Как можем да помогнем?

Какво е пип?

Думата "ПИП" означава процент в точка. Във форекс пипсът е това, което бихте считали за "точка" за изчисляване на печалбите и загубите.

В Trading Station можете да видите стойността на пипса за всяка ваша сделка, когато въвеждате пазарна или входна поръчка.

В полето Amount (K) (Сума (К)) ще видите "Per pip" (За пип). Това ще бъде стойността на пипса във вашата основна валута.

За повечето валутни двойки мястото на "пипса" е четвъртият знак след десетичната запетая. В този пример, ако GBP/USD се премести от 1,42279 на 1,42289, ще сте спечелили или загубили един пипс, в зависимост от това дали сте дълги или къси. Сумата, която този пипс струва, зависи от размера на лота, който сте открили.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}