Често задавани въпроси за CRS

Какво е CRS?

CRS е съкращение от Common Reporting Standard (Общ стандарт за отчитане). Това е ново изискване за събиране на информация и докладване за финансовите институции в участващите държави, за да се подпомогне борбата с укриването на данъци и да се защити целостта на данъчните системи

Кои държави участват в CRS?

Пълният списък на държавите, участващи в CRS, можете да намерите тук.

Кой подлежи на докладване?

CRS се стреми да установи местожителството за данъчни цели на клиентите. Съгласно CRS финансовите институции са длъжни да идентифицират клиенти, чието местожителство за данъчни цели изглежда извън страната, в която притежават сметки и продукти, и да докладват определена информация на местния ни данъчен орган. След това те могат да споделят тази информация с данъчния орган, към който кореспондира вашето местожителство за данъчни цели.

Защо FXCM ви пита за вашата юрисдикция(и) относно местожителството за данъчни цели?

В съответствие с CRS данъчните органи изискват от финансовите институции като FXCM да събират и докладват определена информация, свързана с данъчния статут на клиентите им.

Ако откриете нова сметка за търговия, търгувате с нови финансови продукти или промените обстоятелствата си по някакъв начин, може да поискаме от Вас да удостоверите редица данни за себе си. Този процес се нарича "самоудостоверяване" и ние сме длъжни да събираме тази информация съгласно CRS.

Каква информация FXCM може да поиска от вас да предоставите

В съответствие с изискванията на CRS FXCM може да поиска от вас да предоставите вашите: (неизчерпателен списък)

  • Име
  • Място на раждане (за физически лица и управляващи лица)
  • Дата на раждане (за физически лица и управляващи лица)
  • Държава(и) за местижитеслтво за данъчни цели
  • Идентификационен(и) номер(а) на данъкоплатеца
  • Място на регистрация/инкорпориране (за търговски дружества)
  • Вид на образуванието (за търговски дружества)

Какво е TIN?

Идентификационни номера на данъкоплатеца Вашият идентификационен номер на данъкоплатеца (TIN) е уникална комбинация от букви и/или цифри, предоставени на вас/на вашето дружество. Някои държави не издават TIN, но могат да разчитат на други издадени номера, като например номера на социалното осигуряване/националната застраховка или регистрационни номера на дружества за юридически лица. Може да се наложи да ги предоставите, ако бъдат поискани. OECD е публикувала списък на приемливите формати за идентификационен номер на данъкоплатеца (TIN) и техните алтернативи, който можете да намерите тук.

Как се определя местожителството за данъчни цели?

Това зависи от мястото, където живеете, и от обстоятелствата, при които живеете. Моля, свържете се с професионален данъчен консултант или проверете уебсайта на OECD за повече информация относно определянето на местожителството ви за данъчни цели, тъй като FXCM не може да предоставя данъчни съвети.

Информацията, която ми беше поискана във формулярите, е подобна на информацията, която ми беше поискана съгласно FATCA. Защо това е различно?

Дори ако вече сте предоставили информация съгласно Закон за спазване на данъчното законодателство при откриване на сметки в чужбина (FATCA) на правителството на Съединените щати, може да се наложи да предоставите допълнителна информация за CRS, тъй като това са различни разпоредби с различни изисквания.

FATCA е закон на САЩ и изисква от финансовите институции да идентифицират американските лица и да докладват в съответствие с местните FATCA разпоредби, въз основа на гражданството. CRS изисква от финансовите институции да идентифицират местожителството за данъчни цели на всички наши клиенти и в повечето случаи да докладват информация за клиенти, които имат местожителство за данъчни цели извън страната/юрисдикцията, в която държат сметките си.

Живея в същата държава/юрисдикция, в която плащам данъци, така че защо трябва да предоставям тези данни на FXCM?

Съгласно CRS, FXCM са законово задължени да установят местожителството за данъчни цели на всички наши клиенти, дори ако местожителство Ви за данъчни цели е в същата държава/юрисдикция, в която държите сметката си.

Колко често ще трябва да предоставям тази информация?

След като FXCM разполага с валидна самосертификация в досието си, ще бъдете помолени да попълните нова само когато актуализирате определена информация по сметката си или смятаме, че вашият статут на отчетност може да се е променил.

Предоставих на FXCM моите данни. Защо FXCM ме пита за допълнителни документи?

FXCM е задължена по закон да провери данните, които сте предоставили като част от самосертификацията си. Възможно е да поискаме от Вас някои доказателства за Вашето местожителство за данъчни цели, декларирано в самосертификацията Ви.

Ще спазва ли FXCM поверителността на данните ми?

FXCM зачита правото на всеки човек на неприкосновеност на личния живот. Ние ценим отношенията си с вас и се гордеем, че поддържаме лоялност и уважение към всеки отделен клиент; цялата лична информация, събрана от FXCM, е защитена при строги мерки за сигурност. Ще разкрием вашата информация на съответните данъчни органи само ако това се изисква по закон.

Къде мога да намеря допълнителна информация и съвети?

За допълнителна информация относно вашето местожителство за данъчни цели, моля, направете справка с правилата, уреждащи местожителството за данъчни цели, които са публикувани от всеки национален данъчен орган. Можете също така да научите повече на портала за автоматичен обмен на информация на OECD.

Оповестяване

Препратки: Тази информация е само за справка и разчитането на съдържащата се в нея информация не е алтернатива на правен съвет от адвокат или друг професионален доставчик на правни услуги. Специфичните въпроси следва да бъдат отправени към външен адвокат. FXCM не поема отговорност за грешки, неточности или пропуски; не гарантира точността, пълнотата на информацията, текста, графиките, връзките или други елементи, съдържащи се в тези материали. FXCM не поема отговорност за каквито и да било загуби, щети, включително, но не само, за пропуснати ползи, които могат да възникнат пряко или косвено от използването или разчитането на съдържащата се тук информация.