Корелацията на Nasdaq с реалните лихвени проценти е олицетворение на настоящото напрежение на пазарите, свързано с риска


Източник: www.tradingview.com

Разглеждайки седмичния времеви диапазон, CFD върху Nasdaq на FXCM, NAS100, показва спад (горна графика), тъй като реалният лихвен процент поскъпва (средна графика). С увеличаването на риска капиталът ще се завърти от рисковия актив към по-безопасна инвестиция, носеща доход. Освен това изискваната норма на възвръщаемост на NAS100 се е увеличила, а настоящата му стойност се е коригирала надолу

Този механизъм е довел до устойчива обратна връзка между NAS100 и реалния лихвен процент, показана с коефициент на корелация -0,83. Тази връзка създава интересна дневна времева рамка:

Източник: www.tradingview.com

Като се има предвид седмичният корелационен коефициент, отбелязваме, че дневният NAS100 показва странична консолидация (възможен клин), тъй като реалната доходност очертава потенциален модел на флаг (долната графика). Това са модели на продължение, което означава, че ако бъдат завършени, инструментите ще продължат да се движат в съответствие с предишната ценова посока.

По наше мнение пробивът зависи от реалната доходност над NAS100. Т.е. ако пазарът трябва да дисконтира по-нататъшното затягане, това би трябвало да се отрази в пробив на реалния лихвен процент и завършване на флаговия модел. Настоящите странични модели съпътстват пазарната нерешителност по отношение на размера на следващото повишение, който се колебае между 75 и 100 б.т. Настоящата вероятност е 70% за 75 б.т. Последващите пробиви или понижения ще помогнат да се определи дали и кога пазарните очаквания ще се променят.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати