Как можем да помогнем?

Ребалансиране на кошницата от акции

Възможно е да се наложи ребалансиране на кошниците от акции, когато някой от компонентите на кошницата има определени корпоративни действия, като например, но не само, делистване, разделяне на акции и отделяне.

Освен това поради вътрешни съображения за ликвидност или ценообразуване или ако даден компонент е спаднал с 90% спрямо началния курс, FXCM може да реши да премахне компонента и да ребалансира кошницата.

  • Кошницата ще бъде настроена на "само за затваряне" малко преди датата на ребалансиране
  • Клиентите могат да управляват съществуващите си отворени позиции, но не могат да добавят нови експозиции.
  • Всички позиции и чакащи поръчки ще бъдат ликвидирани/премахнати преди затварянето на пазара на датата, която FXCM определи.
  • FXCM се стреми да отвори отново пазара за търговия след ребалансирането и/или когато пазарните условия го позволяват.
  • В някои случаи FXCM може да реши да смени компонент 1-1 за друг продукт, като в този случай ценообразуването няма да бъде спряно и позициите няма да бъдат ликвидирани. Въпреки това всички притежатели на отворени позиции ще бъдат уведомени и ще им бъде дадена възможност да затворят позицията си преди смяната на компонента.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}