Оценката на AAPL може да подскаже, че акциите се търгуват със значителна отстъпка от вътрешната стойност

В зависимост от предположенията, AAPL може да се счита за подценена при текущата си пазарна цена от 143,78 USD на акция. Освен това от 2013 г. насам средният темп на нарастване на дивидента на акция на AAPL е 9,57%, като DPS за 2021 г. е 0,85 щ.д.

Понастоящем бета коефициентът на акциите е 1,19, а според Statista средната пазарна рискова премия за САЩ от 2011 г. до 2021 г. е 5,5%. Като се има предвид настоящата загриженост за стагфлация, добавяме 0,5% като допълнителна рискова премия и приемаме 6% като пазарна рискова премия за акции. И накрая, ще използваме 2,80 % като подходяща безрискова лихва, като се има предвид доходността на 10-годишните облигации в САЩ. Използвайки CAPM, получаваме изискуема възвръщаемост на собствения капитал от 9,94 %.

Използване на модел за дисконтиране на дивиденти:
1. Приложихме ръста на дивидентите от 9,57% към 0,85 и го екстраполирахме до 2025 г.
2. След това използвахме модела на Гордън, за да изведем крайната стойност за периодите извън прогнозата, при среден ръст на дивидентите от 9,57%.
3. Накрая, дисконтирахме тези стойности към настоящето, като получихме вътрешна стойност от 228,94 USD на акция.

Това изчисление означава, че AAPL се търгува със значителна отстъпка от фундаменталната си стойност. Все пак отбелязваме, че моделът е изключително чувствителен към нашите предположения. Това, че сега изглежда евтино, не означава, че няма да стане още по-евтино.

Защо да търгувате с акции с FXCM?

  • $0.00 Комисионна*
  • Мини акции - търговия с фракционни акции с минимални размери на търговията от 1/10 от акция.
  • Ниски изисквания за маржин

Разгледайте седмичната графика на AAPL:

Източник: www.tradingview.com

Тази графика може да помогне за определяне на времето, като се има предвид предполагаемата отстъпка. Поради това добавихме хистограма MACD към седмичната графика. Хистограмата на MACD с тик нагоре (червена прекъсната вертикала), след което преминава в положителна посока (черна елипса), предполага поскъпване на цената. Тик нагоре без положително пресичане е по-малко надежден

MACD все още не се е покачил или пресекъл положително. Тази липса на технически напредък ни дава основание да спрем

Справка:
[www.statista.com](https://www.statista.com/statistics/664840/average-market-risk-premium-usa/#:~:text=Средната%20пазарна%20рискова%20премия,и%205.7%20процента%20от%202011 г.)

Снимка от Pexels от Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor joined FXCM in October 2017 as a Senior Market Specialist. He is a certified FMVA® and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa. Russell is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom. With over 20 years of financial markets experience, his analysis is of a high standard and quality.

Оповестяване
*

При изпълнение на сделките на клиентите FXCM може да бъде компенсирана по няколко начина, които включват, но не се ограничават до: спред, начисляване на комисиони при отваряне и затваряне на сделка, добавяне на надбавка към роловър и др. Ценообразуването на базата на комисиони е приложимо за сметките на Активен търговец.

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.

Цифрите се отнасят до миналото и миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}