Кошницата USEquities е уникален продукт, който обединява в един инструмент индексите US30, SPX500, NAS100 и US2000 и представлява бенчмарк, предназначен да отразява промяната в стойността на целия американски пазар на акции. Индексът стартира на 2 януари 2019 г. при стойност…