Как можем да помогнем?

Къде се показва роловърът?

FXCM внимателно следи и ясно показва процентите на роловър в нашата платформа Trading Station. Моля, имайте предвид, че лихвените проценти се предоставят на FXCM от множество доставчици на ликвидност. Полагаме всички усилия да показваме лихвените проценти за роловър един ден преди те да бъдат осчетоводени по Вашата сметка. Въпреки това, в периоди на изключителна волатилност на пазара, лихвените проценти могат да се променят в рамките на деня.

Ето един пример за курсовете на роловър в Trading Station. Можете да видите днешните курсове на роловър, като Откриете демо сметка.

За да видите днешните курсове, използвайте изгледа Simple Dealing Rates (Обикновени курсове за търгуване). Кликнете върху раздела Simple Dealing Rates (Обикновени курсове на търгуване) в горната част на прозореца Dealing Rates (Курсове на търгуване). Курсовете на роловър за всички валутни двойки са в колоните Roll S и Roll B. Roll S ще ви покаже колко ще платите или ще спечелите от роловъра, ако продадете валутната двойка (и позицията е отворена в 17:00 ч.). Ако показаното число е отрицателно, вие плащате тази сума. Ако числото е положително, вие печелите тази сума. Показаната сума е деноминирана във валутата, използвана от сметката, което означава, че ако сметката за търговия е в щатски долари, сумата на роловъра е показана в щатски долари.

Роловърът се показва в платформата за 1 договор за ДЗР и за 1 хил. лота от валутна двойка

Можете да промените показването по подразбиране за валутата, като отидете в System (Система) > Options (Опции) > Trading Settings (Настройки за търговия) > General Trading (Обща търговия) > Dealing Rates Display (Показване на валутните курсове) > изберете стойност: По подразбиране, 1К, 10К, 100К, 1000К или предишна. Моля, обърнете внимание, че това ще промени и стойностите на маржин изискванията (MMR), комисионите (ако е приложимо) и цената на пипса.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}