Как можем да помогнем?

AU Shares

Базовите акции за AU Shares се търгуват на ASX. Те могат да бъдат идентифицирани чрез .au в края на тикер символа.

**Часове за търговия (GMT)**

Моля, [**кликнете тук**][1] за часовете за търговия

Моля, обърнете внимание, че часовете могат да се променят в зависимост от лятното часово време. Всички празнични часове ще бъдат публикувани [**тук**][2].

**Спред**

AU Shares имат променлив спред, който ще се разширява и стеснява в зависимост от пазарните условия.

**Максимален размер на договора**

Максималният брой договори за едно кликване (сделка) за AU Shares е 10 000.

**Брой договори на FXCM за една акция**

в момента 10 договора FXCM AU shares се равняват на 1 акция.

**Минимална цена на пипса (стойност)**

AU Shares имат минимална стойност от 0,001 AUD на пип за договор (стойността на пип ще бъде различна, ако сметката ви е деноминирана в друга валута. Моля, вижте прозореца Simple Dealing Rates в Trading Station за тази стойност).

Местоположението на пипа е показано по-долу. Всяко движение на цената от 0,01 на AU Share е 1 пипс.

**Изисквания за марж**

Изискванията за маржин на AU Shares се актуализират ежедневно по време на затварянето на пазара.

AU Shares са с ливъридж 5:1 и новото изискване за маржин ще бъде еквивалентно на 1/5 от условната стойност на 1 договор в 17:00 ч. EST.

Например, ако курсът на дадена акция е 200,00 по време на пазарната пауза, маржин изискването за един договор ще бъде актуализирано на 4 AUD.

Моля, проверете страницата [информация за маржина][3] за подробности относно целевите маржин % за всеки инструмент.

**Овърнайт финансиране/дивиденти/задържане на средства**

AU Shares имат разходи за финансиране (Роловър).

Какви са разходите за финансиране на ДЗР върху акции?

Корекциите на дивидентите ще се прилагат в навечерието на датата на изтичане на дивидентите на основната акция. Корекцията ще се появи във вашето извлечение.

**Друга информация**

FXCM предлага микроконтракти за SSCFD, при които цената на пипса на вашата позиция може да бъде или по-малка от 0,01 CCY, или да не е кратна на 0,01 CCY.

Моля, имайте предвид, че всички изчисления на печалбата или загубата се изчисляват и кредитират/дебитират до два знака след десетичната запетая и затова може да се наложи закръгляне нагоре или надолу.

Графики
Всички исторически графики на акции/ETF CFD трябва да се разглеждат като индикативни по своя характер. FXCM съхранява дилинг данни с най-активните акции и поради това е в състояние да предостави графики Bid/Ask на платформите. Същевременно за повечето инструменти за акции/ETF CFD, FXCM използва данни за борсови транзакции, които са цените, на които продавачът и купувачът са се срещнали на съответната борса. Борсовите транзакционни данни имат няколко разлики от дилинг данните и не могат да се използват за потвърждаване на изпълнението на небазирана на борсата търговия. Моля, винаги се обръщайте към прозореца с тарифите си в платформата за цените на Дилинг в реално време.

Ограничения за търговия
Поради пазарните условия някои ДЗР-та върху акции могат да имат ограничения за търговия, които подлежат на промяна без предизвестие. Кликнете [тук][4] за повече информация

Корпоративни действия
В случай на каквито и да било корпоративни действия, като например, но не само, разделяне на акции, обратно разделяне на акции, сливания и отделяне; FXCM определя в съответствие с пазарната практика подходящата корекция, ако има такава, която да бъде направена в текущата договорна стойност или договорно количество на всички отворени позиции, за да се запази икономическият еквивалент на вашата позиция или да се отрази ефектът от събитието върху съответната базова акция

FXCM се стреми да отваря и затваря пазарите възможно най-близо до обявените часове за търговия, но в случай на определени корпоративни действия FXCM може да наложи ограничения на търговията, да забави отварянето на пазара или да премести затварянето на пазара. В зависимост от вида на корпоративното действие, всички отворени позиции могат да бъдат ликвидирани и/или висящите поръчки за влизане, стопове и лимити, свързани с инструмента, могат да бъдат отменени. В този случай клиентите ще трябва да създадат отново друга позиция, ако желаят, и/или да въведат нови стопове и лимити.

За повече информация относно предстоящите корпоративни действия и третирания посетете нашите често задавани въпроси.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}