Какво представлява търговията със ДЗР?

Договорите за разлика (или ДЗР) са вид деривативен продукт, който позволява на купувачите и продавачите да обменят разликата между настоящата цена на базовия актив и цената при сключването на договора. Търговията със CFD може да се използва с широк набор от базови активи, включително акции, валути, стоки и индекси.

Подобно на опциите, фючърсите или борсово търгуваните фондове (ETF) с ливъридж, търговията със CFD дава на участниците пряка експозиция на пазара, без да се налага да придобиват собственост върху базовия актив. Договорите за разлика от фючърсите и опциите обикновено се сравняват с тях, тъй като търговците имат възможност да печелят както от дълги, така и от къси позиции. За тази цел CFD се купуват или продават директно. Тази функционалност дава възможност на търговците да се възползват от нарастващи или намаляващи ценови действия.

Благодарение на своята гъвкавост, достъпни цени и разнообразие на класовете активи, CFD-та са идеални инструменти за краткосрочни търговци. В съчетание с редовната волатилност и ликвидност, продуктите от типа "договор за разлика" се поддават добре на безброй краткосрочни, средносрочни и дългосрочни стратегии за търговия

История

CFD са разработени за първи път на Лондонската фондова борса през 80-те години на миналия век от маркет мейкъра Smith New Court. Продуктите се появяват в отговор на интереса на инвеститорите, които искат да могат да продават акции, без да се налага първо да предприемат скъпата и сложна стъпка да ги заемат.

Продуктите привлякоха интереса на институционални инвеститори и хедж фондове и няколко маркет мейкъра започнаха да ги предлагат като извънборсови продукти. По-късно CFD-та придобиват интерес от страна на индивидуалните инвеститори и в края на 90-те години на ХХ в. са пуснати като продукт на дребно от Gerard и National Intercommodities чрез електронната им система за търговия.

С нарастващата популярност на продукта няколко други британски и европейски институции започнаха да предлагат CFD-та. Оттогава използването им се разпространява в няколко други региона, включително Австралия, Еврозоната, Русия, Япония, Канада, Южна Африка, Швейцария, Канада и Нова Зеландия. CFD в САЩ се считат за суапове, базирани на ценни книжа, и се регулират от законодателството, уреждащо търговията със суапове. Към момента на изготвяне на настоящия документ е невъзможно да се търгува с CFD като участник на пазара на дребно в САЩ. Свободната търговия с договори за разлика не е разрешена, тъй като нито една борса не предлага продукти за договори за разлика на широката публика.

Как работи CFD

Договорът за разлика, както подсказва името, е договор между купувач и брокер или друга продаваща институция за размяна на разликата между покупната цена на договора и цената, на която той се продава. Покупката или продажбата на CFD служи като заместител на покупката или продажбата на базовия актив, без да е необходимо реално да се разменя активът.

Ако цената на актива се повиши и договорът бъде затворен, продавачът на CFD или контрагентът трябва да плати разликата между текущата цена на акциите и цената при сключването на договора. Ако обаче цената спадне, тогава купувачът заплаща разликата в цената на продавача.

По този начин, ако пероидичната цена на затваряне на базовия инструмент се повиши, купувачът печели; а ако тя спадне, продавачът печели. Като договор, самият CFD не е търгуем инструмент. ДЗР върху акции нямат фиксиран размер на договора или дата на изтичане. Размерът и срокът на валидност за другите видове инструменти се основават на договора за базовия актив.

CFD-тата са финансови инструменти с ливъридж, което означава, че се търгуват с маржин. Нови позиции на пазара могат да бъдат открити чрез депозиране на малка сума от общата стойност на позицията, като по този начин се удовлетворяват предварително зададените изисквания за брокерски маржин. Като се има предвид наличието на засилен ливъридж, прилагането на разумни принципи за управление на риска е задължително за активните търговци на CFD.

Маржовете на CFD са сравнително ниски в сравнение с други инструменти. Намалените изисквания позволяват на трейдърите да контролират големи позиции на даден пазар, без да са подложени на големи капиталови разходи. Изискванията за маржин на CFD се различават при отделните брокери и варират в зависимост от класа активи, които се търгуват.

