Как можем да помогнем?

Къде мога да наблюдавам наличния си маржин в Trading Station?

Колоната за разполагаем маржин в прозореца със сметки в Trading Station показва размера на средствата, които са останали в сметката ви, за да откривате нови позиции или да се предпазвате от загуби. Има две неща, които могат да намалят използваемия ви маржин: отварянето на нови позиции и понасянето на загуби по съществуващи отворени позиции.

Ако използваемият маржин достигне 0 USD, се задейства margin call поради недостатъчни средства за поддържане на някоя от отворените позиции.

Trading station показва колко маржин е бил заделен за съществуващите отворени позиции. Информацията се намира в прозореца "Сметки" в колоната, озаглавена "Usd Mr" (Използван маржин).

FXCM VIDEO LIBRARY{.cb-video.cboxElement}

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}