Как можем да помогнем?

Single Share CFDs Corporate Actions

Емитирането на права се третира така, сякаш сте се абонирали автоматично Вашата сметка ще бъде дебитирана или кредитирана с корекция, която да компенсира очакваната промяна в цената на инструмента в резултат на разреждането на стойността на акциите Точната сума ще…

Възможно е да се наложи ребалансиране на кошниците от акции, когато някой от компонентите на кошницата има определени корпоративни действия, като например, но не само, делистване, разделяне на акции и отделяне. Освен това поради вътрешни съображения за ликвидност или ценообразуване…

Третирането на Spinoff може да варира в зависимост от основното събитие В случай че отделянето на акции води до право на акции, тогава FXCM ще се опита да третира такива корпоративни действия по същия начин, както Третиране на дивидент по…

За да се поддържа промяна на тикера, се създава нов символ и се прехвърлят отворените позиции и висящите поръчки Промяната не се извършва точно по същото време, когато се променя основният тикер, а през уикенда, малко след корпоративното действие. По…

FXCM третира дивидентите по акции подобно на паричните дивиденти. Не се добавят позиции в сметката Ви, но сметката Ви ще бъде дебитирана или кредитирана със стойността на дължимите акции, за да се компенсира очакваната промяна в цената на инструмента в…

Обърнете внимание, че в допълнение към стандартното делистване, посоченото по-долу третиране се отнася и за случаите, когато придобиване или сливане води до делистване. Инструментът ще бъде настроен на "само за затваряне" малко преди датата на корпоративното действие. Клиентите могат да…

Всички позиции ще бъдат закрити по курс в края на деня. Всяка плаваща печалба или загуба ще бъде реализирана. След това позициите автоматично се отварят отново по коригиран отворен курс и размер на позицията, за да се запази същата условна…

Всички позиции ще бъдат затворени по курс в края на деня. Всяка плаваща печалба или загуба ще бъде реализирана. След това позициите автоматично се отварят отново по коригиран отворен курс и размер на позицията, за да се запази същата условна…

Корпоративното действие е нещо, което ще доведе до промяна на дадена ценна книга, като например, но не само, издаване на права, отделяне, сливане и разделяне на акции. Ако има корпоративно действие по отношение на дадена ценна книга и тази ценна…