Като илюстрация на намалените маржове, да предположим, че специалист по акции се интересува от търговия с акции на Apple Inc. (AAPL.US). За да закупи една акция на AAPL, трябва да излезе с общата текуща пазарна цена. Ако AAPL се търгува на цена 375 щ.д. за акция, тогава разходите за откриване на позиция от една акция са 375 щ.д. Обаче, с AAPL.US CFD, капиталът, необходим за придобиване на пазарна експозиция, може да бъде едва 2% от общата стойност на позицията. При цена на акцията от 375 щ.д. и марж от 2%, първоначалният капиталов разход е скромните 7,50 щ.д. на договор

Дълга или къса позиция

Договорите за разлика могат да включват дълги или къси сделки. При дългата позиция със ДЗР търговецът сключва договор за покупка с надеждата, че цената на базовия актив ще се повиши. При къса CFD позиция търговецът сключва договор за продажба с надеждата, че цената на базовия актив ще спадне.

В пример за дълга CFD търговия купувачът може да използва маржин сметка, за да закупи 10 000 CFD-та върху базов актив, търгуван на цена 4,20 щ.д., за да получи позиция на стойност 42 000 щ.д. Ако цената на актива се повиши до 4,50 щ.д., договорът може да бъде затворен с позиция на стойност 45 000 щ.д., предлагайки брутна печалба от 3 000 щ.д. Ако обаче цената падне до 4 щ.д., сделката ще доведе до загуба от 2 000 щ.д.

По подобен начин, при къса позиция, продавачът може да предложи 10 000 CFD-та върху базов инструмент, търгуващ се на цена 6,20 щ.д. Ако цената падне до 6 щ.д., сделката ще донесе печалба от 2 000 щ.д. Ако цената се повиши до 6,50 щ.д., продавачът ще претърпи загуба в размер на 3 000 щ.д.

Гъвкавостта да се заемат дълги или къси позиции на пазара е особено полезна за краткосрочните търговци. Традиционните стратегии за инвестиране "купи и дръж" са предназначени за по-дълги срокове, вариращи от месеци до години. Възможността за бързо нетно дълги или нетно къси позиции в даден клас активи е полезна за капитализиране на периодични колебания в цените. Ако даден пазар неочаквано се повиши или срине, човек може да търгува със CFD-та и да се включи в действието.

При всеки от тези видове сделки търговецът, който сключва договора, ще носи отговорност и за всички свързани с търговията разходи, включително комисиони, данъци и разходи за финансиране.

Предимства на CFD

Ливъридж

CFD се считат за привлекателни, тъй като могат да бъдат получени с ниски маржове, което означава, че потенциалът за печалби от ливъридж може да бъде голям.

За средностатистическия инвеститор на дребно засиленият ливъридж спомага за постигане на максимална капиталова ефективност. На практика малки суми пари могат да се използват за контролиране на значително по-големи позиции на пазара. В резултат на това много стратегии за търговия, които преди това са били твърде скъпи, стават потенциално осъществими. Сред най-популярните са методологиите за скалпиране, обръщане, тренд, осредняване на разходите в долари и обръщане към средното.

Предложенията на FXCM за договори за разлика върху акции са най-добри примери за използване на ливъридж. В случая с Tesla Inc. (TSLA.US), FXCM предоставя на трейдърите солидна покупателна способност:

  • Оценена цена на затваряне на акцията: US$1500.00
  • Микронизация на FXCM: 1/10
  • Стойност на договора на FXCM: US$150.00
  • Изискван марж: US$30.00

След микронизацията необходимият маржин на FXCM за покупка или продажба на една акция на TSLA.US е приблизително 2% (30,00 USD/1500,00 USD). Намалените капиталови изисквания позволяват на склонните към риск търговци да купуват или продават големи пакети от Tesla Inc. без да реализират цената от 1500 щ.д. за акция.

Скромният първоначален капиталов разход, необходим за CFD върху акции, гарантира силен план за управление на риска. Консервативното управление на парите, използването на поръчки за спиране на загубите и съотношението между риска и печалбата при всяка отделна сделка са няколко начина за ограничаване на пазарната експозиция. Въпреки че тези, които търгуват със CFD-та, могат да реализират изключителни печалби, важно е да се определи количествено и винаги да се осъзнава поетия риск.

Освобождаване от данъци

В някои национални юрисдикции за търговия със CFD-та могат да се предоставят данъчни облекчения. В Обединеното кралство например CFD са освободени от "гербов налог", начисляван върху традиционната търговия с акции. Всички загуби, понесени с CFD, могат да се използват за компенсиране на плащането на данъци върху капиталовите печалби от печалбите.

