист.

Ще удържи ли FXCM данъци от моята сметка?

Съгласно новите разпоредби на FATCA плащанията, подлежащи на удържане при източника, не включват валутни плащания. Въпреки че печалбите от договори за чуждестранна валута обикновено се отчитат пред данъчната служба като брутни постъпления, регламентите на FATCA изглежда се прилагат за постъпления от продажба или разпореждане с имущество, което може да носи лихви или дивиденти от източници в Съединените щати. FXCM може да удържа от сумите, еквивалентни на дивиденти, които получавате от CFD инвестиции, в зависимост от тяхната специфика. Трябва да се отбележи, че това може да се промени, ако разпоредбите на FATCA бъдат изменени или ревизирани. Моля, консултирайте се с квалифициран данъчен специалист за допълнителна помощ.

Какво представлява междуправителственото споразумение или IGA?

Междуправителственото споразумение (IGA) е двустранно споразумение между правителството на САЩ и данъчния орган на дадена държава, което улеснява спазването на FATCA. Повече от 100 държави са сключили IGA с правителството на САЩ.

  • В държавите с Модел 1 IGА, FFIs ще спазват изискванията на местното законодателство и ще се отчитат пред местния данъчен орган; на свой ред местният данъчен орган ще обменя информация с IRS.
  • В държавите с Модел 2 IGA, FFIs ще спазват изискванията на местното законодателство, за да сключват споразумения и да се отчитат директно пред IRS.

Къде мога да намеря повече информация за FATCA?

Уебсайтът на IRS предлага допълнителна информация относно спазването на FATCA. Можете също така да се обърнете към уебсайта на Министерството на финансите на САЩ за допълнителна информация относно IGA.

Оповестяване

Препратки: Тази информация е само за справка и разчитането на съдържащата се в нея информация не е алтернатива на правен съвет от адвокат или друг професионален доставчик на правни услуги. Специфичните въпроси следва да бъдат отправени към външен адвокат. FXCM не поема отговорност за грешки, неточности или пропуски; не гарантира точността, пълнотата на информацията, текста, графиките, връзките или други елементи, съдържащи се в тези материали. FXCM не поема отговорност за каквито и да било загуби, щети, включително, но не само, за пропуснати ползи, които могат да възникнат пряко или косвено от използването или разчитането на съдържащата се тук информация.