Как можем да помогнем?

Борсови Кошници

HK Stock Baskets на FXCM съдържат редица отделни акции, свързани с определен сектор. По време на създаването на кошницата всяка акция е получила стойност в HKD $. От този момент нататък кошниците ще измерват колективното представяне на всеки от корелираните…

US Stock Baskets на FXCM съдържат редица отделни акции, свързани с определен сектор При създаването на кошниците всяка акция е получила стойност в щатски долари. От този момент нататък кошниците ще измерват колективното представяне на всеки от корелираните компоненти Например:…

Дивидентите могат да окажат влияние върху размера на овърнайт разходите, които плащате или печелите по позицията си в Stock Basket. Кошниците с акции се състоят от група акции, които могат да изплащат дивиденти през годината. Когато се изплаща дивидент за…