Увеличението на лихвения процент на ФЕД допринася за неблагоприятните фактори

Въведение

Вчера Фед започна цикъла си на повишаване на лихвените проценти, като повиши лихвения процент по федералните фондове с 25 б.т. Освен това те прогнозираха още шест лихвени проценти за 2022 г. Точковият график потвърждава агресивните очаквания за повишения:


Източник: Резюме на икономическите прогнози - 16 март 2022 г.

Средните прогнози за периода до 2024 г. са следните:
- 2022 - 1.9%
- 2023/2024 г. - 2,9 % (пик)
- Дългосрочен период - Умерен

Един от аргументите е, че Фед е изостанал от кривата и е допринесъл за високия темп на инфлация от 7,9%. Предвид геополитическите опасения обаче повишението с 50 б.т. може да е допринесло за настоящата несигурност, като Фед се спря на 25 б.т. Отбелязваме, че президентът на Фед в Сейнт Луис Джеймс Булард изрази несъгласие, като искаше увеличение с 50 б.т. В изявлението се посочваше също, че "[к]омитетът очаква да започне да намалява притежаваните от него съкровищни ценни книжа, дългови ценни книжа на агенции и ценни книжа, обезпечени с ипотеки на агенции, на предстоящо заседание" (policy statement). Това намаляване на ликвидността може да започне през май и се счита за допълнителен принос към затягането на политиката.

Прогноза за по-нисък БВП, но по-висока инфлация

След като публикува последните си прогнози през декември, Фед значително понижи прогнозата си за растежа на БВП за 2022 г. Промяната в реалния БВП е на равнище 2,8% през тази година вместо предишните 4%. Прогнозите за 2023 г. и 2024 г. остават некоригирани

В изявлението на FOMC се признават човешките и икономическите жертви на руската инвазия в Украйна. В него се посочва: "[н]ахлуването на Русия в Украйна причинява огромни човешки и икономически трудности. Последиците за американската икономика са твърде несигурни, но в краткосрочен план инвазията и свързаните с нея събития вероятно ще създадат допълнителен натиск за повишаване на инфлацията и ще натежат върху икономическата активност" (policy statement)

Важно е да се отбележи, че базисната PCE инфлация е коригирана по-високо за 2022 г. и възлиза на 4,1% (декемврийската прогноза беше за 2,7%). Фед промени и стойностите за 2023 г. и 2024 г. съответно на 2,6% (2,3%) и 2,3% (2,1%).

Изискваната от инвеститорите норма на възвръщаемост е в процес на промяна

Като се имат предвид характеристиките на стойността на парите във времето, присъщи на финансовите пазари, повишаването на лихвените проценти и свързаната с тях премия за геополитически риск в момента са в движение. За тази цел изискваната от инвеститорите норма на възвръщаемост (r) вероятно се е увеличила. Нещо повече, като се има предвид агресивният характер на графика на Фед за повишаване на лихвите, вероятността r да се разшири още повече е благоприятна. Това усилване вероятно ще засили насрещните ветрове, действащи срещу настоящата стойност на рисковите ценни книжа.

Изравняващата се крива на доходността

По-долу е представена кривата на доходност 10-2. Повишението с 25 б.т. я доближи до инверсия. Сегашната разлика между тях е само 22 б.т. Той създава резерви за по-високи лихвени проценти в късия край; по-дългосрочните бележки обаче будят безпокойство. Пазарните участници не ротират капитала от облигациите с темп, който ще доведе до стръмно изкривяване на кривата. Тази липса на действия предполага, че горепосочената норма на възвръщаемост може да бъде привлекателна само при по-ниски рискови пазарни цени. По този начин инвеститорите са доволни да запазят дългите си позиции в облигации с фиксиран доход. Т.е. настоящите очаквания и перспективи в по-дългосрочен план не са оптимистични


Източник: www.tradingview.com

Заключение

В съобщението си Фед беше "ястреб", което вероятно ще създаде натиск върху настоящите стойности, тъй като r се адаптира. Въпреки това то може да подкрепи зелената валута, особено ако бъдещите срещи осигурят по-голямо ястребово отношение и допълнителни възходящи ревизии

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}