Данъчните ситуации се различават във всеки отделен случай - от елементарни до изключително сложни. Фючърсите, форексът, опциите и акциите имат уникални параметри, докато CFD могат да се използват за опростяване на задълженията чрез търговия с целеви класове активи посредством последователна транзакционна рамка

Въпреки това, независимо от това към какъв(и) инструмент(и) е насочена търговията или инвестицията, времевият хоризонт е неразделна част от определянето на данъчните задължения. В много случаи постъпленията от краткосрочни позиции се облагат с много по-високи данъчни ставки, отколкото по-дългосрочните инвестиции. В крайна сметка отговорността пада върху търговеца, който трябва да е наясно с местните данъчни закони и задължения за отчитане

Рискове при инвестирането в CFD

Ливъридж

Тъй като CFD могат да се сключват с ниски маржове, те могат да изложат търговците на риск не само от големи печалби, но и от големи загуби. Следователно, преди да се включат в търговията със CFD, трейдърите трябва да преценят толерантността си към възможни загуби.

Квинтесенцията на "двуострия меч", ливъриджът е инструмент, който трябва да се прилага с дисциплина и да се зачита по всяко време. В случая с търговията със CFD намалените маржин изисквания дават възможност на трейдърите да откриват позиции, значително надвишаващи наличните парични средства. Това излага търговеца на редица сценарии, които могат да доведат до значителни загуби:

  • Ликвидация на позицията: При понасяне на загуби от дадена сделка, които надвишават първоначалния маржин и всички налични средства, брокерът може да ликвидира отворената позиция. На свой ред всички загуби, произтичащи от сделката, се реализират незабавно.
  • Искане за допълнителен марж: Ако загубите са достатъчно сериозни, търговецът ще получи от брокера искане за допълнителен маржин. Искането за предоставяне на маржин депозит е искане за внасяне на допълнителни средства в търговската сметка за улесняване на отворените сделки. В случай че то бъде изпълнено, търгуването може да бъде възобновена в нормален режим.
  • Закриване на сметката: Ако изискванията за маржин депозит се нарушават многократно или призивите за маржин депозит останат без отговор, брокерът може да закрие сметката за търговия

Важно е да запомните, че ниските маржове на CFD-та водят след себе си редица последствия. Въпреки това, когато се използват в контекста на цялостен план за управление на риска, може да се избегне безразборното използване на ливъридж

Разходи

В допълнение към възможните загуби, търговците на CFD ще трябва да вземат предвид и други свързани разходи, включително комисиони за брокери, такси за управление на сметката, данъци и разходи за овърнайт финансиране. За всеки ден, в който позицията е отворена, на притежателя на договора може да се наложи да плати лихвена такса върху условната стойност на договора.

От гледна точка на търговеца има два основни разхода, свързани със CFD-та:

  • Спред: CFD се котират на две цени - купува (bid) и продава (ask). Цената купува е цената, на която може да се открие дълга CFD позиция, а цената продава е цената, на която може да се открие къса позиция. Цените "купува" винаги са малко по-високи от цените "продава", което създава спред "купува/продава". Спредът представлява потънал разход; в действителност цената на затваряне на сделката трябва да преодолее спреда, за да бъде позицията печеливша.
  • Комисионни: Комисионите са брокерски такси, които се прилагат за всяка отделна сделка. Комисионите варират за всеки брокер и пазар, като разходите са в допълнение към спреда купува/продава.

За да поддържат постоянна рентабилност, ефективните търговци свеждат до минимум разходите, свързани със спредовете и комисионите. Макар че разходите за търговия са неизбежни, фокусирането върху идеалните пазари и сравняването на брокерите са ключови елементи на компетентното водене на бизнес

Рискове, свързани с ликвидността и изпълнението

Наред с разходите и рисковете от загуби, може да има и други рискове, свързани със CFD. Те включват рискове, свързани с ликвидността и изпълнението. Ликвидният риск е рискът, че даден актив може да не е наличен за търговия на желаната цена или количество. По подобен начин рискът от изпълнение възниква, когато има забавяне между момента на подаване на поръчката и момента на нейното изпълнение.

Обобщение

Договорите за разлика могат да позволят на инвеститорите да спекулират с повишенията и спадовете в цените на активите, без да притежават въпросните активи, и да използват ливъридж за печалби при малка първоначална инвестиция чрез използване на маржин сметки. Търговците на CFD обаче могат да бъдат изложени на пазарни рискове, рискове, свързани с ликвидността и изпълнението, в допълнение към разходите, които могат да причинят загуби или да намалят потенциалните печалби.

Оповестяване

Ливъридж: Ливъриджът е нож с две остриета и може значително да увеличи печалбите ви. Той може също толкова драстично да увеличи и загубите ви. Търговията с чуждестранна валута/договор за разлики с каквото и да е ниво на ливъридж може да не е подходяща за всички инвеститори.