Корпоративни Клиенти

FXCM предлага разнообразие от различни видове сметки за различни видове инвеститори. За да можем да определим подходящата заявка, моля, отбележете полетата, които се отнасят за вас, по-долу.

Кой тип сметка е подходящ за мен?

Моля, отбележете съответните полета.

Проверка На Допустимостта
Оповестяване
1

CCY: Съкращение за валута.

2

С Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти се установява, че при предоставянето на финансови услуги FXCM EU Ltd ("ние") трябва да поиска от клиента ("Вие") да предостави информация за Вашите знания и опит в областта на инвестициите, свързани с конкретния вид предлаган или заявен продукт или услуга, както и да отговори на въпросника за познаване на продукта. След това ние ще преценим дали продуктът или услугата са подходящи за Вас. Това се нарича "Оценка на целесъобразността".

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}